top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Obligacions tributàries 1er trimestre 2020: Iva, pagaments a compte renda i societats, retencions

Updated: Apr 4, 2022


Benvolgut client

Malgrat la situació d´excepcionalitat que estem vivint aquestes setmanes com a conseqüència de la crisi sanitària pel COVID-19, haurem de presentar les declaracions tributàries del primer trimestre de 2020 entre els dies 1 a 20 d´abril.


L´única mesura extraordinària adoptada en aquest sentit, és la possibilitat, per part d´autònoms i petites empreses, de sol·licitar l´ajornament de totes les declaracions, tant IVA, pagaments a compte, retencions, etc., a pagar a un màxim de 6 mesos (els 3 primers sense interessos de demora) i fins a un màxim de 30.000€.

A efectes del comput dels 30.000 € i per l'exoneració de la quantia, s'han de computar tots els deutes tributaris del mateix contribuent pels quals es sol.licita l'ajornamentPer tot l´anterior, us demanem com sempre, que ens feu arribar abans del 13 d´abril les dades necessàries per poder preparar les declaracions.

Donada la situació de confinament, us agrairem que ens feu arribar tota la documentació per correu electrònic, utilitzant els correus electrònics habituals.

En cas de dubte, podeu remetre la documentació a fiscal@perezsarda.com., ja que tenim tancades al públic les nostres oficines fins nou avís.


En el cas que vulguis acollir-te a la sol.licitud d´ajornament que preveu l´AEAT en el pagament dels impostos, agrairem que ens ho facis saber.

Com sempre, la documentació que necessitem és:


IVA RÈGIM GENERAL (Model 303)

a)- Detall de bases i quotes d´IVA repercutit, segons els diferents tipus aplicats, amb separació de factures rectificatives, exportacions, entregues de béns i prestacions de serveis intracomunitaris[1] i operacions no subjectes o amb inversió del subjecte passiu.


b)- Detall de bases i quotes d´IVA soportat, segons els diferents tipus d´IVA, per les següents operacions:

Béns i serveis corrents

Operacions interiors

Adquisicions intracomunitàries de béns

Adquisició de Serveis intracomunitaris

Importacions

Compensació Règim Especial Agrari

Béns d´inversió[2]

Operacions interiors

Adquisicions intracomunitàries de béns

Importacions

c)-Relació d´operacions intracomunitàries amb indicació del NIF-IVA de l´operador, raó social, import de les operacions (adquisicions intracomunitàries de béns, adquisicions intracomunitàries de serveis, entregues intracomunitàries de béns, entregues intracomunitàries de serveis).

RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI DE CAIXA D´IVA (RECC)

Si estàs acollit al règim especial de criteri de caixa d´IVA (RECC), hauràs d´aportar-nos detall dels imports (bases i quotes) de les entregues de béns i prestacions de serveis, indicant les factures cobrades i pagades en el trimestre. Així mateix, l´import de les entregues de béns i serveis a les quals havent aplicat el RECC s´entendrien meritades conforme a la regla general.

Si ets destinatari d´operacions a les quals s´apliqui el RECC, hauràs d´aportar-nos detall de les adquisicions de béns i serveis (bases i quotes) a les quals sigui d´aplicació el RECC, indicant les operacions que hagin estat pagades en el trimestre. Així mateix, detall de les adquisicions de béns i serveis a les quals sigui d´aplicació el RECC. Recordem que si reps factures subjectes al RECC, en les quals ha de constar expressament que les operacions estan subjectes al referit règim especial, aquestes operacions requereixen d´una informació especial en els llibres registre d´IVA.

PAGAMENT FRACCIONAT (Model 130)

Volum de vendes, compres i detall de despeses.

RETENCIONS D´ARRENDAMENTS (Model 115)

Dades identificatives del propietari de l´immoble, base de l´arrendament, retenció practicada i referència cadastral de l´immoble arrendat.

ALTRA INFORMACIÓ

En el cas que hagis practicat retencions sobre rendiments procedents d´activitats empresarials en estimació objectiva o d´activitats professionals, hauràs d´ingressar-les junt amb les retencions del treball personal, si fos el cas (model 111). Aquesta informació s´haurà de remetre al nostre Departament Laboral.


[1] Per actuar com operador intracomunitari han d´estar donat d´ALTA en el cens d´operadors intracomunitaris, tant el transmitent com l´adquirent.

[2] A efectes d´IVA es consideren béns d´inversió aquells de valor unitari superior a 3.005,06 euros.

Les circulars d´Assessoria Pérez Sardà tenen caràcter merament informatiu, resumeixen disposicions, i pel caràcter limitatiu propi de tot resum, poden requerir una major informació.


165 views0 comments

コメント


bottom of page