top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Com s'apujaran els impostos l´any 2021?

Segons el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l´Estat, l´any 2021 es presenta amb un augment d´impostos, que afecta tant a la declaració de la Renda de les persones físiques com a les empreses a la declaració de l´Impost de societats.


Benvolgut client i amic,


A continuació us exposem les principals modificacions previstes a l´IRPF i a l'Impost sobre Societats per l´exercici 2021:PRINCIPALS CANVIS PREVISTOS EN L´IRPF


· Rendes superiors a 300.000 euros. Per les rendes del treball i resta de rendiments de la part general de la base liquidable superiors a 300.000 euros, s´incrementa la tarifa de l´IRPF en dos punts marginals, que passarà del 45% al 47%.


Aquí cal tenir en compte que a Catalunya, ja amb efectes a partir de l´1 de gener de 2020, s´ha incrementat el tipus marginal per les rendes superiors a 120.000€, doncs passen al 24,50% i 25,50% les bases liquidables superiors a 120.000 euros i 175.000 euros respectivament.


Així, el tipus marginal per rendes superiors a 300.000€ a Catalunya l´any 2021 serà del 50%.

· Rendes del capital superiors a 200.000 euros. S´incrementa en tres punts el tipus aplicable a les rendes del capital (interessos, dividends, etc.) per sobre dels 200.000 euros, que passarà del 23% al 26%.


· Límit de reducció per Pla de Pensions. Es redueix de 8.000 euros a 2.000 euros el límit màxim d´aportacions a plans de pensions, i la reducció per aportacions a Plans de Pensions generals.


Aquest límit però es podrà incrementar en 8.000 euros sempre que l´increment provingui de contribucions empresarials (plans de pensions efectuats per l´empresa com a contribució empresarial).


El règim de plans de pensions del cònjuge queda limitat a 1.000 euros d´aportació i reducció, en lloc dels 2.000 euros actuals.


· Pròrroga dels actuals límits per mòduls. Es prorroguen pel 2021 els límits vigents per aplicar el règim de mòduls, és a dir els 250.000 euros per volum de compres i d´ingressos i els 125.000 euros per volum de rendiments corresponents a operacions en què existeix obligació d´expedir factura a destinataris que siguin empresaris o professionals, en lloc dels 150.000 euros i 75.000 euros respectivament previst.


· Impost de Patrimoni. També es preveu que l´Impost de Patrimoni passi a tenir caràcter indefinit i s´incrementa un punt el tipus aplicable a l´últim tram, per bases liquidables a partir de 10.695.996,06 euros, tipus que passaria del 2,5% (2,75% a Catalunya) al 3,5%.


PRINCIPALS CANVIS PREVISTOS EN L´IMPOST SOBRE SOCIETATS


· Reducció de l´exempció del 100% al 95% de dividends i rendes de la transmissió de valors d´entitats residents i no residents. Fins ara, quan el percentatge de participació era al menys del 5% i es posseïa la participació en la filial des de més d´un any, els dividends i plusvàlues es beneficiaven d´una exempció del 100% en l´Impost de societats. Aquesta exempció es redueix a partir del 2021 del 100% al 95%.

Tanmateix, com indica l´exposició de motius de la LPGE, amb l´objectiu de permetre el creixement de les empreses amb un import net de xifra de negocis inferior a 40 milions d´euros i que no formin grup mercantil, s´estableix una excepció a la reducció de l´exempció, tal que les empreses que tinguin una xifra de negocis inferior a 40 milions d´euros podran aplicar l´exempció al 100% durant un període de tres anys quan els dividends procedeixin d´una filial constituïda amb posterioritat a l´1 de gener de 2021.


Davant d´aquesta situació, els aconsellem que si tenen previst distribuir dividends, podria ser interessant fer-ho abans no finalitzi l´exercici 2020 per tal d´optimitzar el cost fiscal de l´operació.

· Limitació a la deduïbilitat de despeses financeres. A partir del 2021, pel càlcul de la limitació de la deduïbilitat de despeses financeres, ja no s´haurà d´afegir al benefici operatiu els ingressos financers de dividends quan el valor d´adquisició de les participacions sigui superior a 20 milions d´euros. Només s´inclouran els ingressos financers que es corresponguin amb dividends o participacions en beneficis d´entitats en què el percentatge de participació sigui almenys del 5%.Pérez Sardà

Departament fiscal.


320 views0 comments

Comentarios


bottom of page