top of page
 • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Novetats en els llibres registres de l'IRPF per l'any 2020

A partir de l´any vinent els autònoms hauran d´aplicar un nou format als seus llibres registres de l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d´acord amb la normativa publicada el passat mes de juliol, l´Ordre HAC/773/2019 que regula l´obligació dels llibres registres de l´IRPF.Quines són les novetats principals a partir del dia 1 de gener de 2020?


· Nom o raó social i NIF de la contrapart. En el llibre registre d´ingressos caldrà fer constar el nom i cognoms o raó social i el NIF del destinatari o client, i en el llibre registre de compres i despeses el del proveïdor o obligat a expedir la factura.

· Tant en el llibre registre d´ingressos com de despeses, si l´operació està subjecta a IVA, caldrà indicar la base imposable, i en el seu cas, el tipus impositiu d´IVA i la quota d´IVA.


· També en ambdós llibres registres, si l´operació està subjecta a retenció, s´haurà de consignar separadament el tipus de retenció aplicat i l´import retingut. Aquest nou concepte de la retenció a incloure tant en els llibres d´ingressos com de despeses, fa necessari que a la factura es faci constar també el tipus de retenció aplicat i l´import de la retenció o ingrés a compte.


· Assentament resum global: en el cas de factures expedides simplificades que no necessiten la identificació del destinatari, l´anotació individualitzada es podrà substituir per un assentament resum global diari fent constar els números inicial i final de les factures, la data d´expedició de les factures i la referència que es tracta d´un assentament resum de factures expedides segons l´article 7.1 del reglament de facturació.


· Assentament resum global: Es podrà fer un assentament resum global de les factures rebudes en una mateixa data, en el qual es faran constar els números inicial i final de les factures rebudes assignats pel destinatari, sempre que procedeixin d'un únic proveïdor, la suma global de la base imposable corresponent a cada tipus impositiu, la quota impositiva global, sempre que l'import total conjunt de les operacions, IVA no inclòs, no excedeixi de 6.000 euros, i que l'import de les operacions documentades en cadascuna d'elles no superi 500 euros, IVA no inclòs.


· Tant en el llibre d´ingressos com despeses, caldrà indicar el concepte d´ingrés o despesa, al menys, amb el desglossament que consti en l´últim model de l´IRPF aprovat a l´inici de l´exercici.[1]


· En el llibre registre de compres i despeses haurà d'anotar-se l’import que és considerat despesa a efectes de l’ IRPF.


· En ambdós llibres, cal anotar per separat les factures rectificatives.


· Compatibilitat de registres: un dels objectius d´aquests canvis és intentar homogenitzar la normativa amb altres impostos. Així, es possibilita que els llibres registres de renda puguin ser utilitzats a efectes de l´IVA sempre que s´ajustin als requisits que estableix la pròpia norma reguladora de l´IVA.


Quins són els llibres registres obligatoris?

Segons l´activitat econòmica i el mètode de determinació dels rendiments de l´activitat, s´estableix l´obligació de portar els següents llibres registres:
Altres consideracions:

A títol de recordatori, cal també tenir en compte:


 • Que quan es realitza una activitat empresarial de caràcter mercantil en estimació directa simplificada i es porta la mateixa amb comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, aquest fet no exonera a l´empresari de l´obligació de portar els llibres registres obligatoris d´estimació directa simplificada indicats en el quadre anterior.

 • Els contribuents que realitzin diferents activitats han de portar llibres independents per cada una d´elles.

 • Les operacions han de ser objecte d´anotació registral abans no finalitzi el termini per realitzar la declaració dels pagaments fraccionats. No obstant, les operacions respecte de les quals no s´expedeixin factures, han d´anotar-se en el termini de 7 dies a partir de la realització de les operacions o expedició dels documents, sempre que aquest termini sigui menor que l´indicat anteriorment.

 • Les factures rebudes han d´anotar-se al llibre de compres i despeses per l´ordre de rebuda, i dins del període impositiu en què procedeixi efectuar la deducció.

 • En el llibres es portin per mitjans electrònics o informàtics s´han de conservar els programes, fitxers i arxius informàtics que els serveixin de suport, facilitant la conversió a format llegible quan les dades estiguessin encriptades o codificades.

 • En el llibre de béns d´inversió s´hi han de registrar, de manera individualitzada, els elements patrimonials afectes a una activitat empresarial o professional, amb dades suficients per identificar les factures i documents de duanes corresponents a cada un dels béns afectats registrats. S´hi anotarà per cada element:

 1. Número de factura o document

 2. Data en què l´element està en condicions de funcionament

 3. Descripció del bé

 4. Raó social i NIF del proveïdor

 5. Valor d´adquisició i valor amortitzable

 6. Mètode d´amortització aplicable

 7. Percentatge d´amortització aplicat en cada període impositiu i quota d´amortització, així com l´amortització acumulada.

 8. S´haurà de fer constar la baixa del bé, indicant data i motiu, i en cas de venda, les dades necessàries per identificar l´operació.


Així doncs, tingueu en compte que a partir del dia 1 de gener de 2020 no seran vàlids els llibres registres d´ingressos i despeses que no s´adeqüin als requisits aquí exposats. Per tant, si fins ara heu utilitzat arxius excels o altres formats, inclús facilitats per la mateixa assessoria, és molt important que verifiqueu que són conformes a la nova normativa i s´ajusten a la vostra activitat específica desglossant els conceptes que us afectin directament. Recordeu que també us podem acompanyar oferint-vos el servei d´anotació registral.


Us podeu posar en contacte amb els nostres tècnics si teniu dubtes o voleu més informació.


PÉREZ SARDÀ


Àrea Fiscal

 

[1] Per l´exercici 2020 el desglossament mínim seria:

Ingressos: ingressos d´explotació, Altres ingressos( incloses subvencions i altres transferències), Autoconsums de béns i serveis, excés d´amortització deduïda en transmissió d´elements patrimonials que hagin gaudit de llibertat d´amortització.

Despeses: consums d´explotació, sous i salaris, Seguretat Social, altres despeses de personal, despeses de manutenció del contribuent, arrendaments, reparacions i conservación, serveis professionals independents, suministres, altres serveis exteriors, tributs, despeses financeres, amortitzacions, insolvències, incentius al mecenatge, altres conceptes.46 views0 comments

Comments


bottom of page