top of page
 • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

S'acosta l'hora de passar comptes amb Hisenda...

Des de Pérez Sardà us recordem que, un any més, s'acosta la campanya de renda i patrimoni, i que es podran presentar les declaracions corresponents a l’exercici 2018 a partir del pròxim 2 d´abril i fins el dia 1 de juliol de 2019 (26 de juny per les declaracions a ingressar que siguin amb domiciliació bancària).


Per aquest any 2018, tenim alguns canvis que us podrien afectar, tant en relació a l´obligació de presentar declaració, a les rendes exemptes, a la deduïbilitat de determinades despeses per autònoms (manutenció i de subministraments de l´habitatge habitual), així com possibles increments en les deduccions per maternitat, família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.


Saps si tens obligació de presentar la declaració de renda o patrimoni 2018?IRPF: amb caràcter general, estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, que durant l´any 2018 hagin obtingut rendes subjectes a l'impost. No obstant, no existeix obligació de declarar quan es perceben només les següents rendes:


Rendiments del treball:

 • Límit de 22.000 € anuals quan la renda es percebi d'un sol pagador o es percebin rendiments de més d'un pagador i concorri qualsevol de les dues situacions següents:

 1. Que la suma de les rendes obtingudes pel segon pagador i posteriors no superin els 1.500 €.

 2. Quan els únics rendiments de treball consisteixin en prestacions passives sempre que la determinació del tipus de retenció aplicable s'hagi realitzat d'acord amb el procediment especial reglamentàriament establert (a sol·licitud del contribuent mitjançant presentació del model 146).

 • Límit de 12.643 € anuals, excepte per contribuents difunts abans del 5 de juliol de 2018 que es manté el mateix límit de l´any anterior de 12.000€, quan es doni qualsevol de les següents situacions:

 1. ·Que els rendiments procedeixin de més d'un pagador i la suma de les rendes obtingudes pel segon i restants pagadors superin els 1.500 €.

 2. ·Que es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

 3. ·Que el pagador no tingui obligació de retenir.

 4. ·Que es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fix de retenció (administradors, cursos i conferències, etc.).


Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan les percepcions siguin inferiors a 1.600 € anuals.


Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor, subvencions per a l'adquisició d'habitatges protegits o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics (aquests amb efectes des de l'01-01-2018), amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.


Tampoc existeix obligació de declarar quan s'obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d'activitats econòmiques així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 € i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 €.

A l'efecte de la determinació de l'obligació de declarar en els termes anteriorment relacionats, no es tindran en compte les rendes exemptes ni les rendes subjectes al nou gravamen especial sobre determinades loteries i apostes.

No obstant això, encara que no resultin obligats a declarar, tots els contribuents que tinguin dret a rebre una devolució han de confirmar l'esborrany o presentar la declaració per poder obtenir la seva devolució.


També estaran obligats a declarar els contribuents que tinguin dret a l'aplicació de la deducció per inversió en habitatge habitual (via règim transitori), per doble imposició internacional o que realitzin aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, plans de pensions, plans de previsió assegurats o mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència que redueixin la base imposable, quan n'exercitin el dret.
Impost sobre el Patrimoni: estaran obligats a presentar declaració per aquest impost, sigui per obligació personal o per obligació real, els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d'acord amb les normes reguladores de l'impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedissin, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d'acord amb les normes reguladores de l'impost, resulti superior a 2.000.000 d'euros (a l'efecte de l'aplicació d'aquest segon límit, s'hauran de tenir en compte tots els béns i drets del subjecte passiu, estiguin o no exempts de l'impost, computats sense considerar les càrregues i gravàmens que en disminueixin el valor, ni tampoc els deutes o obligacions personals dels quals hagi de respondre el subjecte passiu).


Recordeu que a Catalunya s´estableix una reducció per mínim exempt de 500.000€.


Les persones difuntes dins l'any 2018 en qualsevol dia anterior al 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost.


Els residents en territori espanyol que passin a tenir la seva residència en un altre país podran optar per continuar tributant per obligació personal a Espanya pel conjunt dels béns i drets de contingut econòmic que siguin titulars a 31 de desembre, amb independència del lloc on es trobin situats els béns o puguin exercitar-se els drets. L'opció s'ha d'exercitar mitjançant la presentació de la declaració en el primer exercici en el qual hagués deixat de ser resident en el territori espanyol.


Així mateix s'ha de tenir en compte la subjecció a l'impost sobre el patrimoni per obligació real dels contribuents de l'IRPF que optin per tributar per l'impost sobre la renda de no residents, mantenint la condició de contribuents per l'IRPF, conforme al règim especial dels "treballadors desplaçats a territori espanyol" establert en l'article 93 de la LIRPF i les especialitats en la tributació dels contribuents no residents que siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional quarta de la Llei de l'impost sobre el patrimoni.


Terminis


Quin és el termini de presentació de les declaracions de l'IRPF i de l'IP?

Pel què respecta al termini de presentació de la declaració de l'IRPF, sigui quin sigui el vostre resultat, serà el següent:


 • En general: el comprès entre els dies 2 d'abril i 1 de juliol de 2019, tots dos inclosos.

 • En el cas de domiciliació bancària de les declaracions: des del 2 d'abril fins al 26 de juny de 2019, tots dos inclosos, excepte que s'opti per domiciliar únicament el segon termini: fins a l'1 de juliol de 2019.


El termini de presentació de les declaracions de l'IP serà també el comprès entre els dies 2 d'abril i 1 de juliol de 2019, tots dos inclosos, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà des del 2 d'abril fins al 26 de juny de 2019, tots dos inclosos.


La presentació per via electrònica és obligatòria per als contribuents de l'IRPF obligats a presentar l'impost sobre el patrimoni (la presentació de la declaració corresponent a aquest impost s'haurà d'efectuar obligatòriament a través d'Internet).


En cas de fraccionar el pagament de l'IRPF en dos terminis, el segon s'ha d'ingressar, com a màxim, el dia 5 de novembre de 2019.
Principals novetats en la declaració de Renda 2018


Per aquesta campanya de renda destaquem les següents novetats:


i) Deducció de despeses de subministraments de l'habitatge i de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l'activitat econòmica: amb efectes des de l'01-01-2018, els autònoms (empresaris i professionals) en estimació directa en l'IRPF es poden deduir les despeses de subministraments de l'habitatge parcialment afecte a l'activitat econòmica, tals com l'aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior.


També seran despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l'activitat econòmica, sempre que:


 • es produeixin en establiments de restauració i hosteleria

 • s'abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, i

 • amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors, això és, amb caràcter general, 26,67 € si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 € si és a l'estranger, quantitats que s´incrementen si es pernocta com a conseqüència del desplaçament.


ii) Elevació de l'import exempt de les fórmules indirectes de servei de menjador (vals-menjador o xecs-restaurant): amb efectes des de l'01-01-2018, s'incrementa l´import diari exempt de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador, com són els tiquets restaurant, vals menjador o documents similars, targetes o qualsevol mitjà electrònic de pagament que es lliuren al treballador, de 9 € a 11 € diaris.


iii) Increments en l'exempció de determinades beques: amb efectes des de l'01-01-2018, s'eleva l'import exempt de les beques públiques i les concedides per entitats beneficiàries del mecenatge per a cursar estudis, que passa a ser de 6.000 € (abans 3.000 €). Aquesta quantia s'eleva a 18.000 € (abans 15.000 €) quan la dotació econòmica compensi despeses de transport i d'allotjament per a la realització d'estudis reglats, fins al nivell de màster inclòs o equivalent (abans fins al 2n cicle universitari). Quan es tracti d'estudis a l'estranger l'import exempt ascendeix a 21.000 € (abans 18.000 €). Si l'objecte de la beca és la realització d'estudis de doctorat, l'import exempt arriba als 21.000 € o 24.600 € quan es tracti d'estudis a l'estranger.


iv) Mínim familiar per descendents: amb efectes retroactius des de l'01-01-2017, s'estén el mínim familiar per descendents als qui tinguin atribuïda per resolució judicial la seva guàrdia i custòdia.


v) Reducció per obtenció de rendiments del treball: amb efectes des del 05-07-2018 s'augmenta la reducció per obtenció de rendiments del treball, i s'amplien els límits màxims que permeten aplicar les diferents quanties de reducció que a la vegada s'incrementen per als treballadors amb menors rendes, de manera que els límits establerts passen a ser de 16.825 euros i 13.115 euros (anteriorment 14.450 i 11.250 euros) i la quantia de la reducció passa de 3.700 a 5.565 euros anuals.


No obstant això, s'introdueix en la LIRPF una disposició addicional per a regular aquesta reducció durant el període impositiu 2018, i es distingeixen dos supòsits en funció de si l'impost s'hagués meritat amb anterioritat o a partir del 05-07-2018.


vi) Deducció per maternitat: amb efectes des de l'01-01-2018, aquesta deducció es pot incrementar en 1.000 euros addicionals quan el contribuent hagi satisfet despeses per la custòdia de menors de 3 anys en guarderies o centres educatius autoritzats, entenent-se per despeses de custòdia les quantitats satisfetes a guarderies i centres d'educació infantil per la preinscripció i matrícula, l'assistència, horari general i ampliat, i l'alimentació, sempre que s'hagin produït per mesos complets i no tinguin la consideració de rendiments en espècie exempts i per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.


L'increment de la deducció es calcularà de forma proporcional als mesos en què es compleixin de forma simultània els requisits per a tenir dret a la deducció per maternitat i a aquest increment, i tindrà com a límit per a cada fill tant les cotitzacions a la Seguretat Social i mutualitats reportades en cada període impositiu amb posterioritat al naixement o adopció, com l'import total de la despesa efectiva no subvencionada satisfet per aquest període a la guarderia o centre educatiu en relació amb aquest fill.


No obstant això, en el període impositiu que el fill menor compleixi tres anys, l'increment podrà resultar d'aplicació respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual pugui començar el segon cicle d'educació infantil.


vii) Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec: amb efectes des del 05-07-2018, s'incrementa l'import de la deducció (per ser un ascendent, o un germà orfe de pare i mare que formi part d'una família nombrosa, o per ser un ascendent separat legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels que tingui dret a la totalitat del mínim per descendents, fins a 1.200 euros anuals incrementant-se aquest import en un 100 per cent en cas de famílies nombroses de categoria especial) fins a 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.


Amb efectes des del 5 de juliol de 2018, s'inclou un nou supòsit al qual serà aplicable la deducció: pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni generi el dret a les deduccions previstes per a descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim, fins a 1.200 euros anuals.


viii) Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu: amb efectes des de l'01-01-2018, s'estableix una nova deducció en la quota íntegra de l'impost a favor d'aquells contribuents que no poden presentar declaració conjunta per residir algun dels altres membres de la unitat familiar en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, equiparant així la quota a pagar a la que hagués suportat en el cas que tots els membres de la unitat familiar haguessin estat residents fiscals a Espanya. No obstant això, aquesta deducció no és aplicable quan algun dels membres de la unitat familiar hagués optat per tributar pel règim especial per a treballadors desplaçats de l'IRPF o per l'opció per a contribuents en altres Estats membres de la Unió Europea de l'IRNR o que no tinguin NIF.


ix) Deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla: amb efectes des de l'01-01-2018, s'eleva del 50 al 60 per cent el percentatge de la deducció per obtenció de rendes a Ceuta i Melilla, tant per als contribuents residents a Ceuta i Melilla, com per als no residents en aquests territoris que hi haguessin obtingut rendes.


x) Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: amb efectes des de l'01-01-2018, s'augmenta del 20 al 30% el percentatge d'aquesta deducció per les quantitats satisfetes en el període de què es tracti per la subscripció d'accions o participacions en empreses de nova o recent creació que compleixin els requisits. S'augmenta també la base màxima de deducció, que passa de 50.000 a 60.000 euros anuals, i que estarà formada pel valor d'adquisició de les accions o participacions subscrites.Truca'ns.

Equip Pérez Sardà49 views0 comments

Comentarios


bottom of page