top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Estàs obligat a presentar la declaració informativa de béns i drets situats a l´estranger?

Et recordem que el termini per presentar el model 720 (declaració informativa sobre béns i drets a l´estranger) corresponent a 2019 acaba el pròxim dia 31-03-20. Si ja vas presentar el model 720 en anys anteriors, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos dels tres blocs de béns (comptes bancaris, accions o immobles) hagi experimentat un increment superior a 20.000€.


No obstant això, en tot cas és obligatòria la presentació per aquells béns ja declarats i respecte als quals s´extingeixi la titularitat, per exemple per transmissió, o es perdi la condició que va determinar l´obligació de declarar en el seu moment.
Un any més, us recordem que les persones i entitats residents a Espanya el 2019 que tinguin o hagin tingut algun tipus de vinculació amb béns i drets situats fora d'Espanya tenen novament una cita important amb la Hisenda espanyola. Des de l'1 gener fins al 31 de març de 2020 s'ha de presentar el model 720 corresponent a l'exercici 2019 ("Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger"), i cal tenir present que en cas d'incompliment les sancions i conseqüències poden ser molt greus.


Per a aquells que van presentar el model 720 anteriorment, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d'obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagi experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l'obligació de declarar.


Els contribuents hauran d'informar sobre els béns i drets que tenen a l'estranger, tant comptes en entitats financeres, com els béns immobles, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionats o obtinguts fora d'Espanya. S'exclou d'aquesta obligació de declarar quan el seu valor no superi els 50.000 euros per cada tipus de bé o dret.

Quins tipus de béns i drets es declaren?


Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger. S’ha de detallar la seva identificació, situació (país, localitat, carrer, número), la data d'adquisició i el valor d'adquisició (dependrà de si es tracta de la plena propietat, l'usdefruit, la nua propietat o altres casos).


Comptes en entitats financeres situades a l'estranger. S'ha d'incloure la denominació de l'entitat bancària, el seu domicili, la identificació dels comptes, les dates d'obertura o cancel·lació, el saldo a 31 de desembre, el saldo mitjà de l'últim trimestre, data en la qual es va deixar de tenir la condició de titulars, representants, autoritzats, beneficiaris o persona amb poder de disposició.


Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l'estranger.

En el supòsit dels valors haurà de constar la raó social de l'entitat o del tercer cessionari, així com el domicili, saldo a 31 de desembre i nombre, classe d'accions i valor. En el cas dels drets s'inclouen els drets representatius de la cessió a tercers de capitals propis. Pel que fa a les assegurances cal informar sobre el nom de l'entitat asseguradora, el domicili i el valor de rescat de la pòlissa a 31 de desembre. Quant a les rendes temporals o vitalícies s'ha d'informar sobre la raó social de l'entitat asseguradora, el seu domicili i el valor de capitalització a 31 de desembre.


En relació als béns i drets que han de ser objecte de declaració, existeixen diversos matisos que s'han de tenir en compte com els que els detallem a continuació:

S'han de declarar els comptes bancaris en els quals existeixi una titularitat compartida, quan existeixi un saldo a 31 de desembre superior als 50.000 euros. També s'haurà de declarar la titularitat compartida que recaigui sobre béns immobles quan el valor d'adquisició superi els 50.000 euros.


Si l'any passat va presentar el model 720 perquè disposava de dipòsits bancaris, valors (accions, fons d'inversió, assegurances, etc.) o immobles a l'estranger valorats en més de 50.000 euros, haurà de tornar a presentar aquest model en qualsevol d'aquests dos supòsits:
Si el valor dels seus béns augmenta en més de 20.000 euros.
O bé si ha deixat de ser titular o autoritzat d'algun dels béns prèviament declarat.

Quins subjectes estan obligats?


Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.) estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa anual, sempre que siguin titulars o autoritzats en comptes a l'estranger el saldo conjunt dels quals sigui superior a 50.000 euros.


Així mateix, tenen obligació de declarar la informació els titulars de valors, accions, fons, assegurances de vida, béns immobles o qualssevol altres actius situats o dipositats a l'estranger, per un import superior conjunt a 50.000 euros. A més dels titulars jurídics, i tret que apliqui alguna exoneració que s'hagi d'analitzar detingudament, estan obligats els coneguts com a titulars reals, això és, aquells que posseeixin o controlin més del 25% dels esmentats actius a través d'entitats amb personalitat jurídica o sense.


Pot haver-hi moltíssimes persones obligades, en particular estrangers residents, perquè només cal tenir una petita part (encara que sigui un 1%) d'un o diversos comptes a l'estranger amb saldo superior a 50.000 € (o fins i tot no tenir res i ser un simple autoritzat), o tenir una petita part d'un immoble amb valor superior a aquesta quantitat.


Atenció amb les sancions per no declarar el model 720

La sanció per no presentar la declaració o fer-ho amb errors o omissions és de 5.000 euros per dada o grup de dades, amb un mínim de 10.000 euros per cada grup de béns. La sanció per presentar-la fora de termini és de 100 euros per dada amb un mínim de 1.500 euros per cada grup.


A més d'aquesta sanció, la normativa estableix una altra conseqüència greu tant per no complir l'obligació d'informar com per fer-ho fora de termini, i és que Hisenda pot arribar a considerar que els béns a l'estranger són guany patrimonial no justificat i cobrar per l'IRPF una quota fins al seu tipus màxim marginal o en l'impost sobre societats, sobre el seu valor més una sanció addicional del 150% sobre aquesta quota. I això fins i tot encara que aquests béns i drets procedeixin de períodes prescrits.


En qualsevol cas, la Direcció General de Tributs recentment ha suavitzat aquest punt, interpretant que no es procedirà a aquesta regularització quan es pugui provar que els béns i drets a l'estranger no declarats en termini provenen de rendes declarades o de rendes obtingudes en exercicis en els quals no es va tenir la consideració de resident fiscal a Espanya i, per tant, de contribuent de l'IRPF.


D'altra banda, el duríssim règim sancionador associat al model 720 es troba actualment sota revisió a escala europea. La Comissió Europea ha donat diversos avisos, entre altres mitjançant un dictamen amb data de 15 de febrer de 2017, on considera que la normativa espanyola en la matèria infringeix la lliure circulació de persones, la lliure circulació de treballadors, la llibertat d'establiment, la lliure prestació de serveis i la lliure circulació de capitals en la mesura en què estableix un règim de declaració fiscal en el marc del model 720 que sembla discriminatori i desproporcionat considerant la jurisprudència pertinent del Tribunal de Justícia.


No obstant això, la normativa reguladora del model 720 no ha estat modificada a data d’avui pel legislador espanyol, i l'Agència Tributària continua imposant sancions derivades d'aquesta normativa perquè, en definitiva, segueix en vigor.


Estem a la vostra disposició tant per presentar la vostra declaració com si necessiteu assessorament.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Fiscal67 views0 comments

Comments


bottom of page