top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Emetre o rebre factures en idiomes estrangers.

Es poden expressar en qualsevol moneda?


Tant les factures que emetis com les que rebis poden expressar-se en idiomes i monedes estrangers, però l'IVA ha d'aparèixer sempre expressat en euros.


En algunes ocasions t'hauràs preguntat si com a empresari o professional, a més d'emetre factures en els idiomes oficials del teu país, pots emetre factures en qualsevol idioma si tens clients o proveïdors estrangers, i si els imports que apareixen en les factures (tant en les emeses com en les rebudes), es poden expressar en qualsevol moneda.


La normativa fiscal (Reial decret 1619/2012, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació) estableix sobre aquest tema que:


Idioma

Les factures o documents substitutius es poden expedir en qualsevol llengua. No obstant això, l'Administració tributària quan ho consideri necessari a l'efecte de qualsevol actuació dirigida a la comprovació de la situació tributària de l'empresari o professional o subjecte passiu, podrà exigir una traducció al castellà, o a qualsevol altra llengua oficial a Espanya de les factures expedides en una llengua no oficial que corresponguin a operacions efectuades en el territori d'aplicació de l'IVA, així com de les rebudes pels empresaris o professionals o subjectes passius establerts en aquest territori.


la teva empresa pot emetre i rebre les factures en qualsevol dels idiomes oficials que es parlen a Espanya (castellà, català, gallec o basc). Tampoc hi ha cap problema en què emetis o rebis factures en idiomes estrangers. Però si és objecte d'una comprovació, Hisenda pot exigir-li que les tradueixi.

Respecte a les factures rebudes, poden exigir-te la traducció en tots els casos. Respecte a les emeses, només en cas d'operacions subjectes a IVA espanyol, així com en exportacions i entregues intracomunitàries. En canvi, Hisenda no pot exigir-te que tradueixi factures per serveis que s'entenen prestats a l'estranger no subjectes a IVA espanyol (per exemple, si la teva empresa presta un servei d'assessoria a una empresa alemanya).


Moneda

Els imports que figuren en les factures o documents substitutius es podran expressar en qualsevol moneda, a condició que l'import de l'impost que es repercuteixi, s'expressi en euros, i a l'efecte s'utilitzarà el tipus de canvi venedor, fixat pel Banc Central Europeu, que estigui vigent en el moment de la meritació de l'impost.


en les factures en les quals es repercuteixi IVA espanyol, la quota d'IVA ha d'aparèixer expressada en euros.

Per exemple, si compres productes a una filial espanyola d'una multinacional americana que opera en dòlars i la factura està emesa en aquesta moneda, per a deduir l'IVA haurà d'aparèixer expressat en euros. Efectua la conversió utilitzant el tipus de canvi venedor vigent en la data de l'operació (és publicat pel Banc Central Europeu i es pot consultar al web del Banc d'Espanya).


Per qualsevol dubte o aclariment pots posar-te en contacte amb el nostre despatx.
Truca'ns.

Equip Pérez Sardà
12 views0 comments

Commentaires


bottom of page