top of page
 • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Vols saber les novetats en bonificacions a la Seguretat Social a partir de 01-09-23?

Amb data 01-09-2023 entra en vigor una important reforma en matèria de bonificacions a la Seguretat Social. Si vols conèixer quines bonificacions podràs aplicar al fer contactes laborals, quines desapareixen o quines es mantenen a continuació et fem un breu resum.Benvolgut client i amic,


Aquí tens les novetats en matèria de bonificacions aprovades pel RD Llei 1/2023 :


1. Quines persones poden fer contractes bonificats?

2. Quins requisits han de complir-se ?

3. Exclusions a les bonificacions. Quan no es podrà aplicar la bonificació?

4. Quins tipus de contractes bonificats hi ha en 2023?

5. Entrada en vigor. Quan serà aplicable les noves bonificacions?


1.-Quines persones poden ser destinatàries de contractes bonificats?


Les persones destinatàries de la contractació laboral a bonificar són les considerades més vulnerables, en concret:

 • Persones d'atenció prioritària

 • Persones amb discapacitat

 • Persones amb discapacitat que presenten majors dificultats d'accés al mercat de treball: les persones amb paràlisi cerebral, amb trastorn de la salut mental, amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn de l'espectre de l'autisme, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %; així com les persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

 • Persones en risc o situació d'exclusió social

 • Dones víctimes de violència de gènere

 • Dones víctimes de tràfic d'éssers humans, d'explotació sexual o laboral i dones en contextos de prostitució.

 • Dones víctimes de violències sexuals

 • Víctimes del terrorisme

2. Quins requisits han de complir-se per a accedir als incentius a la contractació?


 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.

 • Trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

 • No haver estat inhabilitat per a obtenir subvencions i ajudes públiques i per a gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social.

 • No haver estat exclòs d'accés a ajudes, subvencions, bonificacions per la comissió d'infraccions greus o molt greus establertes a la LISOS (Llei d'Infraccions i Sancions en l'ordre Social).

 • Comptar amb un Pla d'Igualtat per a les empreses de més de 50 persones treballadores.

 • Mantenir a la persona destinatària de l'incentiu almenys 3 anys des de la data d'inici del contracte o transformació.

 • A l'efecte de mesurar el manteniment d'ocupació no es tindrien en compte les extincions per causes objectives, acomiadaments disciplinaris no declarats o reconeguts improcedents, acomiadaments col·lectius, dimissió, jubilació, mort, incapacitat, resolució del període de prova, expiració del contracte de formatiu, fi de crida del contracte fix discontinu i contractes de discapacitats de centres especials que passin a ser contractades per una empresa.

En cas que s'incompleixi el manteniment d'ocupació, l'empresa haurà de retornar tots els beneficis, amb recàrrec i interessos de demora.


3. Exclusions a les bonificacions: quan no es podran aplicar bonificacions?

 • Els beneficis i incentius a la contractació no es podran aplicar:

 • Relacions laborals de caràcter especial.

 • Contractacions que afectin al cònjuge, ascendents, descendent i altres parents fins a segon grau de l'empresari o dels qui tinguin el control de la societat.

 • Contractacions amb persones que en els 12 mesos anteriors haguessin prestat servei per a la mateixa empresa mitjançant contracte indefinit o en els últims sis mesos en cas de ser amb contracte temporal.

 • Persones que hagin estat baixa amb un contracte indefinit en un termini de 3 mesos previs a la contractació bonificada.

 • Les empreses que hagin realitzat acomiadaments reconeguts o declarats improcedents o per acomiadament col·lectiu contractes incentivats quedaran exclosos durant 12 mesos.

 • Les contractacions a temps parcial amb jornada inferior al 50%.

 • Les empreses que traslladin la seva activitat a països que no formin part de la Unió Europea hauran de retornar les bonificacions.

4. Bonificacions a la contractació 2023. Quins tipus de bonificacions hi ha?

Bonificacions a la contractació indefinida

 • Persones amb capacitat intel·lectual límit: 128 € al mes durant 4 anys.

 • Persones treballadores readmesos després d'haver cessat en l'empresa per incapacitat permanent total o absoluta: 138 € al mes durant 2 anys.

 • Persones majors de 55 anys amb incapacitat permanent reincorporades a la seva empresa en una altra categoria: 138 € al mes durant 2 anys.

 • Persones majors de 55 anys que recuperin la seva capacitat i poguessin ser contractades per una altra empresa: 138 € al mes durant 2 anys.

 • Dones víctimes de violència de gènere i de violència sexual: 128 al mes durant 4 anys.

 • Persones en situació d'exclusió social en general: 128€ al mes durant 4 anys.

 • Persones en situació d'exclusió social per al primer contracte després de la finalització d'un contracte amb un empresa d'inserció: 147€ al mes durant un període màxim de 12 mesos ampliable per 3 anys més per una quantia de 128 € al mes.

 • Persones desocupades de llarga durada: 110 € al mes durant 3 anys.

 • Persones desocupades de llarga durada majors de 45 anys: 128 € al mes durant 3 anys.

 • Dones desocupades de llarga durada: 128 € al mes durant 3 anys.

 • Víctimes del terrorisme: 128 € al mes durant 4 anys.

 • Persones joves menors de 30 anys amb baixa qualificació beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil: 275 € al mes durant 3 anys.

Bonificacions a la contractació temporal*

 • Persones desocupades per a substitució d'autònoms de baixa per risc durant l'embaràs, risc en la lactància, naixement o cura del menor lactant: 366 € al mes durant el període de substitució.

 • Persones desocupades menors de 30 anys en desocupació per a substituir a una persona de baixa per risc durant l'embaràs, risc en la lactància, naixement o cura del menor lactant: 366 € al mes durant el període de substitució.

 • Persones desocupades amb discapacitat per a substitució de treballadors amb discapacitat que tinguin suspès el seu contracte de treball per incapacitat temporal: 366 € al mes durant el període de substitució.


Bonificacions en favor de les mesures de conciliació*

 • Persones treballadores substituïdes durant el naixement, cura del menor, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància: 366 € al mes durant el període en què se superposin el contracte de substitució i la prestació per a la cotització de persones treballadores, socis treballadors o socis de treball de les societats cooperatives.

 • Persones treballadores en situació de risc en l'embaràs o la lactància, o adaptació de lloc de treball per una malaltia professional: 138 € al mes durant el canvi de lloc.


*Deixen per tant d’aplicar-se les bonificacions per substitució en cas de risc durant l’embaràs, naixement, risc durant lactància, etc... com les coneixíem fins ara, que eren les més utilitzades i molt més beneficioses per a les empreses que les noves. Recordem que hi havia un 100% bonificació tant en les cotitzacions del substituït com del substitut.Bonificacions en contractes formatius (contractes de formació en alternància)

 • Contractació de formació en alternança: 91 € al mes, durant la seva vigència i incloses les seves pròrrogues i 28 € al mes en les quotes de la persona treballadora.

 • S'estableix també l'import de 1,50 € per alumne/hora de tutoria pels costos derivats de la tutorització de les persones treballadores. Per al cas d'empreses amb menys de 50 treballadors, la bonificació serà de 2 € per alumne/hora de tutoria.


Bonificacions per a la transformació en indefinits de contractes formatius i de relleu

 • Transformació en indefinits de contractes formatius a la finalització de la seva durada inicial o prorrogada: 128 € al mes durant 3 anys. En el cas que es tractés de dones, la bonificació serà de 147 € al mes.

 • Transformació en indefinits de contractes de relleu: 55 € al mes durant 3 anys. En el cas de dones, la bonificació serà de 73 € al mes.

 • Incorporació com a persona sòcia en la cooperativa o societat laboral de persones que realitzen formació pràctica en empreses: 138 € al mes durant un període màxim de 3 anys.


Bonificacions en la contractació de sectors específics o especials

 • Incorporació de persones treballadores desocupades com a sòcies treballadores o de treball a cooperatives i societats laborals: 73 € al mes durant 3 anys.

 • Si la incorporació es realitza amb menors de 30 anys o persones menors de 35 anys amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, la bonificació serà de 147 € al mes durant el primer any, i de 73 € durant els 2 anys següents.

 • Contractació de personal investigador predoctoral: 115 € al mes per la durant la vigència del contracte.

 • Transformació en contractes fixos-discontinus de contractes temporals subscrits amb treballadors per compte d'altri agraris: 55 € al mes durant 3 anys. En el cas de tractar-se de dones, la bonificació serà de 73 € al mes.

 • Prolongació del període d'activitat de les persones treballadores amb contractes fixos-discontinus en els sectors de turisme, comerç i hostaleria: 262 € al mes durant els mesos de febrer, març i novembre.


5. Entrada en vigor: Quan seran aplicables les noves bonificacions?


Les noves bonificacions i incentius entren en vigor a partir de l’01-09-2023.

Per als contractes i prorrogues vigents a data 01-09-2023 es permet mantenir els incentius que s’estiguessin aplicant.
No dubtis en consultar-nos sobre els canvis en les bonificacions.PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral

207 views0 comments

Comments


bottom of page