top of page

Vols saber els detalls de les modificacions en matèria de permisos per conciliació familiar?

Et fem saber que amb efectes des del 30 de juny de 2023 han quedat modificades varies lleis laborals, entre elles l’Estatut dels Treballadors en matèria de permisos i conciliació de la vida familiar i professional.

Llegeix-ne els detalls !!!!Benvolgut client i amic,


El RD Llei 5/2023 ha introduït modificacions laborals importants en matèria de conciliació de la vida familiar i la vida professional.


A continuació et fem un resum dels canvis més importants.


1.-Supòsit de discriminació

S’ha introduït expressament com a supòsit de discriminació el tracte desfavorable a un treballador o a una treballadora , a causa de l’exercici dels seus drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral. Això implica que ningú pot ser discriminat a l’empresa per aquest motiu, ni durant la relació laboral, ni en el moment de ser contractat.


2.-Adaptacions de jornada

Des de l’any 2019 existeix la possibilitat que els treballadors puguin sol·licitar adaptacions de jornada (no només reduccions) que afectin tant a la distribució de la jornada com a la forma de prestació del treball, inclòs el teletreball, però no es concretava res més...

Amb la reforma, es preveu de manera expressa qui pot demanar aquesta adaptació:


  • els treballadors/es amb fills menors de 12 anys,

  • i els que tinguin necessitats de cura respecte als fills i filles majors de 12 anys, cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau ( avis, nets, germans…), així com d'altres persones dependents quan convisquin en el mateix domicili i per raons d'edat, accident o malaltia no puguin valer-se per si mateixos.

Per tant, queden força ampliats els supòsits en els que es pot demanar aquesta adaptació, tot i que la norma no concreta què s'entén per convivent ni com ha d'acreditar-se la convivència, ni com es justifica i acredita aquesta necessitat de cures, ni tampoc què s'entén per persona dependent.


Recordem que aquest tipus d’adaptació, no massa coneguda, no s’ha de concedir de forma automàtica, sinó que l’empresa ha d’obrir un període de negociació de 15 dies (abans 30).

Ara, a diferència de la normativa anterior, es preveu que en cas que l’empresa no contesti, s’entén concedida la sol·licitud.

En cas que l’empresa s’hi vulgui oposar, haurà de justificar els motius per escrit, inclús si proposa una alternativa a l’adaptació sol·licitada pel treballador.


Finalment, es recull el dret a tornar a la situació anterior a l'adaptació una vegada finalitzat el període acordat o quan ja no existeixin les causes que van motivar la sol·licitud.


3.-Permís per matrimoni

S’extén el permís per matrimoni de 15 dies també al registre de parelles de fet.4.-Permís per accident o malaltia greu

S’amplia de 2 a 5 dies el permís per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització amb repòs domiciliari, hi hagi o no necessitat de desplaçament per part de la persona treballadora.


Fins ara es reconeixia aquest permís només en relació amb els parents fins a segon grau per consanguinitat o afinitat i com a novetat s’estén al cònjuge, parella de fet i qualsevol altra persona diferent de les indicades que convisqui amb el treballador/a en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d'aquella.

Sempre caldrà estar també al que es prevegi en el conveni col·lectiu d’aplicació, que serà d’aplicació si millora aquestes condicions.


5.-Dies per mort de la parella

S’amplia el permís de 2 dies per mort no només al cònjuge i familiars fins a segon grau, sinó també a la parella de fet del difunt.6.-Reducció de jornada per guarda legal

S’amplien els supòsits de reducció de jornada per guarda legal (entre 1/8 part i una ½ de la jornada amb reducció proporcional de salari) no només als menors de 12 anys, persones amb discapacitat i familiars fins a segon grau, sinó també a la cura del cònjuge o parella de fet i als familiars consanguinis de la parella de fet.7.-Nou permís retributiu

Es crea un nou permís retribuït per no assistir a la feina equivalent a 4 dies l’any, que es pot gaudir per hores, en cas que sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o amb les persones amb qui es convisqui , en cas de malaltia o accident que facin indispensable la presencia immediata del treballador.8.-Nou supòsit de suspensió de contracte de treball per fill

Es crea un nou supòsit de suspensió del contracte de treball de 8 setmanes (6 aquest 2023) a gaudir fins que el fill o filla tingui 8 anys. Aquesta suspensió en principi no és retribuïda per l’empresa ni dona dret a cap prestació, però es preveu que arribi a ser remunerada a partir de 2024, estant els detalls pendents de confirmar. Es pot gaudir en règim de jornada complerta o parcial.9.- Exedència per atendre un familiar

S’estén l’excedència per atendre un familiar a poder-la demanar per cuidar al cònjuge o a un familiar del cònjuge o de la parella de fet.10.- Es concreta que en cas de famílies monoparentals, les 2 setmanes addicionals de suspensió de contracte per naixement, adopció o guarda legal, en cas de discapacitat del fill o naixements, adopcions o guardes múltiples, podran ser gaudides pel progenitor únic.Es preveuen com a nuls els acomiadaments de treballadors o treballadores que estiguin gaudint o hagin demanat qualsevol dels nous permisos o drets.
I es preveu que la indemnització per acomiadament dels treballadors que estiguin en algun dels nous supòsits de reducció de jornada, es calculi amb el salari sense tenir en compte la reducció, com ja passava amb les reduccions de jornada per guarda legal.

Consulta’ns en cas de dubte.

PÉREZ SARDÀ

Àrea laboral242 views0 comments

Comentarios


bottom of page