top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Treballadors mitjançant ETT a la teva empresa

Contractes treballadors mitjançant ETT a la teva empresa? Et recordem quines obligacions tens...
Benvolgut client i amic,


Quan una empresa contracta treballadors via ETT ha de tenir en compte una sèrie d’obligacions. Te’n fem un resum:


1.- Com empresa usuària, l’empresa client serà responsable de les condicions d'execució del treball en relació amb la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors. Per tant:


  • Abans de la celebració del contracte de posada a disposició, l'empresa usuària haurà d'informar l’ETT de les característiques del treball a realitzar, els riscos del lloc de treball i de les aptituds, capacitats i qualificacions professionals requerides, tot això des del punt de vista de la protecció de la salut i seguretat del treballador a contractar i de la resta de treballadors de l'empresa. A aquest efecte, només es podran subscriure contactes de posada a disposició per a la cobertura de llocs de treball que hagin estat avaluats.

  • També abans de l’inici de prestació de serveis, haurà d’informar el treballador sobre els riscos derivats del seu lloc de treball, així com de les mesures de protecció i prevenció.


2.- L’empresa usuària respondrà subsidiàriament amb l’ETT de les obligacions salarials i de Seguretat Social contretes amb el treballador durant la vigència del contracte de posada a disposició. Aquesta responsabilitat serà solidària en el cas que el contracte s'hagi realitzat per a activitats diferents de les permeses.


3.- L’empresa usuària haurà d'informar als legal representants dels treballadors de cada contracte de posada a disposició que signi, indicant el motiu de la seva utilització. Ha de facilitar aquesta informació dins dels 10 dies següents a la formalització. El contracte de posada a disposició és el subscrit entre l'ETT i l’empresa client i té per objecte la cessió d'un treballador per prestar serveis a l’empresa client.

A més, en el mateix termini de 10 dies, l’empresa ha de lliurar als representants una còpia bàsica del contracte de treball del personal cedit. Com que el contracte de treball se signa entre l'afectat i l'ETT, es pot sol·licitar aquest contracte a l'ETT (si és que no l’ha facilitat).

Recordem que els contractes via ETT han de tenir igualment una causa de temporalitat vàlida sinó es consideraran en frau de llei.

4.-Els treballadors en ETT computen a efectes de calcular la plantilla en relació a l’obligació de tenir Pla d’Igualtat.


5.-El temps de treball en ETT computa a efectes de càlcul d’indemnització per acomiadament i a efectes de límit màxim de temporalitat i període de prova.


6.-És l’empresa usuària qui té l’obligació de realitzar el registre horari dels treballadors cedits per l¡

l’ETT que treballen per ella.


No dubteu en contactar amb nosaltres si necessiteu més informació, i tingueu en compte que per poder assessorar-vos correctament és important que ens informeu en el moment de contractar si el treballador ha estat treballant abans per ETT.

Equip de Pérez Sardà

118 views0 comments

Kommentare


bottom of page