top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Treballadores de la llar -Pla d'actuació d'Inspecció de Treball


Tens ajuda a casa ? Saps que la Inspecció de Treball posa en marxa un Pla d'Actuació per regularitzar el sector de les treballadores de la llar?

T'ho expliquem!!Benvolgut client i amic,


La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) està enviant cartes a les persones que tenen contractats treballadors/es de la llar. L'objectiu de la campanya és controlar que tant el salari abonat com la cotització en aquest sistema especial, altament feminitzat i precaritzat, s'ajusti a la quantia actualment marcada del SMI: 950 euros/mes en 14 pagues (1.108,33 €/mes amb prorrateig de pagues extres) en cas de jornada sencera , i un mínim de 7,43 euros/hora si la jornada és per hores.


En aquests casos, serà necessari que els caps de família contactats per l’Administració declarin davant la TGSS, abans del 31-03-21, quin salari estan abonant des del 1 de gener de 2021, per comprovar que aquest no és inferior al SMI vigent, i comprovar alhora que la cotització és la correcta.


Si un cop requerit, no s’ha fet aquesta declaració abans de la data indicada, s'iniciaran actuacions de comprovació per part de la ITSS.

Com actuar en el futur?

Recordem que és el titular de la llar qui té l’obligació de comunicar a la TGSS qualsevol variació en la retribució abonada a la treballadora de la llar, fins i tot quan aquesta variació es degui a l'increment anual que experimenta el SMI. Nosaltres us podem ajudar en aquest tràmit.


Cotització dels treballadors de la llar 2021

En aquest règim especial de treballadors de la llar, l'habitual és que sigui el titular qui ingressi les cotitzacions. Recordem que la base de cotització és una quantia fixa que es determina en funció del salari i d’acord amb una escala. A aquesta base se li aplica el tipus (%) de cotització corresponent a l’empresa i el corresponent al treballador/a).


Durant l'any 2021 s'aplica una reducció del 20% en la quota empresarial. Aquesta

reducció serà del 45% en cas de família nombrosa.


Si el treballador/a de la llar treballa menys de 60 hores mensuals, ell mateix pot tramitar directament la seva alta a la Seguretat Social i ingressar les cotitzacions (l'ocupador haurà d'avançar-li la seva aportació amb el salari). En aquest cas no s'apliquen les bonificacions indicades.


Us recordem que tenim a la vostra disposició el nostre Servei Treballadors de la Llar, pel qual us gestionem la tramitació del contracte, l’alta a la Seguerat Social, la cotització mensual i les nòmines, per un preu molt competitiu de 151,00 euros l’any (més iVA). I com sempre, amb el millor assessorament.


Qualsevol dubte, podeu contactar amb el nostre Departament Laboral.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral194 views0 comments

Comments


bottom of page