top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Si ets propietari d’un vehicle hauràs de pagar un nou impost

Es tracta de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica que és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.Benvolgut client i amic,


Tenim un nou impost a la vista... És un impost que es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.


Estan obligades les persones (físiques i jurídiques) que al llarg del 2020 fossin titulars d’un turisme, motocicleta o furgoneta i que tinguessin el seu domicili fiscal a Catalunya. També estan obligades al pagament de l’impost les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya que tinguessin un establiment, sucursal o oficina i que tinguessin vehicles registrats a Catalunya en aquella data.


La persona que fos titular del vehicle el dia 31 de desembre de 2020 és l’obligada a pagar.


S’estableixen una sèrie d’exempcions com ara:

  • Els vehicles 100% elèctrics.

  • Els turismes amb emissions de CO2 inferiors a 120 g/km (quantia que es redueix a 95 g/km per a l’exercici 2021).

  • Les furgonetes amb emissions de CO2 inferiors a 160 g/km (120 g/km per a l’exercici 2021).

  • Els ciclomotors.

  • Els camions i vehicles de més de 3,5 tones.

  • Els autocars.

  • Els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (inclòs el conductor).


El dia 1 de maig es publicarà a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya el padró provisional on es podrà consultar la quota a ingressar.


En cas de discrepàncies es podran presentar al·legacions fins al dia 4 de juny.


Al tractar-se d’un impost nou és molt probable que hi hagin errors ( canvis de titularitat, errors en la identificació, baixes, etc..) i per aquest motiu és convenient que tothom revisi les dades i en el seu cas presentar al·legacions

L’import resultant a pagar es podrà domiciliar amb possibilitat d’obtenir una bonificació del 2%.


El període de pagament, després de l’aprovació del padró definitiu, s’iniciarà el dia 15 de setembre de 2021.


Com sempre quedem a la vostra disposició per informar-vos d’aquest nou impost i per ajudar-vos en la revisió de les dades i les possibles impugnacions.Sònia Pérez

Responsable àrea fiscal PÉREZ SARDÀ

339 views0 comments

Comments


bottom of page