top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Saps que pots intentar el cobrament dels deutes amb el procediment monitori?

Updated: Apr 16, 2019


Intentar el cobrament d’un deute pendent no sempre és fàcil. El procediment monitori està pensat per ser una manera àgil i senzilla de reclamar judicialment els deutes.


QUÈ ÉS?


És un procediment judicial especial per a reclamar el pagament de deutes dineraris, sigui quin sigui el seu import, sempre que els deutes compleixin els requisits que determina la pròpia llei.

Tot i que entenem que no és recomanable, iniciament es pot presentar sense advocat i sense procurador.


QUINS REQUISITS HA DE COMPLIR EL DEUTE?


No qualsevol tipus de deute es pot reclamar via monitori, només aquells que reuneixin els següents requisits:


  • Dinerari. És a dir, ha de tractar-se d’un deute de diners.

  • Vençut. El termini de pagament del deute ja ha d'haver finalitzat en el moment de reclamar-lo.

  • Exigible. El pagament del deute no ha d'estar sotmès a cap condició.

  • Líquid i determinat. Cal que estigui determinat en una quantitat de diners concreta.


Per a acreditar l'existència del deute, s’hauran de presentar els documents que en donin support : factures, albarans, e-mails, telegrames, cartes, fax, etc.COM ES DESENVOLUPA EL PROCÉS MONITORI?

El judici monitori té dues fases ben diferenciades:


1a FASE: La petició inicial o demanda presentada pel creditor-demandant, en la que hi ha de

constar:

Qui és del demandantQui és i quin és el domicili del demandat o deutorL’Import i origen del deute que es reclama

La demanda es presenta, per regla general, davant el jutjat de primera instància del domicili del deutor.


2a FASE: El requeriment judicial de pagament. Si la petició reuneix tots els requisits, el jutjat l'admet a tràmit i notificarà al deutor que té 20 dies hàbils per pagar el deute o per al.legar el que consideri.


Un cop notificat, I depenent de la reacció del deutor, ens podem trobar en diversos escenaris:


  1. Que el deutor pagui dins del termini atorgat: el jutjat deixarà constància del pagament i, si escau, farà lliurament dels diners al demandant i procedirà a arxivar el procediment.

  2. Que el deutor no pagui ni es presenti davant del Jutjat dins del termini assenyalat: en aquest cas, el procés es considera acabat I el creditor pot procedir a l'execució de la quantitat correspondent de deute a través d'un procediment d'execució de béns del deutor.

  3. Que el deutor s'oposi a la demanda per escrit. En aquest cas, si el deute reclamat no supera els 6.000,00 € es donarà per finalitzat el procés monitori, continuant pels tràmits del judici verbal. Quan el deute superi els 6.000,00 €, el creditor disposarà d'un mes per a presentar una demanda de judici ordinari.


Segons dades recollides l'any 2018, es van admetre aproximadament el 50% de les peticions de judici monitori presentades i, de les admeses, al voltant del 90% van acabar amb el pagament del deute o amb la seva execució judicial.


Pel que fa a la durada mitjana del procediment, es va situar aproximadament en uns 5-6 mesos.


Truca’ns si necessites assessorament en reclamació de deutes.


93 views0 comments

Comentarios


bottom of page