top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Ampliats els Ertos fins el 31 de gener de 2021

Esgotant els terminis com ja és costum, s’ha finalment aprovat el nou RD Llei 30/2020 que prorroga els actuals ERTOS de força major fins a 31-1-21, tot i que no en tots els casos es poden mantenir les bonificacions.


Benvolgut client i amic,


El RD Llei 30/2020 va ser publicat ahir 30-09-20, data en la que finalitzaven els ERTOs de FM vigents després de la última prorroga. Les principals novetats són:ERTOS VIGENTS DE FORÇA MAJOR

Els ERTOs vigents de FORÇA MAJOR queden automàticament prorrogats fins el 31-01-21 als efectes de prestació d’atur dels treballadors encara afectats i de suspensió o reducció dels seus contractes de treball.

No s’estipul.la amb caràcter general exoneracions a la Seguretat Social per aquests ERTOs de FM prorrogats, sinó que només podran aplicar-se bonificacions les empreses pertanyents a un número reduït de sectors d’activitat inclosos en un llistat annex al RDL que s’han considerat pel govern especialment afectats i a les empreses dependents o integrants de la cadena de valor d’aquests sectors.

Aquestes empreses amb ERTOS de FM vigents, però estan obligades a presentar una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions dels seus treballadors abans del 20-10-20 perquè puguin seguir cobrant la prestació d’atur.

MANTENIMENT DE L’IMPORT DE LES PRESTACIONS: La base de càlcul per a les prestacions es mantindrà en el 70% de la base reguladora del treballador que no veurà disminuïts els seus ingressos al 50% com succeïa fins ara un cop transcorreguts els 6 primers mesos.


NOUS ERTOS PER IMPEDIMENT I PER LIMITACIÓ D’ACTIVITAT

Es creen 2 tipus nous d’ERTO de FM:


1.-ERTOs D’IMPEDIMENT

Les empreses de qualsevol sector o activitat que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat com a conseqüència de les noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades a partir de l'1-10-20, tant per autoritats nacionals com estrangeres, es podran acollir als beneficis d’aquests ERTOs.

Aquestes empreses hauran de tramitar davant de l’Autoritat Laboral un ERTO nou, que haurà de ser resolt en el termini de 5 dies i podran aplicar-se una exoneració a la Seguretat Social* durant el període de tancament i en tot cas màxim fins al 31 de gener de 2021:

  • del 100% de l'aportació empresarial durant tot el període de tancament per manteniment de la restricció i màxim fins al 31 de gener si tenen menys de 50 treballadors;

  • o del 90% si tenen 50 treballadors o més.

(*) l’exoneració serà només pels treballadors amb els contractes afectats per l’ERTO.


2.-ERTOS DE LIMITACIÓ

Les empreses que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats espanyoles, podran tramitar davant l'Autoritat Laboral un ERTO nou.

En aquest cas, les exoneracions per als treballadors afectats seran decreixents entre els mesos d'octubre de 2020 i gener de 2021 d’acord amb la taula següent:

Octubre 20 Novembre 20 Desembre 20 Gener 21

Menys de 50 treballadors 100% 90% 85% 80%

50 treballadors o més 90% 80% 75% 70%

En aquests 2 tipus d’ERTO nous la tramitació de la prestació d’atur es farà com fins ara presentant l’empresa una sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE.


SECTORS ESPECIALMENT AFECTATS:

Com dèiem abans, es consideraran empreses amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat les que desenvolupin una activitat que es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-09) recollits en l'acord. Veure Annex.


També podran incloure's en aquest apartat les empreses que tinguin una activitat no expressament inclosa en el llistat però que depenguin majoritàriament d’empreses incloses o que formin part de la seva cadena de valor. S’ha establert que per pertanyen a aquest grup les empreses que l'any 2019 almenys el 50% de la seva facturació s’hagi fet a empreses incloses en el llistat de codis esmentat. És l’Autoritat laboral qui haurà de determinar prèvia sol·licitud de l’empresa realitzada entre el 5 i el 19 d’octubre que es té la consideració d’empresa depenent o integrant de la cadena de valor d’una altra empresa.


L'acord estableix que les empreses de les dues categories anteriors (incloses al llistat de CNAES o que depenguin de les mateixes) que prorroguin automàticament l'ERTO de força major fins al final de gener del 2021, tindran exoneracions a la Seguretat Social de tots els seus treballadors (tant els que han estat ja reactivats com els que estiguin encara afectats).


Les exoneracions seran del 85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que tenen 50 treballadors o més.


També es podran aplicar aquestes mateixes exoneracions les empreses dels CNAE afectats o de la seva cadena de valor que iniciïn un ERTO ETOP per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció després de la finalització d'un ERTO de força major.


ERTOS ETOP

Els ERTOS ETOP iniciats a partir del 30-09-20 es podran seguir tramitant pel procediment especial establert pel COVID.


Els ERTOS ETOP vigents a data 30-09-20 seguiran sent vigents en els termes i pel termini que es van comunicar a l’autoritat laboral, sent possible com a novetat pactar-ne la pròrroga durant el periode de consultes, tot i que seguint els mateixos tràmits que si es tramités un ERTO nou.

Les empreses que estiguin aplicant un ERTO ETOP en vigor, també hauran de presentar nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE perquè els seus treballadors puguin seguir cobrant.


COMPTADOR A ZERO: TREBALLADORS AFECTATS PER UN ERTO

Els treballadors afectats per un ERTO mantindran el "comptador a zero" però només si són acomiadats objectivament, ja sigui de forma individual o col·lectiva, o per acomiadament improcedent o el seu contracte finalitza, en tots els casos abans de l’01-01-22. Si és amb posterioritat l’atur consumit a partir d’ara es descomptarà.


SALVAGUARDA DE L'OCUPACIÓ

Es manté el compromís de salvaguarda de l’ocupació (no poder extingir els contractes dels treballadors afectats per ERTOS per no perdre les bonificacions) i s'estableix un nou període de 6 mesos de salvaguarda de l'ocupació per a les empreses que s'acullin a un nou ERTO i s’apliquin noves exoneracions.

En cas que existís un compromís de manteniment d'ocupació anterior vigent, l'inici del nou període de salvaguarda de 6 mesos començarà quan hagi conclòs el de l'ERTO anterior.

HORES EXTRES I CONTRACTACIONS

Com en la prorroga anterior, les empreses acollides a ERTO no podran realitzar hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l'activitat, ni concertar-se noves contractacions, directes o indirectes excepte per raons de formació o altres raons objectives i justificades.

També es mantenen els límits fixats en els anteriors acords sobre el repartiment de dividends i la prohibició de radicar-se en paradisos fiscals per a les empreses que es vulguin acollir a un ERTO.

En cas de dubte, i per valorar com us afecta la nova normativa, contacteu-nos i us ajudarem.


PÈREZ SARDÀ

Àrea Jurídica.
196 views0 comments

Comentários


bottom of page