top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Saps què és i per què serveix un pacte de polivalència funcional?

Updated: Nov 14, 2019

D’acord amb l’Estatut dels treballadors, si un treballador realitza tasques en dos grups professionals, es pot establir un pacte de polivalència funcional i és vàlid que l'empresa li pagui el salari del grup en el qual treballa més temps.Tot i que el més habitual és que quan una empresa contracta a un treballador, li assigni funcions d’un únic grup professional o categoria, és perfectament vàlid pactar amb ell que realitzi funcions corresponents a més d'un grup.


En aquest cas, i d’acord amb el que estableix l’article 22.4 de l’ET, el salari a pagar és el que correspon al grup professional les funcions del qual s'exerceixin durant major part del temps, encara que el salari d'aquest grup sigui inferior (excepte si el conveni inclou una altra regulació).


El treballador quedarà enquadrat en el grup professional al qual destini una major part de la seva jornada. Les condicions aplicables a aquest grup professional seran les que regiran la relació laboral. Per exemple: el salari, la durada del període de prova o els preavisos per cessament.


Per tant, tot i que moltes vegades es fa així, l'empresa no haurà de retribuir al treballador segons el salari del grup més qualificat, ni tampoc haurà de prorratejar els diferents nivells salarials segons el temps destinat a cada grup. Si la distribució del temps de treball entre dos grups és del 50%, sí que s'hauria de prorratejar el salari ja que cap de les dues funcions serà predominant. Per tant, el recomanable per a l'empresa és atribuir una major part de jornada al grup amb menor retribució, i sempre per escrit.


És important doncs redactar una clàusula ja sigui en el contracte o en el pacte en el que s’estableixi la polivalència, on es digui expressament que l'empleat quedarà inclòs en el grup en el qual treballarà durant més temps.

S’haurà de concretar la distribució del temps de treball que es realitzarà per a cada grup.

Segons ha establert el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en sentències, el treballador no podrà oposar-se a desenvolupar tasques corresponents als diferents grups professionals indicats en el pacte, i tampoc podrà reclamar les diferències salarials per l'execució de tasques d'un grup professional superior.


En cas de necessitar més informació, o si us plantegeu un acord en aquests termes, no dubteu en contactar amb nosaltres.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral8 views0 comments

Comments


bottom of page