top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Què en sabem del nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables?

L'Impost sobre Envasos de plàstic no reutilitzables, que ha d´entrar en vigor el pròxim dia 1 de gener de 2023, és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització en territori espanyol d'envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint o presentant mercaderia.Benvolgut client i amic


ja sou coneixedors de la lluita contra els envasos de plàstic no reutilitzables per intentar eliminar-los en la mesura que sigui possible... no obstant si dins la teva empresa en fas servir, dins del teu procés productiu a partir de l'any vinent tenim aquest nou impost que et pot afectar. A continuació t'ho expliquem:


Àmbit objectiu

S'inclouen en l'àmbit objectiu d'aquest impost els envasos no reutilitzables que continguin plàstic en la mesura que estiguin dissenyats per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, tant si es presenten buits com si es presenten prestant la funció per a la qual van ser dissenyats.

No té la consideració d'envàs, a efectes de l'impost, aquell que formant part integrant de la mercaderia, és necessari per contenir-la, sustentar-la o preservar-la durant tot el seu cicle de vida i es destina a ser utilitzat, consumit o eliminat conjuntament amb ella.

A més, s'inclouen els productes de plàstic semielaborats destinats a l'obtenció dels referits envasos i els productes que continguin plàstic destinats a permetre el seu tancament, comercialització o presentació.

S'entén per productes semielaborats aquells obtinguts a partir de matèries primeres que han estat sotmeses a una o més operacions de transformació i que requereixen d'una o diverses operacions de transformació posteriors per poder ser destinats a prestar la seva funció com envàs (per exemple, les preformes o les làmines de termoplàstic).

Cada empresa haurà de fer una anàlisi individualitzada de l´impacte que li pot suposar el nou impost al seu cas concret. A priori sembla que els sectors que quedarien més afectats són el sector alimentari, del transport i el tèxtil; per altra banda s´estableixen exempcions a l´impost, tals com en el sector farmacèutic, en empreses del plàstic reciclat, i en certs usos agrícoles i ramaders, així com a importadors i adquirents intracomunitaris que no superin els 5 kilograms al mes.


Fet imposable

Està subjecta a l'impost la fabricació, importació, adquisició intracomunitària o tinença irregular de productes que formen part de l'àmbit objectiu.

És fabricació l'elaboració de productes objecte de l'impost. No és fabricació l'elaboració d'envasos no reutilitzables que continguin plàstic quan exclusivament es facin servir productes plàstics semielaborats per a la seva obtenció, productes que continguin plàstic destinats al seu tancament, comercialització o presentació o productes que no continguin plàstic.

És adquisició intracomunitària l'obtenció del poder de disposició de productes objecte de l'impost transportats o expedits amb origen des d'un altre Estat Membre de la Unió Europea i amb destinació a Península o les Balears. S'assimilen a l'adquisició intracomunitària els enviaments dels productes objecte de l'impost que, amb el referit origen i destinació, pugui realitzar un propietari a si mateix.

És importació l'obtenció del poder de disposició de productes objecte de l'impost transportats o expedits des de territori no comprès a la Unió Europea amb destinació a la Península o Balears quan doni lloc al despatx a lliure pràctica.

Finalment, és tinença irregular la possessió, comercialització, transport o utilització en territori espanyol de productes objecte de l'impost sense acreditar la seva fabricació, importació, adquisició intracomunitària o adquisició en territori espanyol.


Base imposable, tipus impositiu i quota tributària

La base imposable de l'impost està constituïda per la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms, continguda als productes objecte de l'impost.

La quantitat de plàstic reciclat continguda als productes objecte de l'impost ha de ser certificada per entitat degudament acreditada per emetre la corresponent certificació.

De forma transitòria, durant els 12 mesos següents a l'aplicació de l'impost, l'1 de gener de 2023, també es podrà acreditar la quantitat de plàstic no reciclat continguda als productes objecte de l'impost mitjançant una declaració responsable firmada pel fabricant.

El tipus impositiu aplicable és de 0,45 euros per quilogram de plàstic no reciclat continguda als productes objecte de l'impost.

Finalment, la quota íntegra resultarà d'aplicar a la base imposable el tipus impositiu.


Liquidació i pagament de l'impost

En els supòsits de fabricació o adquisició intracomunitària de productes objecte de l'impost, els contribuents (fabricant o adquirent intracomunitari) estan obligats a presentar una declaració-liquidació comprensiva de les quotes meritades i efectuar l'ingrés del deute tributari amb uns models pendent encara d´aprovació i publicació.

En aquests casos el període de liquidació és mensual o trimestral, en funció del període de liquidació del IVA, atenent el volum d'operacions o altres circumstàncies previstes en la normativa de l'impost.

En els casos d'importació, l'impost es liquidarà per la duana conforme al disposat per al deute duaner en la normativa duanera. I en el DUA d'importació s'hauran de consignar els quilograms de plàstic no reciclat continguts als productes objecte de l'impost i, en el seu cas, si resulta d'aplicació l'exempció per no excedir de 5 quilograms al mes el pes total de plàstic no reciclat contingut als productes importats.


Inscripció

Si la teva empresa resulta obligada a inscriure's en el registre territorial de l'Impost Especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables hauràs de sol·licitar la seva inscripció amb caràcter previ a l'inici de la seva activitat.

En cas d'haver iniciat l´activitat anteriorment a la data d'entrada en vigor de l'impost, l'1 de gener de 2023, hauràs de sol·licitar la inscripció dins dels trenta dies naturals següents a l'entrada en vigor de l'Ordre Ministerial reguladora de l'esmentat registre, encara en tramitació.

Sense perjudici de l'anterior, podràs sol·licitar la inscripció des de l'1 de desembre de 2022, si bé l'esmentada inscripció tindrà efectes des de l'1 de gener de 2023.

Mitjançant Ordre Ministerial, pendent d'aprovació, es regularà el cens d'obligats tributaris en el qual s'han d'inscriure els contribuents, el procediment d'inscripció i, en cas d'haver-n'hi, les excepcions a aquesta obligació.

La falta d'inscripció es considera infracció tributària greu sancionable amb una multa pecuniària fixa de 1.000 euros.


Obligacions comptables

El fabricant de productes objecte de l'impost haurà de portar una comptabilitat dels productes fabricats a través de la seu electrònica de l´AEAT, i en el seu cas, de les matèries primes necessàries per a la seva obtenció.

L´adquirent intracomunitari de productes objecte de l'impost haurà de portar un registre d'existències.

Mitjançant Ordre Ministerial, pendent d'aprovació, es regularà el procediment i terminis per al compliment d'aquesta obligacions registrals i comptables.


Repercussió

El fabricant de productes objecte de l'impost i els productes fabricats quan els ven o lliura en territori espanyol, ha de repercutir als adquirents les quotes de l'impost que es meritin amb la venda o lliurament.

La repercussió l'efectuarà en factura consignant, de forma separada, la quota meritada, els quilograms de plàstic no reciclat continguts al producte i si resulta d'aplicació alguna exempció especificant el precepte en què es regula.

En qualsevol altra venda o lliurament en territori espanyol dels productes objecte de l'impost, els qui realitzin la venda o lliurament hauran de consignar en factura (o en certificat), de forma separada, la quota meritada, els quilograms de plàstic no reciclat continguts al producte i si resulta d'aplicació alguna exempció especificant el precepte en què es regula.

Aquesta obligació només s´ha de complir si així ho sol·licita l´adquirent, i no serà exigible quan s'expedeixin factures simplificades.

La incorrecta consignació en factura o certificat de les dades exigides, constitueix infracció tributària greu sancionable amb una multa pecuniària fixa de 75 euros per factura o certificat emès amb consignació incorrecta.


Podeu contactar amb el nostre departament fiscal per qualsevol dubte o aclariment que pugueu tenir sobre aquesta qüestióPÉREZ SARDÀ Departament Fiscal.135 views0 comments

留言


bottom of page