top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Què cal saber de les societats inactives?

L'existència de societats inactives està àmpliament estesa al nostre país. Sovint s'opta per mantenir l'existència de la societat tot i que està inactiva, per a evitar el procediment de dissolució i liquidació i els costos que això implica. En aquest post us expliquem què cal tenir en compte, tant pel que fa a les obligacions que es mantenen quan una societat està inactiva com als riscos que es poden generar si no es compleixen requisits que han de complir les societats inactives.Benvolgut client i amic,


A continuació t'expliquem les conseqüències que comporta tenir una societat inactiva...


Què és una societat inactiva?

S'estima que a Espanya existeixen actualment unes 600.000 societats inactives, percentatge molt elevat en relació amb el cens total de societats.

La crisi de la COVID19 ha agreujat aquesta situació a causa de la situació econòmica en determinats sectors, en particular, en el cas de societats que han hagut de cessar en la seva activitat.


Cal recordar la previsió continguda en l'article 363.1 de la Llei de Societats de Capital que estableix l'obligació de dissolució de la societats quan es produeixi “el cessament en l'exercici de l'activitat o activitats que constitueixin l'objecte social. En particular, s'entendrà que s'ha produït el cessament després d'un període d'inactivitat superior a un any.”


Per tant, a efectes legals una societat una societat que està sense activitat durant 1 any està obligada a dissoldre’s i liquidar-se.

A la pràctica però, i com dèiem al principi, sovint s’incompleix aquesta previsió normativa, el que pot comportar conseqüències tant per a la societat, com per als seus Administradors.


És a dir, si el cessament d'activitat d’una societat persisteix més enllà de l’any, els Administradors socials han de convocar la Junta perquè acordi la dissolució i liquidació. Sui l’administrador no ho fa podria incórrer en responsabilitats. que es contemplen en la citada Llei de Societats de capital.


Quines obligacions té una societat inactiva?

Tot i l’anterior, i mentre no s’acordi la dissolució i la liquidació posterior de la societat, s’han de seguir complint una sèrie de requeriments i obligacions en diversos àmbits:

Obligacions comptables i mercantils:

El Codi de Comerç estableix l’obligació de mantenir tota la documentació de l'entitat (llibres oficials, llibres d'actes, llibre registre de socis, etc.). Els administradors són responsables de custodiar aquesta informació.

Es manté l'obligació, igual que en una societat activa, de portar al dia la comptabilitat, presentació de llibres comptables i comptes anuals per al seu dipòsit al Registre Mercantil (amb independència del nombre d'assentaments comptables que es puguin produir).


Obligacions tributàries

La primera actuació quan es la societat passa a ser inactiva ha de ser comunicar la baixa de l'activitat a l'Agència Tributària, mitjançant la corresponent declaració censal a través del model 036. El termini de comunicació és d'1 mes des del moment de cessament d'activitat.

No obstant això, la societat haurà de continuar complimentant les obligacions fiscals següents:

(i) presentació anual de l'Impost de societats;

(ii) presentació dels models d'ingressos de retencions a compte sobre pagaments de rendiments que puguin produir-se efectuar-se i

(iii) aquelles declaracions informatives de caràcter periòdic que, en el seu cas, li resultin exigibles, encara que no existeixi una activitat efectiva de caràcter econòmic


Manteniment de l'adreça electrònica a l'efecte de notificacions de diversos organismes que, en el seu cas, haurà de ser objecte de renovació periòdicamentObligacions davant la Seguretat Social

En el cas de cessament d'activitat, s’ha de comunicar a la Seguretat Social aquesta situació als efectes donar de baixa a treballadors i administradors que hagin deixat de prestar serveis.


Obligacions davant altres Administracions i tercers

Addicionalment, s’ha de fer les corresponents comunicacions davant d’altres Administracions estatals, autonòmiques, locals o d'una altra índole, així com a tercers, en funció de l’activitat concreta que hagués realitzat la societat.Quins riscos comporta el cessament d’activitat?

Tal com s'ha indicat anteriorment, la inactivitat d'una societat no eximeix de complir amb determinades obligacions, comptables, mercantils, fiscals, etc. Fins no fa massa, les Administracions no han tingut una actuació exigent respecte del compliment d’aquestes obligacions.


Aquesta “permissivitat” però ha començat a modificar-se i, s’estan anunciant actuacions amb la intenció de reduir el nombre de societats inactives existents, ja que es considera que és un element de distorsió en l'àmbit econòmic, i en determinats casos són utilitzades com a mecanisme defraudatori.


Les conseqüències o mesures a aplicar per l’Administració a les societats inactives poden ser:

  • Sancions econòmiques per la falta de dipòsit de comptes anuals

  • La falta de dipòsit dels comptes anuals comporta la paralització en la inscripció de qualsevol acte mercantil de la societat que hagi de tenir accés al Registre Mercantil

  • La falta de presentació de declaracions tributàries comportarà l'aplicació de sancions per part de l'Agència Tributària i sovint comportarà una major atenció de l’administració en eventuals comprovacions de la situació fiscal

  • Possibilitat que s'iniciï un procediment de revocació del NIF de la societat, el que comportarà que la societat no pugui operar en el tràfic mercantil (entre altres efectes, la baixa en el registre d'operadors intracomunitaris, devolució mensual d'IVA, obtenció de certificats tributaris i fins i tot la impossibilitat d'atorgar documents notarials)

  • En cas de comunicació de la inactivitat d'una societat, l'Administració tributària denegarà el dret a la deducció de despeses, així com les quotes d'IVA suportat

  • Addicionalment, en l'àmbit tributari es pot produir la derivació dels deutes tributaris de la societat cap als seus Administradors d’acord amb l'article 43.1 b) de la Llei General Tributària

  • Així mateix, en l'àmbit mercantil els tercers que puguin haver estat perjudicats pel cessament de l'activitat més enllà del termini d'1 any, sense que s'hagin adoptat els pertinents acords de dissolució i liquidació social, poden tenir acció per a reclamar contra els Administradors per la seva inacció


CONCLUSIONS

Per tant, i en contra de la idea moltes vegades existent de que pot resultar més convenient deixar una societat inactiva amb l'objectiu de reduir les despeses de dissolució i liquidació, és important analitzar les conseqüències de mantenir aquesta situació en aquells casos en què es prevegi que la inactivitat sigui definitiva i no temporal, i valorar procedir a la dissolució i liquidació de la societat, per tal d'evitar sancions i eventuals responsabilitats dels Administradors socials.Per qualsevol dubte que tingueu sobre aquest tema us podeu adreçar al nostre departament jurídic-mercantilGEMMA PEREZ

advocat

149 views0 comments

Comments


bottom of page