top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Què és una factura rectificativa i com s´ha comptabilitzar?

Updated: Sep 10, 2020


Benvolgut client i amic,


A vegades, un cop hem emès una factura, ens adonem que aquesta conté errors i que no és correcta. Per corregir els errors que s´hagin pogut cometre en l´emissió d´una factura tenim les factures rectificatives, també conegudes com factures d’abonaments.


Hi ha diferents tipus de factures rectificatives, per exemple, quan el client retorna una mercaderia o envasos i embalatges, si hi ha un error en el preu o en el tipus d´IVA aplicat, o inclús si no es compleixen els requisits legals de facturació o es vol recuperar l´IVA d´una factura impagada via la modificació de base imposable (crèdits incobrables, concurs de creditors,…).


En quin moment s´ha d´expedir la factura rectificativa?

Doncs tan aviat quan l´empresa tingui constància dels fets que obliguen a la seva expedició i sempre que no hagin transcorregut 4 anys.


En la factura rectificativa s´hi indicarà que es tracta d´una factura rectificativa, s´hi faran constar les dades identificatives de la factura rectificada i el motiu de la rectificació. No obstant, si el motiu és la concessió d´un descompte o bonificació per volum d´operacions, no serà necessària tal identificació essent suficient indicar el període al que fa referència.


Com a requisits, destacar que les factures rectificatives han de tenir una sèrie específica i diferenciada de les factures ordinàries, i que la seva numeració ha de ser correlativa.

Finalment, tenir en compte, per una banda, que la seva comptabilització serà via un càrrec als comptes de Vendes i ingressos del grup 7, sigui al compte 700 o als específics de devolucions, descomptes per rappels o per pagament immediat i per altra banda, que en els formularis d´IVA de l´AEAT (model 303) hi ha caselles especifiques per la modificació de bases i quotes (caselles 14 i 15).


No dubteu en contactar amb nosaltres, si teniu qualsevol dubte

PÉREZ SARDÀ

Àrea Fiscal277 views0 comments

Comentários


bottom of page