top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Principals novetats fiscals de la Ley 22/2021 de PGE de l’any 2022Benvolgut client i amic,


A continuació et fem un petit resum de les principals novetats que amb efectes 1 de gener de 2022 afecten a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost sobre Societats (IS), Impost d 'Activitats Econòmiques (IAE) i d'altres...PRINCIPALS NOVETATS EN L´IRPF


En les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència, el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a favor d'un mateix contribuent, incloses les de el mateix contribuent, no podran excedir de 1.500 euros anuals (amb anterioritat el límit era de 2.000 euros anuals).


Es modifica el límit màxim general conjunt de reducció aplicable a la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, reduint-se de 2.000 € a 1.500 € anuals. Aquest límit s'incrementarà en 8.500 € (anteriorment eren 8.000 €), sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials, com ja passa, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la contribució empresarial respectiva.


Les quantitats aportades per l'empresa que derivin d'una decisió del treballador tenen la consideració d'aportacions del treballador.


Les aportacions pròpies que l'empresari individual faci a plans de pensions d'ocupació o a mutualitats de previsió social, dels quals, alhora, sigui promotor i, a més, partícip o mutualista, així com les que faci a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència de les quals, al mateix temps, sigui prenedor i assegurat, es consideren contribucions empresarials, a efectes del còmput d'aquest límit.


Es manté el límit de 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l'empresa.


El límit financer anual màxim conjunt també es modifica en les mateixes quanties i casuística.


Pròrroga dels límits excloents per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva en l'IRPF per a l'exercici 2022.També es prorroguen per a l'exercici 2022 els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca en l'IVA .
PRINCIPALS NOVETATS EN L´IMPOST SOBRE SOCIETATS:

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener del 2022 s'estableix una tributació mínima per a determinats contribuents.


Sobre la quota íntegra s'aplicaran les bonificacions i deduccions que siguin procedents previstes a la normativa de l'impost donant lloc a la seva quota líquida que, en cap cas, podrà ser negativa.


S´estableix una quota líquida mínima, que no podrà ser inferior al resultat d'aplicar el 15% a la base imposable, minorada o incrementada, si escau i segons correspongui, per les quantitats derivades de l'art.105 LIS (reserva d'anivellament) i minorada a la Reserva per Inversions regulada a l'article 27 de la Llei 19/1994 (REF Canàries) per a aquells contribuents amb un import net de la xifra de negocis almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu o per als que tributin en el règim de consolidació fiscal, en aquest cas, sigui quin sigui l'import net de la xifra de negocis.


Aquest percentatge per determinar la quota líquida mínima serà del 10% a les entitats de nova creació que tributin al tipus del 15% segons el que disposa l'art.29.1 LIS.


La quota líquida mínima no és aplicable als contribuents que tributin als tipus de gravamen de l'art. 29.3 de la LIS (entitats amb règim fiscal de la llei 49/2002), de l'art.29.4 (sicav, fons inversió financers, etc. ), i de l'art.29.5 (fons de pensions), ni tampoc a les SOCIMI.


En el cas de les cooperatives, la quota líquida mínima no pot ser inferior al resultat d'aplicar el 60% a la quota íntegra calculada segons la Llei 20/1990.


La tributació mínima també es regula a l'Impost sobre la Renda de No Residents.


Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2022, es modifica el règim especial d'entitats dedicades a l'arrendament d'habitatge, reduint del 85% al ​​40% la bonificació aplicable a la part de quota íntegra que correspongui a les rendes derivades de l'arrendament d'habitatges que compleixin els requisits previstos a la norma.NOVETATS EN L´IAE:

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2022, es crea el grup 863 a la secció segona de les Tarifes de l'IAE, amb la finalitat de classificar de forma específica l'activitat exercida per periodistes i altres professionals la informació i la comunicació, amb una quota de 115 euros.


Els subjectes passius classificats en aquest grup estan facultats per a l'obtenció, el tractament, la interpretació i la difusió d'informacions o continguts a través de qualsevol mitjà escrit, oral, visual, digital o gràfic, així com per a l'assessorament i l'execució de plans de comunicació institucional o corporativa.ALTRES MESURES:

L'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) per a 202 s'incrementa un 2,5% aproximadament, i queda establert en les següents quanties:


L'IPREM diari, 19,30 euros.

L'IPREM mensual, 579,02 euros.

L'IPREM anual, 6.948,24 euros.


En els supòsits en què la referència a l'SMI ha estat substituïda per la referència a l'IPREM en aplicació del que estableix el RD-llei 3/2004, la quantia anual de l'IPREM serà de 8.106,28 euros quan les corresponents normes es refereixin a el salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.948,24 euros.


Davant de qualsevol dubte o per completar els continguts poden contactar amb el nostre despatx.Sònia Pérez

economista

265 views0 comments

Comments


bottom of page