top of page
 • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Presentació del model 232 de declaració informativa d'operacions vinculades i amb paradisos fiscals
Benvolgut client i amic


Et recordem que el pròxim 30 de novembre (per les entitats amb període impositiu coincident amb l'any natural) finalitza el termini per presentar la declaració informativa d'operacions vinculades d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals durant l'exercici 2021 (model 232).


Es tracta d´un model informatiu en el qual s'inclouen les operacions de l'empresa amb persones o entitats vinculades efectuades en l'exercici anterior, en aquest cas durant l´any 2021.

Es consideren entitats o persones vinculades: una entitat i els seus socis, administradors, i els seus cònjuges o parents fins al tercer grau; dues entitats pertanyents al mateix grup i els seus socis, administradors i els seus cònjuges o parents fins al tercer grau; una entitat i una altra participada en almenys el 25% del capital social.


Quines operacions es presenten en el model 232?

 • Operacions amb persones o entitats vinculades.

 • Les operacions amb persones o entitats vinculades en cas d'aplicació de la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles

 • Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals.

Quines operacions queden excloses d'obligació de presentar el model 232?

 • Grups fiscals (independentment del volum d'operacions).

 • AIE, UTE (independentment del volum d'operacions) amb l'excepció d'UTE o altres formes anàlogues de col·laboració que s'acullin a l'exempció de les rendes obtingudes a l'estranger a través d'establiment permanent.

 • Operacions realitzades en l'àmbit d'ofertes públiques de venda o d'ofertes públiques d'adquisició de valors (independentment del volum d'operacions).

En quin termini s'ha de presentar?

Per a les operacions realitzades durant l'exercici 2021 de les empreses amb el període impositiu que coincideixi amb l'any natural, el termini de presentació del model és fins el 30-11-2022.

Per a la resta d'entitats (període impositiu no coincideixi amb l'any natural): en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.


Qui ha de presentar el model 232?

L'han de presentar els contribuents de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent i les entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en el territori espanyol que facin les següents operacions amb persones o entitats vinculades:

 • Operacions fetes amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l'import de la contraprestació del conjunt d'operacions en el període impositiu superi els 250.000€ de valor de mercat.

 • Operacions específiques, sempre que l'import conjunt de cadascuna d'aquestes operacions en el període impositiu superi els 100.000€ (vendes d'immobles, de participacions, etc.).

 • Quan existeixin operacions del mateix tipus que, al seu torn, utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l'import conjunt d'aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50% del volum de negoci de l'entitat.

 • Si s'aplica la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, en obtenir rendes a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

 • En aquells casos en els quals el contribuent faci operacions i tingui valors en països o territoris qualificats de paradisos fiscals independentment del seu import.

És important recalcar la importància de la correcta declaració i presentació d'aquestes operacions en el model 232, atès que, en virtut de l'article 198 de la Llei General Tributària, l'Agència Tributària pot sancionar amb 20 euros per dada omesa, amb un mínim 300 euros i un màxim 20.000 euros. No obstant això, si la declaració es presenta fora de termini sense requeriment previ, la sanció i límits anteriors es rebaixen a la meitat.


D'altra banda, la presentació del model 232 de manera incorrecta, inexacta o amb dades falses, exposa al contribuent a una multa pecuniària proporcional de fins al 2% de l'import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 500 €.


Podeu contactar amb el nostre departament fiscal per qualsevol dubte o aclariment que pugueu tenir sobre aquesta qüestióPÉREZ SARDÀ Departament Fiscal.31 views0 comments

コメント


bottom of page