top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Opció de càlcul de pagament a compte de societats

Si la teva empresa està obligada a realitzar pagaments fraccionats a compte de l'impost de Societats, et recordem que durant el mes de febrer tens l´opció de modificar-ne el sistema de càlcul per l´exercici 2024Benvolgut client i amic,


Si tens una societat, et recordem que existeixen dues modalitats de càlcul del pagament fraccionat per l´Impost de Societats:

  1. Modalitat regulada a l'article 40.2 LIS: pren com a base de càlcul la quota íntegra de l'últim període impositiu el termini de declaració del qual estigués vençut.

  2. Modalitat regulada a l'article 40.3 LIS: pren com a base de càlcul la part de base imposable del període dels tres, nou o onze primers mesos de cada any natural.

El contribuent podrà optar per una o una altra modalitat de pagament fraccionat, amb la següent excepció:


Únicament queden obligats a la modalitat regulat a l'article 40.3 LIS, els contribuents:


  1. L'import net del qual de la xifra de negocis hagi superat la quantitat de 6 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu a què correspongui el pagament fraccionat.

  2. Que s'acullin al Règim de les En­titats Navilieres en funció del Tonatge.

Per a això hauran d'exercir l'opció en la corresponent declaració censal, durant el mes de febrer de l'any natural a partir del qual hagi d'assortir efectes, sempre que el període impositiu a què es refereixi l'esmentada opció coincideixi amb l'any natural. En cas contrari, l'exercici de l'opció s'haurà de realitzar en la corresponent declaració censal, durant el termini de 2 mesos a comptar des de l'inici de l'esmentat període impositiu o dins del termini comprès entre l'inici de l'esmentat període impositiu i l'acabament del termini per efectuar el primer pagament fraccionat corresponent al referit període impositiu quan aquest últim termini fos inferior a 2 mesos.


El contribuent quedarà vinculat a aquesta modalitat del pagament fraccionat respecte dels pagaments corresponents al mateix període impositiu i següents, en tant no es renunciï a la seva aplicació a través de la corresponent declaració censal que s'haurà d'exercitar en els mateixos terminis establerts en el paràgraf anterior.


Per tant, si vols modificar per l´exercici 2024 la modalitat de càlcul dels pagaments fraccionats de la teva empresa (si el període impositiu coincideix amb l´any natural), pots sol.licitar-ho durant aquest mes de febrer.


-       Si vols realitzar els pagaments a compte de l´Impost de societats segons el resultat real durant l´exercici 2024, cal que hi optis durant el mes de febrer amb la corresponent declaració censal (a no ser que ja estiguessin amb aquesta modalitat de càlcul per opció expressa).


-       Si la teva empresa ja calcula els pagaments a compte segons l´opció el resultat del propi any i en volguessis sortir, també pots fer la renúncia o canvi d´opció durant el mes de febrer.


No obstant, tingues en compte el següent:


1.    Si la teva empresa va tenir una xifra de negocis durant l´exercici 2023 (o els 12 mesos anteriors a l´inici del període) superior a 6 milions d´euros, l´any 2024 determinarà obligatòriament els pagaments a compte en funció del resultat real de l´exercici 2024 en cada període de liquidació.


2.    Si la teva empresa va tenir una xifra de negocis durant l´exercici 2023 (o els 12 mesos anteriors a l´inici del període) inferior a 6 milions d´euros, però amb anterioritat havia superat aquest import, per poder seguir aplicant el sistema de càlcul segons el resultat real, haurà d´optar expressament durant el mes de febrer.


Per qualsevol dubte, pots contactar amb el nostre departament fiscal.

  

 PÉREZ SARDÀ

Àrea Fiscal67 views0 comments

Comentários


bottom of page