top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

OBLIGACIONS D´INFORMACIÓ SOBRE BÉNS A l´ESTRANGER 2021: BANC D’ESPANYA (ETE), DGCI (D6) i AEAT (720)


Benvolgut client,


Et recordem, un any més, que si tens béns a l´estranger o realitzes transaccions amb l´exterior, pots estar a obligat a subministrar determinada informació mitjançant diferents declaracions o formularis a Organismes diferents:


DECLARACIÓ AL BANC d´ESPANYA sobre transaccions econòmiques i saldos d´actius i passius financers amb l´exterior (ETE).

Aquesta informació es basa en la Circular núm. 4/2012 de 25 d'abril del Banc d’Espanya, sobre normes per a la comunicació pels residents a Espanya de les transaccions econòmiques i saldos d'actius i passius financers amb l'exterior i queda resumida en el següent:

Existeix l’obligació per a persones físiques i jurídiques residents a Espanya de comunicar abans del 20 de gener de 2022 les transaccions econòmiques realitzades amb l’exterior durant l’any 2021 i els saldos d’actius i passius a l’estranger a 31/12/2021.


En general, queden obligades a fer la comunicació, totes les persones físiques o jurídiques residents a Espanya per:

1.-Operacions per compte propi amb no residents, sigui quina sigui la seva naturalesa i independentment de com es liquidin.

2.-Saldos i variacions d'actius o passius amb l'exterior, qualsevol que sigui la forma en què es materialitzin.

La periodicitat i terminis d'enviament de la informació s'estableixen en funció de dues variables, l'import total de les transaccions realitzades amb no residents i els saldos d'actius i passius mantinguts amb l'exterior, que es poden resumir com segueix:

Periodicitat mensual: Si els imports de les transaccions durant l'any anterior o els saldos d'actius i passius a 31 de desembre de l'any anterior resulten iguals o superiors a 300 milions d'euros, el termini finalitza el dia 20 del mes següent al que s'informa. Periodicitat trimestral: Si els imports de les transaccions durant l'any anterior o els saldos d'actius i passius a 31 de desembre de l'any anterior resulten iguals o superiors a 100 milions d'euros i inferiors a 300 milions d'euros, el termini finalitza el dia 20 del mes següent al trimestre natural en què s'informa.

Periodicitat anual: Si els imports de les transaccions durant l'any anterior o els saldos d'actius i passius a 31 de desembre de l'any anterior resulten inferiors a 100 milions d'euros, el termini finalitza el dia 20 de Gener de l'any següent al qual s'informa.


No obstant, no hauran de fer aquesta declaració aquells residents amb operacions amb l’estranger que no superin un milió d'euros, excepte a requeriment exprés del Banc d’Espanya.

Així, si has realitzat transaccions amb no residents durant l’exercici 2021 o tens saldos d’actius i passius amb l’exterior a 31/12/2021 superiors al milió d’euros però inferiors a 100 milions d’euros estàs obligat a presentar la declaració anual abans del pròxim 20 de gener de 2022.

Aquesta declaració anual podrà ser resumida si els imports a declarar són inferiors a 50 milions d’euros.

Aquells residents que, no havent assolit els límits de declaració establerts anteriorment, els superessin al llarg de l'any corrent quedaran obligats a presentar les declaracions amb la periodicitat que correspongui, a partir del moment en el qual aquests límits es superin.

La declaració es presenta per via telemàtica mitjançant els formularis disponibles a la pàgina web del Banc d´Espanya (www.bde.es) i és imprescindible tenir un certificat electrònic expedit per alguna de les autoritats de certificació acceptades pel Banc d’Espanya.


II. DECLARACIONS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ (D6)

Aquesta declaració és per titulars d´inversions espanyoles a l´exterior en empreses cotitzades a Borsa, quan els valors es dipositin en una entitat domiciliada a l´estranger o quedin sota custòdia del titular de la inversió.

El termini de presentació és durant el mes de gener de l´exercici 2022.


III. DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L´ESTRANGER (Model 720)

Si ets titular de béns a l´estranger, també podries estar obligat a presentar la declaració informativa sobre béns i drets a l´estranger – model 720- a l´Agència Estatal de l´Administració Tributària, ja sigui per immobles, comptes i dipòsits bancaris, valors i participacions en Institucions d´Inversió Col·lectiva, o altres béns i drets, si el valor d´algun dels grups de béns anteriors supera els 50.000€ o bé si s´ha produït l´extinció o variació en la posició que s´hi tingués amb anterioritat.

La presentació del model 720 corresponent a l´exercici 2021 es podrà efectuar durant els mesos de febrer i març de l´any 2022.


Podeu contactar amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment.


Sònia Pérez

Àrea fiscal

45 views0 comments

Comments


bottom of page