top of page
 • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Novetats en la situació creada pel CORONAVIRUS o virus COVID19

Quines empreses han de suspendre obligatòriament l’activitat i quines no?

Quines mesures poden adoptar i com ho han de fer?


Benvolgut client i amic,


Davant l’evolució que està tenint la malaltia, no només a nivell de salut, sinó també davant l'afectació que ja ha començat a tenir i tindrà en els propers dies a nivell social i econòmic, creiem convenient fer un resum de les principals situacions en les que ens podem trobar les empreses, els treballadors i els autònoms, esperant us ajudem a entendre els mecanismes a prendre les millors decisions.En aquest sentit, i des de la setmana passada han estat diverses les disposicions i instruccions tant del govern català com del de l’estat, que ens han portat a que de forma obligatòria hagin tancat primer les escoles i altres centres educatius, després centres esportius o instal·lacions amb afluència de públic, establiments d’hostaleria, centres comercials, espectacles, i finalment mitjançant el Real Decret 463/2020 Llei s’hagi acordat la limitació de la mobilitat dels ciutadans excepte en determinades excepcions (anar a comprar menjar o medicaments, anar a la feina, anar a centres sanitaris, atendre persones al nostre càrrec, etc...) i la suspensió immediata de l’apertura al públic de locals i establiments minoristes, amb l’excepció de certes activitats: comerços d’aliments, begudes i béns de primera necessitat, farmàcies, metges, òptiques i ortopèdies, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, estancs, equips tecnològics i de telecomunicació, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o per correspondència i tintoreries.


Pel que fa a les activitats d’hostaleria i restauració (bars, restaurants, cafeteries, ...) també han quedat suspeses, amb l’excepció del servei d’entrega a domicili. Tampoc ha quedat expressament suspesa l’activitat hotelera, ni la dels restaurants dels hotels sempre que sigui per donar menjar als seus hostes.

En teoria doncs, excepte les activitats especialment suspeses, o que es puguin suspendre en un futur perquè impliquin risc, l’activitat de les empreses hauria “teòricament” de continuar, ja que justament un dels motius pel qual es permet la mobilitat dels ciutadans és per anar a la feina.


Per tant d’entrada i pel que fa a les conseqüències de la suspensió de l’activitat, ens podem trobar en diferents supòsits:


 • empreses que per ordre o disposició legal s’hagin vist obligades de forma directa a tancar l’establiment o a deixar de realitzar la seva activitat

 • empreses que presten serveis per empreses que han vist obligades a suspendre l’activitat

 • empreses a qui no afecta l’obligació directa de tancament, però que la situació de confinament dels ciutadans fa que no tinguin afluència de públic o clients

 • empreses que cautelarment i per evitar la propagació de la malaltia hagin enviat els seus treballadors a casa.

 • empreses que treballen per altres empreses les quals tot i no estar obligades a tancar els hagin comunicat que cautelarment suspenen els serveis que les primeres els prestaven.

 • empreses que estiguin a una zona que per confinament dels seus treballadors en els municipis de residència, aquests no puguin traslladar-se a treballar , com és el cas dels municipis d’Igualada, Òdena, etc..

 • empreses que amb treballadors afectats pel CORONAVIRUS o amb treballadors aïllats cautelarment, no poden obrir normalment els seus establiments o negocis.

 • empreses que cautelarment han buscat maneres de treballar des de casa, via el teletreball, tot i que no estaven en cap dels supòsits anteriors.


Què poden fer les empreses si es troben en les situacions anteriors? Poden tramitar un Expedient de Regulació d’Ocupació?


En primer lloc, us explicarem els requisits i les conseqüències dels EXPEDIENTS DE REGULACIO D’OCUPACIÓ TEMPORALS, també coneguts com a ERTOs, fent especial incidència en què aquest és el tractament que tenen a data d’avui, tot i que es preveu que probablement en consell de ministres del proper dimarts 17-03-20, s’acordin modificacions importants tant per flexibilitzar les causes en els que es pugui aplicar, com per simplificar el procediment i el temps de tramitació.

A priori, i a data d’avui però els criteris d’aplicació són els següents, havent de distingir entre 2 grans grups de situacions :


Afectació directa: Quan l'empresa es vegi obligada a suspendre la seva activitat totalment o parcialment, perquè així ho hagin decretat les autoritats competents, o si presta serveis per una empresa que ha hagut de tancar (p.e. empresa de neteja que presta serveis per una escola) o si ha hagut de tancar per risc de contagi, contagi o situació d’aïllament dels seus treballadors (p.e., en el cas que ja s'hagi detectat algun cas dins la plantilla, i això obligui a aïllar tot o part del seu personal fent quarantena).


Afectació indirecta: Sense tenir cap cas en l'empresa, ni existir cap ordre o disposició de les autoritats que obliguin a un tancament (per exemple una empresa de serveis o una indústria), es produeix un descens de l'activitat, ja sigui per manca d’aprovisionaments de materials, disminució dràstica de les vendes, o manca d’afluència de clients.


En tots dos casos podrem instar un ERTO per suspendre els contractes de treball de tots o de part dels treballadors de l'empresa (quan el cessament de l'activitat sigui per dies complets) o reduir la seva jornada de treball entre un 10 i un 70 % (diària, setmanal, mensual o anual), en tots dos casos de manera temporal, permetent l'accés dels treballadors a les prestacions per desocupació. L’empresa hauria, si la normativa no canvia, seguir pagant però la seguretat social del període de suspensió.


No obstant això, depenent de si estem davant d’un o d’altre tipus de situació haurem de tramitar un ERTO per causa de força major o un ERTO per causes organitzatives, tècniques o de producció, i les diferències entre ambdós són importants:


ERTO PER CAUSES DE FORÇA MAJOR:

Podrem presentar un expedient de regulació d'ocupació temporal per causes de força major quan estiguem davant un supòsit d'afectació directa. Els ERO per força major requereixen d'autorització administrativa en la qual l'autoritat laboral competent ha de constatar la seva existència.


El procediment s'inicia mitjançant sol·licitud de l'empresa a l’autoritat laboral, explicant els motius i acompanyant els mitjans de prova que estimi necessaris per a l'acreditació de la concurrència de la causa al·legada.

De manera simultània a aquesta sol·licitud, l'empresa haurà de comunicar als legals representants dels treballadors la sol·licitud , però no s’inicia cap període de consultes.


Presentada la sol·licitud, l'autoritat laboral haurà de demanar informe d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, podent sol·licitar qualsevol altra actuació o informe que consideri indispensable, havent de dictar resolució en el termini màxim de 5 dies des de la presentació de la sol·licitud de suspensió o reducció de jornada, resolució en la que es constatarà l'existència o inexistència de la força major al·legada, i autoritzarà l'empresa a suspendre els contractes o a reduir la jornada amb efectes des de la data del fet causant de la força major, és a dir, des de que es va produir la causa de tancament, no des de la presentació ni des de la resolució.


Una vegada rebuda la resolució, l'empresa haurà de donar trasllat de la seva decisió als representants dels treballadors i a l'autoritat laboral, i haurà de comunicar les baixes al SEPE perquè els treballadors puguin tramitar l’atur.

En cas que la resolució administrativa no constati l'existència de força major, l'empresa podrà iniciar el ERTO per causes productives, tècniques o organitzatives.

Documentació necessària:

-escriptures de representant legal, CIF o NIF si ets empresa individual

-informació dels treballadors i dels representants dels treballadors

-certificat de situació censal per acreditar l’activitat de l’empresa i centres oberts

-estatuts socials si es tracta d’una societat on consti l’objecte socialERTO PER CAUSES ORGANITZATIVES, TÈCNIQUES O DE PRODUCCIÓ:

Quan no estiguem davant una afectació directa del virus que impedeixi la realització de l'activitat laboral en el nostre centre de treball, sinó davant causes indirectes que provoquen una impossibilitat de prestar els serveis que constitueixen l'objecte social de l'empresa, mentre no hi hagi cap canvi legislatiu haurem de tramitar un ERTO per causes organitzatives, tècniques o de producció.


L’ERTO per aquestes causes s'inicia mitjançant comunicació escrita dirigida per l'empresari a la representació legal dels treballadors obrint el període de consultes.

En aquesta comunicació l'empresari haurà de fer constar els següents extrems:

La causa o causes de la suspensió o reducció de jornada.


El número i classificació professional dels treballadors afectats per la mesura.

Número i classificació professional dels treballadors emprats habitualment per l'empresa en l'últim any d'activitat.


Concreció de les mesures de suspensió o reducció.


Criteris tinguts en compte per a la designació dels afectats, si no són tots.

Representants dels treballadors integrants de la comissió negociadora.

La comunicació haurà d'anar acompanyada d'una memòria explicativa de les causes que motiven les mesures de suspensió o reducció, aportant els informes tècnics oportuns. De manera simultània a la comunicació de l'obertura del període de consultes, s'haurà de requerir als representants dels treballadors un informe.

La determinació i procediment per determinar quin són els treballadors que negociaran l’ERTO amb l’empresa variarà depenent de si l’empresa té un o més centres de treball afectats, i si aquests tenen o no representant legal, arribant a ser un procediment complexa que pot retardar fins a 15 dies la tramitació de l ‘ERTO, ja que la comissió representativa ha de constituir-se abans de la comunicació de l'inici de període de consultes.


Simultàniament al lliurament de la comunicació d'obertura del període de consultes als representants dels treballadors, l'empresa haurà de fer arribar a l'autoritat laboral una còpia de la mateixa a l'autoritat laboral, juntament amb la memòria explicativa de les causes, la sol·licitud de l'informe als representants dels treballadors i la documentació que acreditin les causes al·legades.

El període de consultes, amb una durada màxima de 15 dies, té per objecte aconseguir un acord entre l'empresa i els representants dels treballadors sobre les mesures de suspensió o reducció.


A la finalització del període de consultes, l'empresa haurà de comunicar a l'autoritat laboral el resultat d'aquest. Si no hagués estat possible arribar a un acord, l'empresa comunicarà als representants dels treballadors i a l'autoritat laboral en el termini màxim de 15 dies des de l'última reunió del període de consultes quina és la seva decisió sobre les mesures de suspensives o de reducció.


En qualsevol cas, la comunicació ha de preveure el calendari de suspensions dels contractes de treball o de les reduccions de jornada, individualitzant els dies concrets en què es veuran afectats cadascun dels treballadors.

Després d'aquesta comunicació, l'empresari podrà procedir a notificar individualment als treballadors afectats l'aplicació de les mesures de suspensió o reducció.


L'autoritat laboral competent haurà de traslladar aquesta comunicació empresarial al Servei Públic d'Ocupació que es faci càrrec de les prestacions per desocupació i a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.POSSIBLES NOVETATS EN LES TRAMITACIONS DELS ERTOS

Tal com s’ha anunciat pel govern de l’estat, molt probablement el Consell de Ministres aprovarà en breu (possiblement el proper dimarts 17 de març) una sèrie de mesures proposades pels agents socials, sindicats i patronals per tal d’agilitzar i facilitar la tramitació dels ERTOs atesa la situació de tanta excepcionalitat que vivim.

Algunes de les modificacions o millores proposades són:

 • que no es necessiti període mínim cotitzat perquè els treballadors puguin accedir a l’atur (actualment 360 dies de cotització)

 • que l’atur consumit dels treballadors en ERTO no computi a efectes de una possible futura extinció del contracte

 • que les empreses puguin quedar eximides d’abonar les cotitzacions a la seguretat social durant la suspensió

 • flexibilització del concepte de força major per ampliar els casos en què es pugui aplicar aquesta causa i adaptació a les circumstàncies actuals del concepte de causa econòmica i productiva

 • ometre en els casos de l’ERTO de força major l’obligació que la Inspecció de Treball hagi d’emetre un informe

 • reducció de la documentació a aportar a l’expedient, reduint els terminis, facilitant la designació dels membres de la comissió negociadora

 • que l’ERTO tingui en tot cas efectes retroactius a la data de comunicació als treballadors


Com us dèiem estarem atents a les modificacions per poder-vos informar de les mateixes de seguida que siguin efectives i les puguem aplicar.ALTRES MESURES DE FLEXIBILITAT

Recordeu que en qualsevol cas, tant si es tracta d’empreses amb afectació directa pel CORONAVIRUS com si l’afectació és indirecta, o merament preventiva, es poden adoptar de forma negociada amb els treballadors mesures de flexibilitat interna, teletreball, reduccions de jornada o distribucions irregulars de la jornada acordant recuperar les hores de feina en altres períodes de l’any, pactant total o parcialment el temps d’absència a compte de vacances, etc... Aquestes mesures no es poden decidir unilateralment per l’empresa, sinó que requereixen acord amb els treballadors afectats però en molts casos poden ser una alternativa a la tramitació d’ERTOs. Us oferim el nostre ajut per arribar als acords corresponents i posar-los per escrit, ja que en tot cas és recomanable que quedin clars els termes d’aquests acords.


ALTRES MESURES ECONÒMIQUES A TENIR EN COMPTE :

Sense perjudici de les mesures de caire polític que s’han decretat en la declaració d’estat d’alarma de 14-03-20, el govern de l’estat ha adoptat fins avui determinades mesures de caràcter econòmic per pal·liar els efectes del CORONAVIRUS, entre d’altres i per evitar possibles tensions de tresoreria d'autònoms i petites i mitjanes empreses, flexibilitza l´ajornament del pagament dels deutes tributaris que s’haurien d’ingressar abans del proper 30-05-20, durant un període de 6 mesos, prèvia sol·licitud, i sense interessos durant els primers 3 mesos de l’ajornament. També es podran sol.licitar aquests ajornaments en les retencions a compte d’IRPF, normalment excloses d’ajornaments.


No obstant, aquesta mesura està prevista exclusivament per empreses amb volum d´operacions inferior a 6.010.121,04€.


A més, es posa en marxa una línia de finançament específic a través de l'ICO per import de 400 milions d'euros per a atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i treballadors autònoms del sector turístic, així com de les activitats relacionades que s'estiguin veient afectades per l'actual situació.

També es permet que les empreses que han rebut préstecs de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa puguin ajornar el seu reemborsament.


Per altra banda el govern català ha decretat l’ajornament del pagament de l’impost sobre les estàncies en establiments turístics fins el 20-10-2020.

De ben segur en els propers dies es decretaran moltes altres mesures en els àmbits laborals, socials, econòmics i de protecció a les famílies.


Us n’anirem informant. Tot l’equip de PÉREZ SARDÀ està al teu costat i segueix treballant per acompanyar-te en aquests moments de dificultat.Gemma Pérez

Advocat/Gerència


PÉREZ SARDÀ699 views0 comments

Comments


bottom of page