top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Novetat!! Fraccionament extraordinari de la renda pels afectats per un erto l´any 2020

Si ahir us comentàvem que dins les novetats d’aquest any hi havia la possibilitat d'aplaçar el pagament de la renda si havies patit un ERTO, avui ja ha sortit la normativa...Benvolgut client i amic,


Avui mateix s´ha aprovat un fraccionament extraordinari pel pagament de la declaració de la RENDA pels beneficiaris durant l´any 2020 de prestacions vinculades a expedients de regulació d´ocupació (ERTOs).

Aquest fraccionament, que ha de sol.licitar-lo el contribuent, permetrà pagar el deute tributari derivat de la declaració de IRPF en sis terminis, amb venciment el dia 20 de cada mes, sent el primer el dia 20 de juliol de 2021, sense que es generin interessos de demora ni que s´hagi d´aportar garanties.


Els requisits per poder optar al fraccionament extraordinari són:

  • Que el sol.licitant, o qualsevol dels membres de la unitat familiar en cas de tributació conjunta, hagi estat inclòs en un ERTO durant l´any 2020, havent estat perceptor en el 2020 de les prestacions d´atur corresponents.

  • Que el sol.licitant no tingui deutes gestionades per l´AEAT i organismes de la Hisenda Pública Estatal, que en conjunt, tant en període voluntari com en període executiu, excedeixin de 30.000 euros, considerant l´import conjunt de la pròpia sol.licitud, com qualsevol altra sol.licitud d´ajornament o fraccionament no resolta, així com venciments pendents d´ingrés de deutes ajornats o fraccionats, excepte que estiguin degudament garantits.

  • La declaració de renda s´ha de presentar dins del termini voluntari d'autoliquidació i ingrés (fins el día 30 de juny de 2021).

És un mecanisme extraordinari de fraccionament totalment optatiu

Cal tenir en compte que aquest fraccionament extraordinari és incompatible amb el fraccionament normal del 60%/40% que la normativa de l´IRPF ja preveu.


Donat que el SEPE encara està revisant expedients per errades en els pagaments de moltes prestacions derivades dels ERTOs, recomanem no precipitar-nos en la presentació de la declaració de la renda, per si es fessin actualitzacions en les dades fiscals que te l´AEAT; així farem més àgil el tràmit, i evitarem haver de presentar complementàries o sol.licitud d´ingressos indeguts.


Com sempre, restem a la teva disposició per facilitar-te tràmits i preparar-te la declaració de renda perquè estiguis tranquil.

Ens posem al teu lloc.PÉREZ SARDÀ

Àrea Fiscal79 views0 comments

Comentarios


bottom of page