top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Noves mesures per fer front a la crisi del covid19 : moratòria pagament lloguer de locals comercials

Una altra de les mesures que us anunciàvem aprovades per l’últim RD llei 15/2020 és l’establiment per llei d’una MORATÒRIA en el PAGAMENT del LLOGUER DE LOCALS COMERCIALS i INDÚSTRIESBenvolgut client i amic,


A continuació us fem un resum de les principals mesures en la moratòria de pagament de lloguers i els requisits per gaudir-ne:A quins contractes s'aplica?

La moratòria aprovada es pot aplicar als següents tipus de contractes:

Arrendaments per a ús diferent a habitatge. Segons la LAU són aquells contractes que la seva funció no sigui la de satisfer la necessitat d'habitatge. Especialment, tindran aquesta consideració els arrendaments de finques urbanes celebrats per temporada, ja sigui d'estiu o qualsevol altra, i els celebrats per a exercir a la finca una activitat industrial, comercial, artesanal, professional, recreativa, assistencial, cultural o docent, qualsevol que siguin les persones que els celebrin.

Queden per tant inclosos els arrendaments de locals i de naus industrials.

Arrendaments d'indústria o de negoci, que són aquells contractes en virtut del qual se cedeix l'explotació a una altra persona, per preu cert i temps determinat, és a dir, no sols es lloga el local sinó també el negoci.Qui pot sol·licitar la moratòria del pagament del lloguer? AUTÒNOMS I PIMES

No tots els arrendataris de locals comercials podran acollir-se a la moratòria del pagament de la renda aprovada pel Govern, sinó que és necessari que es compleixin una sèrie de requisits.

Podran sol·licitar la moratòria del pagament del lloguer del local comercial aquells

AUTÒNOMS que compleixin els següents requisits:


  • Estar d'alta al RETA la data de declaració de l'Estat d'Alarma o, en el seu cas, en una de la Mutualitats substitutòries del RETA.

  • Que la seva activitat hagi quedat suspesa arran de la Declaració de l'Estat d'Alarma, o en cas que no hagi quedat suspesa, que hagi tingut el mes anterior una reducció de la facturació d'un 75% respecte la mitjana de facturació del mateix trimestral de l'any anterior.Les PIMES també podran sol·licitar la moratòria del pagament del lloguer del local comercial sempre que compleixin els següents requisits:


  • Que no se superin els límits establerts a l'article 257.1 de la Llei de Societats de Capital:

  • Que el total de les partides de l'actiu no superi els 4 milions d'euros.

  • Que l'import net de la seva xifra anual de negocis no superi els 8 milions d'euros.

  • Que la mitjana de treballadors no sigui superior a 50.

  • Que la seva activitat hagi quedat suspesa arran de la Declaració de l'Estat d'Alarma, o en cas que no hagi quedat suspesa, que hagi tingut el mes anterior una reducció de la facturació d'un 75% respecte la mitjana de facturació del mateix trimestral de l'any anterior.


Com han d'acreditar-se el compliment d'aquests requisits?

Els arrendataris podran acreditar la concurrència dels requisits anteriorment esmentats aportant la següent documentació:


  1. La reducció del 75% de la facturació podrà acreditar-se mitjançant una declaració responsable. No obstant això, si l'arrendador el sol·licita, haurà de mostrar-se els llibres comptables per a acreditar la reducció de l'activitat.

  2. i, el cessament d'activitat, s'acreditarà mitjançant un certificat expedit per la AEAT o l'òrgan competent de les CCAA. En la majoria dels casos aquest cessament o baixa temporal d’activitat no s’ha produït, i l’haurem d’acreditar per qualsevol altra mitjà de prova.En què consisteix la moratòria del pagament de lloguer?

La moratòria tindrà un règim diferent depenent de qui sigui l’arrendador o propietari:

SI L’ARRENDADOR ÉS UNA EMPRESA, ENTITAT PÚBLICA O “GRAN TENEDOR”

En el cas que l'arrendador (propietari del local) sigui una empresa o entitat pública o un “gran tenedor”, l'inquilí podrà sol·licitar una pròrroga del pagament del lloguer de les rendes que es meritin durant l'Estat d'Alarma i les seves pròrrogues i de les corresponents a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si fos necessari per a combatre l'impacte econòmic del Covid-19, sent la moratòria màxima permesa de 4 mesos des de la fi de l'Estat d'Alarma.

La renda s'ajornarà sense cap penalització ni meritació d'interessos, mitjançant el fraccionament de la quotes en un termini màxim de 2 anys.

SI L’ARRENDADOR ÉS UN PARTICULAR O NO ES “GRAN TENEDOR”

En el cas que el propietari del local no sigui ni una empresa o entitat pública, ni un gran tenedor, en aquests casos també podrà sol·licitar-se un ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, de manera que es permet imputar l’import de la fiança pagada en els eu dia al pagament d'aquestes rendes, disposant l’arrendatari d'un termini d'1 any per a tornar a dipositar la fiança.


ATENCIÓ! En ambdós casos es podrà sol·licitar aquesta moratòria sempre que no s'hagués arribat ja algun acord amb l’arrendador amb caràcter previ a l'aprovació del Reial decret. Si hi hagués algun acord previ, aquest tindrà preferència.


Com haig de sol·licitar la moratòria?

Tant en un cas com en l'altre, la moratòria haurà de ser sol·licitada per l'arrendatari (llogater) a l'arrendador (propietari) en el termini d'1 MES des de l'entrada en vigor del Reial decret llei de 21 d'abril, és a dir fins el proper 23-05-2020.

Aquesta comunicació és recomanable que es faci per escrit i que estigui adequadament motivada i s’acompanyi la documentació acreditativa del compliment dels requisits.


Si necessiteu assessorament, voleu aclarir els vostres dubtes o voleu que fem la comunicació o defensem els vostres interessos en aquesta matèria, contacteu-nos!!!!


PEREZ SARDA

Área Jurídica360 views0 comments

Comentários


bottom of page