top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Noves mesures laborals aprovades pel Reial decret llei 15/2020

Ahir us explicàvem les novetats en matèria fiscal aprovades per l’últim el Reial decret llei 15/2020, i avui toca destacar-vos les mesures més rellevants en l’àmbit laboral vigents des d’ahir 23-04-20.Benvolgut client i amic,


A continuació us fem un resum de les principals mesures laborals i socials que incorpora aquest Reial decret llei 15/2020:S'incrementa l'àmbit d'aplicació dels ERTO per causa de força major per cobrir caigudes significatives d'activitat en aquells sectors considerats essencials

Es modifica la regulació dels ERTO per causa de força major, i s’amplia per a cobrir les reduccions significatives d'activitat en aquells sectors considerats essencials, però que s'han vist afectats per les mesures de reducció de la mobilitat i han vist minvats els seus ingressos.

Les empreses de sectors essencials podran per tant diferenciar els treballadors que realitzen les labors imprescindibles dels que no, per poder accedir a sol·licitar un ERTO per la part d'activitat que no estigui afectada per aquest caràcter essencial.

Tot i així no està clar si la nova regulació només afecta a aquella part de les activitats essencials que les autoritats sanitàries hagi permès obrir (per exemple, odontòlegs, oftalmòlegs, fisioterapeutes, respecte d'aquella part de la plantilla que no atengui els serveis requerits per sanitat, etc.) o hi ha més empreses que s’hi poden acollir.Pròrroga per dos mesos de les adaptacions i reduccions de jornada per conciliar

Arrel de la situació actual de tancament de centres educatius i altres serveis per a persones grans, es prorroguen per 2 mesos més els drets d'adaptació de l'horari i de la reducció especial de jornada (de fins a un 100%) per cuidar a persones dependents en aquesta crisi del coronavirus.Pròrroga per dos mesos del caràcter preferent de la feina a distància (teletreball)

Es prorroga 2 mesos més el caràcter preferent de la feina a distància (teletreball) sempre que sigui possible.Modificació del règim d’ajornaments a la Seguretat Social

Tot i que els ajornaments a la Seguretat Social es van regular en el recent RD llei 11/2020 de 31 de març, es torna a modificar el seu règim d’aplicació per tal d’unificar que tots els ajornaments s’amortitzin per terminis mensuals determinant un termini d’amortització de 4 mesos per cada mes sol·licitada, i amb un màxim de 12 mensualitats.Règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes

S’endureix un cop més el règim de sancions per les empreses dient que es podrà sancionar a les empreses que hagin utilitzat mesures de regulació d’ocupació (ERTOS) que no siguin necessàries o no tinguin connexió suficient amb la causa que les origina, si això es dedueix de les falsedats o incorreccions en les dades informades i sempre que donin lloc a prestacions indegudes a favor dels treballadors o a l'aplicació de deduccions indegudes en les quotes a la Seguretat Social.

S'afegeix a més que el treballador conservarà el dret al salari corresponent al període de regulació d'ocupació inicialment autoritzada, descomptades les quantitats que hagués percebut en concepte de prestació per desocupació i que l'empresa respondrà directament de la devolució de les quantitats indegudament percebudes pel treballador.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.S'amplia la cobertura de la prestació d’atur als treballadors “acomiadats” durant el període de prova des del 9 de març o aquells que hagin causat baixa voluntària des de l'1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que hagi decaigut.

Així, s’estableix que l'extinció de la relació laboral durant el període de prova a instàncies de l'empresa, produïda a partir del dia 9-03-20, tindrà la consideració de situació legal d’atur amb independència de la causa per la qual s'hagués extingit la relació laboral anterior.

Així mateix, es trobaran en situació legal d’atur i en situació assimilada a l'alta, els treballadors que haguessin resolt voluntàriament la seva última relació laboral a partir del dia 1-03-20, per tenir un compromís ferm de subscripció d'un contracte laboral per part d'una altra empresa, si l'empresa n'hagués desistit com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19. La situació legal d’atur s'acreditarà mitjançant una comunicació escrita per part de l'empresa al treballador desistint de la subscripció del contracte laboral compromès com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID 19.Es reforça la protecció dels treballadors fixos discontinus

S'amplia la protecció dels treballadors fixos discontinus que no s'hagin pogut reincorporar a la seva activitat en les dates previstes com a conseqüència de la COVID-19 i que no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o no poden accedir a la prestació per desocupació per falta del període de cotització necessari. Afecta principalment a les empreses dedicades a l’hostaleria i el turisme que haurien d’haver obert a l’iniciar-se la temporada als voltants de Setmana Santa i no ho han pogut fer.

Si necessites ampliació d´aquesta informació o aclarir qualsevol dubte, no dubtis en contactar amb el nostre departament laboral.

GEMMA PEREZ gerència

PEREZ SARDA302 views0 comments

Comments


bottom of page