top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Noves mesures fiscals i econòmiques aprovades pel real decret llei 15/2020 (boe 22/04/2020)

S’aproven noves millores en l´àmbit fiscal i econòmic amb la intenció de recolzar una mica més a empreses i autònoms, i de reforçar-ne el finançament.Benvolgut client i amic,

Ahir es van aprovar tota una sèrie de millores i ajudes en l'ambit econòmic i fiscal. A continuació t'expliquem les més destacades:


Impost de Societats: canvi d´opció en el mètode de pagaments fraccionats

· Si la teva empresa l´exercici 2019 va tenir un volum d´operacions no superior a 600.000€ podràs fer el canvi d´opció del pagament fraccionat del mètode de càlcul sobre l´impost de l´any anterior al mètode segons resultat real del període (art. 40.3 LIS) amb la presentació de la declaració del pagament fraccionat dins del període ampliat de presentació del primer pagament fraccionat, és a dir, fins el 20 de maig.

· Per empreses amb volum d´operacions superior a 600.000€ i inferior a 6.000.000€ durant els 12 mesos anteriors i període impositiu iniciat a partir de 01/01/2020, es podrà fer el canvi d´opció a la de pagament fraccionat segons base imposable del període amb la presentació en termini del pagament fraccionat a presentar dins els 20 primers dies del mes d´octubre.

Aquesta opció no és aplicable a grups fiscals que apliquin el règim de consolidació fiscal en l´Impost de Societats.


Renúncia tàcita al sistema de mòduls en IRPF pel 2020

Si estàs dins del règim de mòduls per determinar el rendiment de la teva activitat per l'IRPF, però prefereixes degut a la nova situació canviar i passar a determinar-ho pel sistema d´estimació objectiva aquest 2020, podràs renunciar-hi mitjançant la presentació de la declaració del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2020 dins del període ampliat per presentar la declaració, és a dir fins al 20 de maig de 2020.


IRPF i IVA: Càlcul dels pagaments fraccionats en estimació objectiva de IRPF i de la quota trimestral del règim simplificat de l´IVA 2020.

Si pel contrari vols continuar per mòduls en funció de les dades-base de l´article 110.1.b) del Reglament de l´IRPF, pel càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat, no computaran, en cada trimestre natural, com a dies d´exercici de l´activitat, els dies naturals en què estigui declarat l´estat d´alarma en aquell trimestre, ni tampoc a efectes de l'Iva si estàs en el règim simplificat.

Els dies naturals en què ha estat declarat l´estat d´alarma en el primer trimestre de 2020 són 18 dies.

Per aquells contribuents, tant d´IRPF, IVA com Societats que ja hagin presentat les seves autoliquidacions del primer trimestre abans de l´entrada en vigor del RDL 15/2020, l´AEAT habilitarà un sistema per poder facilitar aquestes mesures, habilitant la presentació d´una nova declaració per rectificar la primera a efectes de poder beneficiar-se d´aquestes mesures.


Extensió de terminis.

Les referències temporals als dies 30 d´abril i 20 de maig de 2020 que senyala l´article 33 del RDL 8/2020 i Disposició Addicional 8 i 9 del RDL 11/2020 s´entendran efectuades al dia 30 de maig de 2020. Es tracta de les disposicions que regulen l´ampliació de terminis pels venciments de terminis i fraccions d´ajornaments i fraccionaments concedits, així com determinats terminis de procediments tributaris (atenció de requeriments, interposició de recursos, etc...).

No inici del període executiu de deutes tributaris en cas de concessió de finançament pel RDL 8/2020

En aquelles declaracions i autoliquidacions tributàries de competència estatal que s´hagin presentat dins de termini sense efectuar l´ingrés, no s´iniciarà el període executiu si el contribuent ha sol·licitat abans que finalitzi el termini d´ingrés el finançament de l´article 29 del RDL 8/2020, al menys per l´import d´aquest deute tributari, sempre que es compleixin determinats requisits.

IVA: reducció de tipus d´IVA

· Amb efectes des de 23/04/2020 fins 31/07/2020 s´aplicarà un tipus d´IVA del 0% a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries dels béns en l´àmbit sanitari que es detallen en l’annexa de la norma (tals com respiradors, mascaretes, esterilitzadors, entre d´altres) i destinats a entitats de Dret Públic, clíniques i centres hospitalaris, i determinades entitats privades de caràcter social.

· Amb efectes 23/04/2020 reducció al 4% del tipus impositiu de libres, diaris i revistes que tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica i no continguin única o principalment publicitat.


Mesures per reduir els costos operatius de pimes i autònoms


Previ compliment dels requisits que indica la norma, es possibilita a autònoms i pimes arrendataris:

· Possibilitat de moratòria en el pagament de lloguers de locals amb grans tenidors

· Possibilitat d´ajornament o rebaixa de les rendes de lloguer, inclús de disposició de la fiança depositada, en el cas de lloguers de locals amb arrendadors que no tinguin la consideració de grans tenidors.

Informació més detallada al següent link de l´AEAT.

Si necessites ampliació d´aquesta informació o aclarir qualsevol dubte, no dubtis en contactar amb el nostre departament fiscal.

SONIA PEREZ ARMENGOL responsable del departament fiscal PEREZ SARDA389 views0 comments

コメント


bottom of page