top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Nova obligació per empreses de 50 o més treballadors - Canal de denúnices obligatori


Al BOE del 21-2-23 s'ha publicat la Llei 2/2023 que regula la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. La principal novetat és que estableix l'obligació per a empreses amb 50 treballadors o més d'implantar un sistema d'informació o canal de denúncies, alhora que es garanteix la protecció dels informants (que poden ser no només els treballadors si no altres persones com proveïdors, subcontractats, socis o membres del consell, col·laboradors varis...). Les empreses tenen uns mesos per a adoptar nous sistemes d'informació i coordinar aquests canals amb altres protocols, codis i polítiques internes que puguin tenir.Benvolgut client i amic,


El passat dia 21 de febrer, es va publicala Llei 2/2023, de 20 de febrer, que regula la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa la Directiva (UE) 2019/1937, més coneguda com a Directiva Whistleblowing, amb entrada en vigor 20 dies després de la seva publicació, és a dir, el proper 13-03-23.


Quina és la finalitat de la norma?

La finalitat de la norma és la de protegir les persones que en un context laboral o professional detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquin mitjançant els mecanismes que s'hi regulen.


Sistema intern d'informació

La principal novetat és que estableix l'obligació per a empreses amb 50 o més treballadors d'implantar un sistema d'informació o comunicació dels fets (canal de denúncies), alhora que es garanteix la protecció dels informants.

El termini que es dona a les empreses per posar en marxa aquest sistema de comunicació és de 3 mesos des de l’entrada en vigor de la Llei per a les empreses amb més de 249 treballadors, és a dir fins el 12-06-23, i fins el 01-12-23 per a les empreses que tenen entre 50 i 249 treballadors.


A qui protegeix?

La Llei protegeix els informants, en particular: treballadors; autònoms; accionistes, socis, membres de l'òrgan d'administració, direcció o supervisió d'una empresa; treballadors de les empreses subcontractades i proveïdors; amb relació finalitzada o per començar, i fins i tot voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació, percebin o no retribució.


A més dels informants, la protecció de la Llei s'estén a:


Les altres persones que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'informant, l'assisteixin en el procés.

Les persones que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies, com a companys de treball o familiars.

Les persones jurídiques (empreses o entitats) per a les quals l'informant treballi o en les que tingui una participació significativa.


Canals d'informació

No existeix un únic canal d'informació, sinó que les comunicacions o informacions de les infraccions o irregularitats es podran canalitzar a través de:


  • Un canal intern de l'empresa.

  • Un canal extern o autoritat independent de protecció de l'informant (AAI).

  • Revelació pública en plataformes web, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc., quan els canals interns o extern no hagin funcionat, existeixi una amenaça imminent per a l’interès públic, o existeixi un risc de represàlies o de no tractament efectiu.

L'òrgan d'administració de l'empresa és el responsable de la implantació del sistema, prèvia consulta amb la representació legal dels treballadors.


Requisits del sistema i procediment

En el termini de 7 dies des de la recepció de la informació, comunicació o denúncia s'haurà de justificar la recepció a l'informant.

La gestió i recerca de les informacions o comunicacions no podrà durar més de 3 mesos, excepte casos d'especial complexitat, podent-se en aquests casos prorrogar 3 mesos més.

Les empreses estaran obligades a donar informació i publicitat sobre l'ús del canal intern i sobre els principis essencials del seu procediment de gestió.

En cas que l'empresa tingui pàgina web, el canal haurà d'aparèixer a la pàgina d'inici, en una secció separada fàcilment identificable.

El sistema haurà de tenir un responsable, que serà un directiu de l'empresa designat per l'òrgan d'administració, que ha d'exercir el seu càrrec amb independència. Podrà assumir la funció de responsable del sistema el compliance officer o responsable de compliment normatiu.

El tractament de les dades personals en els canals de denúncia es considera vàlid i legítim.

Les empreses hauran de registrar les informacions o denúncies rebudes i les seves investigacions internes. Aquest registre no és públic; únicament a petició raonada de l'autoritat judicial competent es podrà accedir total o parcialment al seu contingut.


Protecció de l'informant

Durant 2 anys, l'informant estarà protegit enfront de les mesures que poguessin adoptar-se com a represàlia per la informació revelada.


Quan l'informant hagi demostrat raonablement que ha comunicat o ha fet una revelació pública i que ha patit un perjudici, es presumirà en els procediments judicials que el perjudici es va produir com a represàlia, i correspondrà a la persona que hagi pres la mesura perjudicial provar que aquesta mesura es va basar en motius justificats aliens a la comunicació o revelació pública.


Els actes constitutius de represàlia seran nuls i donaran lloc a mesures disciplinàries o de responsabilitat, incloent-hi una indemnització de danys i perjudicis.

Els informants -inclosos els representants legals dels treballadors- no infringiran les restriccions de revelació d'informació quan efectuïn la comunicació, sempre que existeixin motius raonables per a pensar que la comunicació o revelació pública d'una informació era necessària.


Sancions

La Llei estableix un règim sancionador propi, que preveu multes molt importants per les persones físiques o jurídiques que infringeixin les seves obligacions en aquesta matèria.


Així per exemple, constitueix una infracció molt greu no tenir implantat el sistema o adoptar represàlies contra els informants, sancionable amb multa de 30.001 € a 300.000 € per a les persones físiques, i multa d'entre 600.001 € i 1.000.000 € per a les persones jurídiques.


Es preveuen també sancions accessòries com l'amonestació, la prohibició d'obtenir subvencions o altres beneficis fiscals durant un termini de fins a 4 anys, així com la prohibició de contractar amb el sector públic durant 3 anys.


Com veieu , cal tenir present aquesta nova obligació i incorporar les mesures

adients dins dels sistemes de control i procediments de les empreses.

Contacteu amb la nostra Àrea Jurídica i us ajudarem o resoldrem els vostres dubtes sobre aquesta qüestió.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Jurídica


58 views0 comments

Comments


bottom of page