top of page
 • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Nous ajuts: línia covid d’ajuts directes per autònoms i empreses

Updated: Mar 17, 2021

Mitjançant el RDL 5/2021, de 12 de març, el govern de l’Estat ha aprovat una sèrie de mesures i ajuts directes a empreses i autònoms afectats per les conseqüències del COVID. Tot i que queden molts detalls per desenvolupar i els ajuts han de ser convocats per les Comunitats Autònomes, us expliquem els punts més importants dels mateixos.Benvolgut client i amic,


El Govern Central ha publicat un Reial Decret amb noves ajudes pels autònoms i empreses que han i estan patint les conseqüències de la Covid.

Encara que les comunitats autònomes han de determinar el què, el com i el quan, us avancen els principals requisits...


A qui van destinats?

Els ajuts directes per import de 7.000 milions d’euros es destinaran a les empreses i als autònoms més afectats per la pandèmia, sempre que tinguin el seu domicili fiscal en territori espanyol.En què consisteixen ?

Aquests ajuts directes han de servir per satisfer els deutes contrets i per realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos en els que hagin incorregut els autònoms i empreses destinataris dels ajuts, sempre que s'hagin produït entre 01-03-20 i 31-05-21 i procedeixin de contractes anteriors a l'entrada en vigor d'aquest RDLL.Quins són els requisits generals per poder accedir als ajuts i la quantia dels mateixos ?


Seran destinataris els empresaris i professionals adscrits a sectors inclosos al document annex que us adjuntem, que hagin tingut una caiguda en el volum d'operacions declarat en l´IVA de l´exercici 2020 respecte del de l´exercici 2019 de més del 30 % .

Activitats ajuts Reial decret llei 5 20
.
Download • 401KB

Requisits:

 • Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions i ajudes públiques.

 • Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

 • Compromís de mantenir l’activitat fins 30-06-22.

 • No repartiment de dividends durant 2021 i 2022.

 • No augmentar les retribucions d’alta direcció.

 • No podran ser destinataris dels ajuts les empreses o autònoms que compleixin els requisits anteriors però que hagin declarat pèrdues durant el 2019.


Quina serà la quantia màxima dels ajuts?

 • Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva a l’IRPF: 3.000 euros.

 • Empresaris i professionals amb caiguda de més del 30% del volum operacions:

  1. 40% de la caiguda del volum operacions que superi el 30% per a empreses i professionals que tinguin un màxim de 10 treballadors.

  2. 20% de la caiguda del volum operacions que superi el 30% per a empreses i professionals que tinguin més de 10 treballadors.

L’ajut no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.


Exemple:

Volum operacions 2019: 100.000 euros

Volum operacions 2020: 50.000 euros

Caiguda superior al 30%? = si

Ajut = 40% sobre 20.000 = 8.000 euros


les Comunitats Autònomes han d’acabar d’establir els requisits concrets!!!


NOU AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS D´ÀMBIT ESTATAL DEL PRIMER TRIMESTRE de 2021


Es podrà sol·licitar l'ajornament de totes les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi entre l’ 01-04-21 i el 30-04-21, en el cas de complir els següents requisits.


Requisits:

 • El deutor haurà de ser una persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04€ a l’any 2020.

 • L´import màxim conjunt de tots els deutes ajornats junt amb l´import pendent de totes les sol.licituds no resoltes no pot superar els 30.000 euros.

Es podran ajornar també:

 • obligacions de retencions i ingressos a compte (111, 123, 115...).

 • les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits tret que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

 • les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l'obligat a realitzar pagaments fraccionats de l'Impost de societats (202).

Les condicions de l'ajornament seran les següents:

 1. El termini serà de 6 mesos.

 2. No hi haurà interessos de demora durant els primers 4 mesos de l'ajornament.


Nova pròrroga per sol·licitar la declaració de concurs


El deutor que es trobi en estat d'insolvència no tindrà obligació de presentar concurs de creditors fins el 31-12-21.


Altres ajuts

A més de la línia indicada de 7000 Milions d’euros d’ajuts directe, l’estat ha aprovat una línia de 3000 Milions d’euros per a la reestructuració de deute financer COVID, i una tercera línia de 1000 Milions d’euros per a la recapitalització d´empreses.


Com us dèiem, ara les Comunitats Autònomes han d’acabar d’establir els requisits concrets dins dels que marca el RDL, i obrir les corresponents convocatòries.

Els ajuts encara no es poden demanar ! Ja us informarem


Us mantindrem informats!!!


PÉREZ SARDÀ

Àrea Jurídica285 views0 comments

Comentários


bottom of page