top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Saps que hi ha sancions per les societats que no presentin els comptes anuals?

Updated: Jun 17, 2022


Des de l’any passat s’han concretat les sancions aplicables a les empreses que incompleixen l’obligació de presentar els comptes anuals.

Llegeix aquest post per saber com complir els terminis i evitar aquestes noves sancions.
Benvolgut client i amic,


Com t'avancem a la capcelera abans les sancions no estaven ben especificades i per tant, pràcticament mai s´aplicaven, per aquest motiu hem posat "cometes" en al definició de noves... Pren nota del què cal fer per evitar-les...


Quins són els terminis a tenir en compte?

Les societats mercantils estan obligades a formular els seus comptes anuals dins dels 3 primers mesos de l'exercici següent; els socis han d'aprovar-les durant els 6 primers mesos i, finalment, han de dipositar-se en el Registre Mercantil dins del mes següent a l'aprovació. Per tant, si la teva empresa tanca el seu exercici social el 31 de desembre, el termini per dipositar els comptes venç el 30 de juliol de l’any següent.


Quines són les sancions?

Des de l'any passat s'han concretat les penalitzacions que pot imposar l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) per no dipositar els comptes en termini. Com dèiem, abans la quantia exacta de les multes no quedava clara, i per això es preveu que molt probablement augmentaran a partir d’ara els expedients sancionadors.

Com abans, la sanció és d'un mínim de 1.200 euros i un màxim de 60.000 euros (aquest límit màxim s'eleva fins a 300.000 euros per any de retard en el cas d’empreses o grups que facturin més de sis milions d'euros).


Ara s'aclareix que, dins d'aquests límits, la sanció es quantifica en la suma del 0,5‰ de l'actiu més el 0,5‰ de les vendes declarades en l'Impost de societats. Si aquesta suma supera el 2% del capital social, és aquest percentatge l’aplicable, reduït en un 10%.

Si l’ICAC no disposa de dades (perquè l'empresa no li aporta l'Impost de societats), la sanció és d'un 2% del capital social (sempre amb el mínim de 1.200 euros).

Sanció reduïda: Si els comptes anuals es presenten fora de termini, però abans de la iniciació del procediment sancionador, la sanció s'imposa en el seu grau mínim i reduïda en un 50%, per tant en aquest cas, la sanció mínima seria de 600 euros.


Quan es produeix el tancament registral i què implica?

Si passa un any des de la data del tancament de l'exercici sense que s'hagin dipositat els comptes anuals, el Registre Mercantil queda tancat. És a dir, transcorregut aquest termini i fins que no es dipositin els comptes, no és podran inscriure en el Registre Mercantil la majoria dels acords (per exemple: canvi de domicili, ampliació de capital...). Només podran inscriure's alguns documents, bàsicament el cessament de l'administrador, una revocació de poders o la dissolució de la societat.


No dubteu en consultar-nos a demanar la nostra col·laboració per formular i dipositar correctament els comptes de la vostra societat.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Fiscal-Comptable261 views0 comments

Comments


bottom of page