top of page
 • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Modificacions tributàries pel 2023


L'any nou 2023 arriba ple de novetats fiscals. A continuació us n´expliquem les principals.
Benvolgut client i amic,


a continuació us fem un breu resum de les novetats que tenim per aquest nou any:


IVA

Principals novetats tributàries en matèria d´IVA introduïdes pel Real Decret-Llei 20/2022 I per la Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l´Estat pel 2023


Aliments

Amb efectes 01-01-23 i fins el 30-06-23:

 1. S'aplicarà el tipus del 5% del IVA als següents productes:

  1. Els olis d'oliva i de llavors.

  2. Les pastes alimentàries.

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,625%.

No obstant això, el tipus impositiu serà el 10 % a partir del dia 01-05-23, en el cas que l’IPC del mes de març, publicada a l'abril, sigui inferior al 5,5 %. En aquest cas, el tipus del recàrrec d'equivalència serà de l'1,4 per %.

 1. S'aplicarà el tipus del 0% del IVA dels següents productes:

  1. El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l'elaboració del pa comú.

  2. Les farines panificables.

  3. Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.

  4. Els formatges.

  5. Els ous.

  6. Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d'acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0%.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4 % a partir de 01-05-23, en el cas que l’IPC del mes de març, publicat a l'abril, sigui inferior al 5,5 %. En aquest cas, el tipus del recàrrec d'equivalència serà del 0,5 %.


Energia elèctrica

Es prorroga fins a 31-12-23 l’IVA al 5% sobre l’energia elèctrica si els titulars de contractes de subministrament tenen potència contractada inferior o igual a 10kw.


Gas natural, briquetes, pellets i llenya

Amb efectes 01-01-23 i fins 31-12-23, s'aplicarà el 5 % del IVA sobre el gas natural, briquetes i «pellets» procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya.

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable serà del 0,625 %.


Màscares, Diagnòstic in vitro i bovines Sars Cov-2

Amb efectes 01-01-23,:

 • Es prorroga fins el 30-06-23 el 4% d’ IVA a les màscares quirúrgiques d'un sol ús.

 • Es prorroga fins el 30-06-23 el 0 % de l’ IVA a determinats béns i prestacions de serveis necessaris per combatre els efectes del SARS-CoV-2. . Es tracta dels productes sanitaris per a diagnòstic in vitro del SARS-CoV-2, les vacunes contra el SARS-CoV-2 autoritzades per la Comissió Europea i els serveis de transport, emmagatzemament i distribució relacionats.


Llei de pressupostos - IVA

 • Inversió del subjecte passiu: aplicació a les entregues de rebuig o desaprofitaments de plàstic i de material tèxtil; i exclusió en els serveis d'arrendaments d´immobles subjectes i no exempts efectuats per persones o entitats no establerts a TAI, així com als serveis d´intermediació en tals arrendaments.

 • Ajustos tècnics en la definició de les regles de localització de vendes a distància i el àlcul del límit de 10.000 euros que permet seguir tributant en origen.

 • Recuperació de l´IVA de crèdits incobrables (art. 80. Quatre i Cinc de l´IVA).

  • Es permet la modificació de la base imposable en insolvències declarades per un òrgan jurisdiccional en un altre Estat membre

  • En el cas de crèdits incobrables (art. 80. Quatre LIVA):

a) Passa de 300 a 50 euros IVA exclòs el mínim de base quan el destinatari és un consumidor final

b) Possibilitat de substituir la reclamació judicial o requeriment notarial al deutor per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació al deutor

c) Ampliació a 6 mesos el termini per recuperar l´IVA des del moment que el crèdit és declarat incobrable.

 • Tipus reduït del 4% per productes d´higiene femenina (tampons i compreses, preservatius i altres anticonceptius no medicinals).


Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l´Estat pel 2023


Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Amb efectes des de l´01-01-23 i vigència indefinida, les principals modificacions que s´introdueixen a la llei de l´IRPF són les següents:

 • Reducció per obtenció de rendiments de treball. S´eleven els imports que minoraran els rendiments nets del treball, elevant-se també la quantia per sota de la qual s´aplicarà aquesta reducció. La reducció s´aplicarà a contribuents amb rendiments net del treball inferiors a 19.747,50 euros (abans 14.450 euros) sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball, superiors a 6.500 euros.


 • Obligació de declarar. El límit excloent de l´obligació de declarar en el cas de percebre rendiments del treball de més d´un pagador, pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, o si el pagador no està obligat a retenir o quan siguin rendiments subjectes a un tipus fix deretenció, s´eleva a 15.000 euros (fins ara el límit era de 14.000 euros).


 • Determinació del tipus de retenció. Per determinar el tipus de retenció sobre els rendiments del treball es distingeixen 2 situacions:

  1. Rendiments del treball que s’abonin durant el mes de gener de 2023 als quals s´apliqui el procediment general de retenció: s´aplicarà la normativa vigent a 31-12-22.

  2. Rendiments del treball que s’abonin a partir de l´01-02-23, sempre que no es tracti de rendiments corresponents al mes de gener, el pagador haurà de calcular el tipus de retenció conforme la normativa vigent a partir de l´01-01-23, practicant la regularització del tipus de retenció si procedeix.

 • Reducció per empresaris o professionals en estimació directa simplificada. Durant 2023 el percentatge de deducció per despeses de difícil justificació serà del 7% (fins ara el 5%) mantenint el límit de 2.000 euros com fins ara.


 • Pròrroga dels límits excloents del mètode d´estimació objectiva o mòduls. Es prorroguen per l´exercici 2023 els límits quantitatius que es venien aplicant en exercicis anteriors. Addicionalment s´estableix un nou termini per renunciar o revocar la renúncia al règim d´estimació objectiva o mòduls fins a 31-01-23.


 • Límits de reducció per aportacions i contribucions empresarials a sistemes de previsió social. Es modifiquen les aportacions màximes que el treballador pot fer al mateix instrument de previsió social al qual li hagin realitzat contribucions empresarials. El límit màxim conjunt per les aportacions o contribucions a sistemes de previsió social serà el menor de:

a) El 30 % de la suma dels rendiments nets del treball i d´activitats econòmiques

b) 1.500 euros

Aquest límit s´incrementarà:


1º) En 8.500 euros, sempre que l’increment provingui de contribucions empresarials, o d´aportacions del treballador al mateix pla al qual li hagin realitzat les contribucions empresarials, per import igual o inferior a la quantitat que resulti del següent quadre en funció de l´import anual de la contribució empresarial.

En tot cas el multiplicador serà 1 en rendiments del treball superiors a 60.000 euros procedents de l´empresa que fa la contribució.


2º) En 4.250 euros, sempre que l´increment provingui de:

 • Aportacions a plans de pensions sectorials per treballadors autònoms

 • Aportacions a plans de pensions de treball simplificats de treballadors autònoms

 • Aportacions pròpies que l´empresari individual realitzi a plans de pensions de treball o MPS, dels que en sigui a la vegada promotor i partícip.

Tipus de gravamen de l´estalvi. S´incrementa el tipus de gravamen a la part estalvi, afegint nous trams: entre 200.000 i 300.000 al 27% i a partir de 300.000 euros el 28% (abans el 26% a partir de 200.000 euros).Amb efectes des de l´1 de gener de 2023:

 • Tipus de gravamen. Les empreses amb xifra de negocis del període immediat anterior inferior a 1 milió d´euros tindran un tipus de gravamen del 23%.

 • Amortització accelerada de determinats vehicles. Les inversions en vehicles nous FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV afectes a activitats econòmiques i que entrin en funcionament en els períodes impositius que s´iniciïn en els anys 2023, 2024, 2025 podran amortitzar-se en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient lineal màxim segons taules.


Nou Impost de solidaritat de les grans fortunes

La Llei 38/2022 crea nous gravàmens temporals: el gravamen temporal energètic, el d´entitats de crèdit i l´Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes.

Destaquem d´aquest últim que:

 • És un impost complementari a l´Impost del Patrimoni, de caràcter estatal no susceptible de cessió a les Comunitats Autònomes

 • Té una vigència de 2 anys

 • La data de meritació és 31 de desembre de cada any

 • Grava els patrimonis de les persones físiques quan siguin superiors a 3.000.000 d´euros

 • Es fixa un mínim exempt de 700.000 euros

 • L´escala de gravamen arriba al 3,5%

 • Possibilitat d´aplicar deducció de la quota de l´Impost sobre el Patrimoni de l´exercici pagada


Nou Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables


Aprofitem per recordar-vos que el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, sobre el qual us vam enviar circular informativa el passat 15-12-22, també entra en vigor el dia 01-01-23.Àrea fiscal-comptable

Pérez Sardà


158 views0 comments

Commenti


bottom of page