top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Modificacions en l'obligació de declaració de béns a l´estranger M720

A continuació t'expliquem quines son les modificacions legislatives associades a l'obligació de declaració de béns i drets a l'estranger (model 720), que han entrat en vigor el dia 11 de març de 2022.Benvolgut client i amic,


La Llei 5/2022 (publicada al BOE del 10 de març de 2022) entre d´altres aspectes modifica la regulació de l'obligació de declaració de béns i drets a l'estranger (model 720) per adequar-ho a la legalitat europea, i en concret a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Primera), de 27 de gener de 2022 a l'assumpte C-788/19 que va declarar que determinats aspectes del règim jurídic associat a l'obligació de declaració de béns i drets a l'estranger (model 720) incorren en incompliment de la normativa europea.Quins son els canvis?


  • Es suprimeix l’apartat 6 de l'Art.121 de la Llei de l´Impost sobre Societats (Béns i drets no comptabilitzats o no declarats: presumpció d'obtenció de rendes) que regulava la imprescriptibilitat per la no presentació de la declaració.

Suprimeix el següent: “6. En tot cas, s'entendrà que han estat adquirits amb càrrec a renda no declarada que s'imputarà al període impositiu més antic d'entre els no prescrits susceptible de regularització, els béns i els drets respecte dels quals el contribuent no hagi complert en el termini establert a aquest efecte, l'obligació d'informació a què fa referència la disposició addicional divuitena de la Llei general tributària. No obstant això, no és aplicable el que preveu aquest apartat quan el contribuent acrediti que els béns i drets la titularitat dels quals li correspon han estat adquirits amb càrrec a rendes declarades o bé amb càrrec a rendes obtingudes en períodes impositius respecte dels quals no tingués la condició de contribuent d'aquest impost.”

  • Suprimeix l'apartat 2 de la DA Divuitena de la Llei General Tributària que regulava el règim d'infraccions i sancions específic de l'obligació d'informació sobre béns i drets situats a l'estranger.

  • Suprimeix l'apartat 3 de la DA Divuitena de la Llei General Tributària que establia que "les lleis reguladores de cada tribut podrien establir conseqüències específiques per al cas d'incompliment d'aquesta obligació d'informació".

  • Suprimeix l'apartat 2 de l'art.39 de la Llei de l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Guanys patrimonials no justificats) que establia la imprescriptibilitat per la no-presentació de la declaració.

Suprimeix el següent En tot cas tindran la consideració de guanys de patrimoni no justificats i s'integraran a la base liquidable general del període impositiu més antic entre els no prescrits susceptible de regularització, la tinença, declaració o adquisició de béns o drets respecte dels que no s'hi hagués complert en el termini establert a aquest efecte l'obligació d'informació a què fa referència la disposició addicional divuitena de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Això no obstant, no és aplicable el que preveu aquest apartat quan el contribuent acrediti que la titularitat dels béns o drets correspon amb rendes declarades, o bé amb rendes obtingudes en períodes impositius respecte dels quals no tingués la condició de contribuent per aquest impost.

  • Deroga la DA Primera de la Llei 7/2012 sobre el règim sancionador en supòsits de guanys patrimonials no justificats i de presumpció d'obtenció de rendes en aplicació del que disposa l'apartat 2 de l'art.39 de la LIRPF, que ha estat suprimit.

  • Deroga la DA Segona de la Llei 7/2012 sobre la imputació de guanys de patrimoni no justificats i de rendes presumptes en relació amb l’apartat 2 de l’article 39 LIRPF, que ha estat suprimit.


Amb aquestes modificacions, la normativa interna sobre el model 720 s´adapta al criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, desbancant les elevades i desproporcionades sancions que inicialment incorporava, així com eliminant la imprescriptibilitat de les rendes no declarades referides a béns i drets situats a l'estranger.


En qualsevol cas, l´obligació de declaració dels béns i drets situats a l´estranger es manté vigent, i per tant, la declaració corresponent a l´exercici 2021 s´haurà de presentar abans no finalitzi el present mes de març.


Per qualsevol dubte pots fer les consultes oportunes al nostre departament fiscal.PÉREZ SARDÀ

Sònia Pérez

Àrea de Fiscal
59 views0 comments

Comments


bottom of page