top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

MESURES DE CARÀCTER SOCIAL , LABORAL I FINANCER

Benvolgut client i amic.


El RDLlei 8/2020 (RDLL) aprovat i publicat en data 18-3-20 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l´impacte econòmic i social del COVID-19, estableix diferents mesures per tal de protegir i donar recolzament a les famílies, treballadors, autònoms i empreses.

Destaquem les següents:


A) Mesures de caràcter laboral i social.

Foment del treball a distància

Amb l´objectiu prioritari de garantir que l´activitat empresarial es reactivi amb la màxima normalitat possible un cop acabi la situació d´excepcionalitat sanitària, es pretén que les empreses estableixin prioritàriament sistemes d´organització que permetin mantenir l´activitat, principalment, i en la mesura del possible, via el treball a distància (teletreball), abans d´adoptar altres mesures com el cessament temporal o la reducció de l´activitat.

Adaptació d´horari i reducció de jornada

Com a conseqüència tant del tancament de centres educatius, residències, etc. i com del confinament i aïllament a casa de moltes persones per evitar la transmissió del COVID-19, s´estableixen mesures per tal de donar flexibilitat a aquells treballadors que tinguin familiars a càrrec a qui hagin de cuidar (cònjuge o parella de fet, fills, pares, i familiars fins a segon grau) quan concorrin les circumstàncies excepcionals relacionades amb el COVI-19:

- Adaptació de la jornada per cura per circumstàncies excepcionals relacionades amb el COVID-19. Es podrà acordar la distribució del temps de treball, canvis de torn i d´horaris, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, així com també establint el teletreball de ser possible.

- Reducció especial de jornada que podria arribar a ser del 100%, amb la reducció proporcional de salari.

Ajustos temporals de plantilla. Amb l´objectiu de poder dur a terme els ajustos temporals de plantilla necessaris en el marc socio-econòmic que es troben les empreses i autònoms, es fixen mesures de flexibilització dels ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) per tal d´intentar evitar l´increment de l´atur i promoure el manteniment de l´ocupació un cop passi la situació d´excepcionalitat per l´emergència sanitària actual.

Ho ampliem en l´apartat a) a continuació.


B) Regulació dels ERTO (expedients de regulació temporal d’ocupació)

Amb el nou RDLL hem de diferenciar dos grans supòsits: FORÇA MAJOR i NO FORÇA MAJOR (també anomenat per causes productives extraordinàries ):


ERTO PER FORÇA MAJOR (FM) derivades del Coronavirus


Es podrà acollir a la modalitat de FM, qui o bé ha estat obligat a tancar directament per una disposició legal (escoles, restaurants, etc.) o bé està inclòs en algun dels supòsits d’afectació directa de pèrdua d´activitat que diu el RDLL, tals com:

- suspensió o cancel·lació d´activitat

- tancament temporal de locals al públic

- restriccions en el transport públic

- reducció en la mobilitat de persones i mercaderies

- falta de subministraments que impedeixin continuar amb l´exercici ordinari de l´activitat

- situacions urgents i extraordinàries per contagi de la plantilla

Literalment el RDLL disposa:

“Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.”

Per tant, tot i que del discurs d’alguns mitjans de comunicació es pugui entendre una altra cosa, no en tots els casos estarem davant un supòsit de FM malgrat s´hagi hagut de tancar l´empresa o hagi efectivament disminuït l´activitat conseqüència del COVID-19, però per causa indirecta, ja sigui per falta de treball, perquè els clients també han tancat, per cancel·lació de comandes o serveis, etc.

Tan sols serà FM quan s’hagi de tancar o reduir l’activitat per ordre de l’autoritat, perquè no puguem treballar per manca de subministraments o perquè la plantilla estigui confinada o aïllada (aquests són els casos més comuns). La resta de supòsits seran causes vinculades al COVID-19 però no es podran tramitar com FM.

En el cas d´un ERTO de FORÇA MAJOR, la tramitació serà molt més àgil i es podrà sol.licitar una bonificació del 100% de la Seguretat Social o del 75% si l´empresa té més de 50 treballadors (atenció! La bonificació queda condicionada a que es mantingui el nivell d’ocupació en els sis mesos posteriors a finalitzat l’estat d’alarma).

Des de la presentació de la sol·licitud, l’administració haurà de resoldre en 5 dies, acceptant o no l’existència de la FM.ERTO especial per CAUSES ECONOMIQUES, PRODUCTIVES O ORGANITZATIVES DERIVADES DEL CORONAVIRUS


Si l’empresa no pot accedir al ERTO de FORÇA MAJOR, sinó al ERTO especial per CAUSES ECONOMIQUES, PRODUCTIVES O ORGANITZATIVES DERIVADES DEL CORONAVIRUS, serà necessari justificar les causes que han causat la reducció i pèrdua d´activitat provocat indirectament pel COVID-19 i els motius pels quals es sol.licita.

Caldrà analitzar en cada cas l´activitat de l´empresa, i les seves relacions, clients principals que té (o tipus de clients) i sectors principals pels quals treballa i en quina mesura ha afectat la crisi del CORONAVIRUS (motius pels quals es demana l’ERO relacionant-los amb el CORONAVIRUS). Entre d´altres, poden ser dificultat de rebre mercaderies, baixada de feina, cancel·lació de serveis o encàrrecs, impossibilitat d’accés a les instal·lacions dels clients.

IMPORTANT En els supòsits que NO SIGUIN DE FORÇA MAJOR les empreses amb 1 sol centre i amb representants dels treballadors, podran iniciar directament el tràmit. No obstant, les que no tinguin representants dels treballadors o tinguin més d’un centre de treball afectat, primer s’haurà de comunicar a tots els treballadors la intenció de tramitar un ERTO, perquè designin un màxim de 3 representants amb qui dur a terme el període de consultes.

Cal tenir en compte que aquests ERTOS, no comporten inicialment cap bonificació de quotes de la Seguretat Social.


C) Mesures de caràcter financer

- S´aprova la creació d´una línia d´avals i garanties públiques per tal d´assegurar la liquiditat de les empreses i que no tinguin problemes de liquidesa o solvència.

Els anirem actualitzant la informació a mesura que hi hagi més novetats i canvis.


Gemma Pérez

Advocat/Gerència


PÉREZ SARDÀ489 views0 comments

Comentarios


bottom of page