top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Mesures d'ajuda destinada als treballadors autònoms

Amb data 18 de març de 2020, s’han publicat una sèrie de mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19.

Per tal d’ajudar-vos a superar aquesta crisis sanitària i econòmica, us expliquem quines són les mesures que l’Estat i la Generalitat han dut a terme que afecten als autònoms.
AJUDES PUBLICADES PER L’ESTAT EN EL REAL DECRET LLEI 8/2020 DE 17 DE MARÇ


Prestació extraordinària per cessament de l’activitat pels afectats per la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària pel COVID-19


Amb caràcter excepcional, com ajuda a l’autònom per superar la falta d’ingressos

degut a la situació de confinament que vivim, es crea una prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Aquesta ajuda està destinada als autònoms que la seva activitat hagi quedat suspesa per la declaració de l’estat d’alerta (gimnasos, bars, restaurants, comerç menor...) o que la seva facturació s’hagi reduït en un 75% respecte la mitjana del semestre anterior.

L’import d’aquesta prestació serà de 70% de la base reguladora (661,08€ si cotitzem per la base mínima).

Aquesta prestació tindrà una durada d’un mes, tot i que es podrà ampliar fins l’últim dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma.

Per poder accedir a aquesta ajuda, no es podran tenir deutes amb la seguretat social, de totes maneres, els autònoms que tinguin deutes amb la seguretat social i vulguin accedir a l’ajuda, ho podran fer previ pagament del deute.Suspensió de terminis a l’àmbit tributari:


Es suspenen el còmput de terminis de la duració dels procediments tramitats per l’Administració Tributaria, des del 18 març de 2020 fins el 30 d’abril de 2020, és a dir, queden suspesos el terminis de presentació de les atencions a les notificacions rebudes.


Durant el període de confinament i fins el 30 d’abril de 2020, es suspèn el còmput de terminis de caducitat y prescripció dels impostos i procediments oberts per l’administració.


S’amplia fins el 30 d’abril de 2020, els terminis oberts amb anterioritat al 18 de març de 2020 i que no estiguin finalitzats en aquesta data, es a dir, si tenim alguna notificació pendent de contestar i que caduca aquests dies, aquesta es podrà contestar fins al 30 d’abril.


En els procediments de constrenyiment, no s’executarà les garanties que recaiguin sobre béns immobles des del 18 de març fins el 30 d’abril de 2020.


S’amplia fins el 20 de maig de 2020, o si fos posterior, fins la data que s’especifiqui per la norma general, els terminis que s’obrin a partir del 18 de març de 2020, es a dir, si rebem alguna notificació aquest dies, el termini per contestar serà fins el 20 de maig, sempre i quan, el termini fixat per la mateixa notificació no sigui superior.

Els recursos o reclamacions econòmic-administratives, que estiguin pendents de contestar, es podran presentar durant el mes de maig de 2020, o quan ho indiqui la norma general si la notificació del acte a recórrer s’hagués rebut després del 30 d’abril de 2020.


És important tenir en compte que no queden suspesos els terminis de presentació dels impostos que s’hagin de presentar durant l’estat d’alerta, en tot cas, es podrà aplaçar l’import a ingressar de tots els impostos (IVA, Retencions, Pagaments a compte...) fins a 6 mesos i els 3 primers mesos de l’aplaçament no meritarà interessos.
Tampoc queden suspesos els terminis en els àmbits de l'afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social

Aprovació d’una línia d’avals per empreses y autònoms per reduir els efectes econòmics del COVID-19.


Per facilitar el manteniment del treball y disminuir els efectes econòmics derivats de l’estat d’alerta, el Ministeri d’afers Econòmics y Transformació Digital, concedirà avals al finançament concedit per atendre les necessitats derivades, entre d’altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciment d’obligacions financeres o tributaries o altres necessitats de liquiditat.

També s’amplia el límit d’endeutament previst per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), per facilitar liquiditat addicional a les PYMES i autònoms.

Per tant, es donarà facilitat al crèdit als autònoms i PYMES que ho necessitin mitjançant crèdits ICO.


AJUDES PUBLICADES PER LA GENERALITAT, EN EL DECRET LLEI 7/2020 DE 17 DE MARÇ PELS AUTÒNOMS QUE S’HAGIN VIST AFECTATS PER L’ESTAT D’ALARMA:


Suspensió del terminis de presentació i ingrés de tributs

Els tributs propis de la Generalitat de Catalunya i el tributs cedits queden suspesos de la presentació d’autoliquidació i pagament fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma. (Taxa Turística per exemple)


Compensació de pèrdues pels autònoms a Catalunya


S’estableix un ajut en forma de prestació econòmica única, per import màxim de fins a 2.000€.


Aquesta ajuda la podran demanar els autònoms amb domicili fiscal a Catalunya, que estiguin d’alta en algunes de les activitats econòmiques afectades pel tancament i que, alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin d’altres ingressos.

S’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, o amb la mitjana del beneficis mensuals des de què s’està d’alta pels autònoms que hagin sigut alta amb una antiguitat inferior a l’any.


Aquest ajust serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, publica o privada, destinada a la mateixa finalitat i es podrà demanar a partir de 1 d’abril de 2020.


Truca'ns i el nostre equip t'aclarirà el que et faci falta!!!!


Gemma Pérez

PÉREZ SARDÀ429 views0 comments

Comments


bottom of page