top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

La responsabilitat en l'edificació d'habitatges

Updated: Mar 9, 2020

Són diversos els actors que intervenen en l’edificació d’una obra: arquitecte, aparellador, director d'obra, constructor, promotor, etc. i, de vegades, pot resultar complex determinar qui és el responsable i per tant contra qui hem de reclamar si es produeix algun dany .T’ho expliquem…Malauradament trobar defectes de construcció en un habitatge després de la seva adquisició és una cosa habitual al nostre país. La mala execució, defectes en els materials o inclús una deficient coordinació entre els diferents intervinents pot donar lloc a l'aparició de defectes en l'habitatge adquirit.

En les següents línies, t’expliquem uns conceptes bàsics sobre el tema, emmarcats en el que disposa la norma que regula aquest tipus de situacions, que és la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE), que va entrar en vigor l'any 1999.


1.- Què cal entendre per dany?

Es pot definir de forma general com la falta d'idoneïtat d'una cosa per al seu ús habitual. En un habitatge pot ser des de les anomalies estructurals més greus que afecten l'habitabilitat del mateix fins a simples defectes funcionals o d'acabat.


2.- Tots els danys són reclamables?

Sí, sempre que entrin dins del concepte de dany tal com l’hem explicat en el punt anterior. Ens podem, inclús preguntar si les "anomalies" estètiques són reclamables: entenem que sí, quan impliquin incompliment de contracte, provoquin disfuncions en l'ús de l'habitatge o suposin diferències importants sobre el disseny acordat entre el comprador i el promotor/constructor.


3.- A qui es pot reclamar?

Com que són diversos els professionals que intervenen en el disseny i execució d'una obra (arquitecte, aparellador, director d'obra, constructor, promotor, etc.), pot resultar a vegades complex, determinar qui és el causant del dany, i per tant qui n’ha de respondre. Per això la llei permet dirigir la reclamació conjuntament contra tots ells o contra alguns dels professionals, ja que en última instància, serà la sentència judicial la que establirà les culpes, si n'hi ha, i dirimirà les responsabilitats, en cas que n'hi hagi, entre els diversos actors demandats.


4.- Quan s'ha de reclamar?

La LOE indica, en el seu article 18, que les accions judicials per exigir la responsabilitat pels danys materials provinents dels vicis o defectes prescriuran en el termini de 2 anys a comptar des de que es produeixin aquests danys. És a dir, que el termini per poder reclamar no s'inicia en el moment de la compra o recepció de l'obra, sinó en el moment en què es manifesten els danys produïts per un vici o defecte en la construcció (p. ex., aparició d'esquerdes, humitats, etc., que puguin ser atribuïdes a un mal disseny o execució).

Tot això sense perjudici dels terminis corresponents a incompliments contractuals, si n'hi ha.


5.- Durant quant temps responen els intervinents en l'obra?

La LOE recull tres terminis diferents en funció de la gravetat dels danys de què es tracti, de manera que, com més greus, el termini de responsabilitat és més llarg:

10 anys, pels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que afectin els fonaments, suports, bigues, forjats, murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici. 3 anys, pels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits d'habitabilitat. 1 any, per als danys materials per vicis o defectes d'execució que afectin elements d’acabat de les obres.


Si necessites més informació o vols que ens estudiem el teu assumpte, contacta amb nosaltres i t’ajudarem.


PÉREZ SARDÀ.

Àrea Jurídica.48 views0 comments

コメント


bottom of page