top of page
 • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

La declaració informativa de béns i drets situats a l´estranger model 720 i nou model 721 per monedes virtuals situades a l’estranger


Tens una segona residència fora del país, per exemple Andorra? o tens alguna inversió en monedes virtuals o compte corrent a l'estranger?

Aquesta notícia t'afecta!!!Benvolgut client i amic,


Et recordem que el pròxim dia 1 d´abril finalitza el termini per presentar el Model 720 de Declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger, corresponent a l'exercici 2023.


Qui està obligat a presentar la declaració?

Tenen l´obligació de presentar la declaració les persones físiques i jurídiques residents a territori espanyol quan superin els 50.000 euros per cada una de les següents categories de béns:

-       Comptes en entitats de crèdit

-       Valors, fons, assegurances i rendes

-       Béns immobles i drets sobre els béns immobles


Per aquells contribuents que ja hagin presentat una declaració en un exercici anterior, estaran també obligats a presentar la de l´exercici 2023 quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

 • Que els saldos conjunts de les diferents categories informades en l´última declaració s´hagin incrementat més de 20.000 euros;

 • Que s´hagi extingit la titularitat d´algun dels béns declarats anteriorment.

Quan es presenta la declaració?

La declaració informativa corresponent a l´exercici 2023 es pot presentar fins el dia 1 d´abril de 2024, i s´ha de fer obligatòriament per via telemàtica.


Us recordem que la Llei 5/2022 de 9 de març va introduir importants modificacions per adequar al dret comunitari la normativa interna del Model 720. En particular es van derogar les sancions tan desproporcionades que teníem fins aleshores, com per exemple la sanció del 150% de la quota, i es va eliminar la consideració de guany patrimonial no justificat i la imprescriptibilitat per la no presentació en termini del model 720.


En qualsevol cas, l´obligació de declaració dels béns i drets situats a l´estranger es manté vigent, i per tant, la declaració corresponent a l´exercici 2023 si hi ha obligació, s´haurà de presentar abans del pròxim dia 1 d´abril.

 


NOVETAT:  MODEL 721 SOBRE MONEDES VIRTUALS A L´ESTRANGER

Com a novetat aquest any, existeix l´obligació de declarar també les monedes virtuals que es tinguin a l´estranger amb un nou model, el 721.


 • Qui està obligat a presentar el model 721? Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol que siguin titulars de monedes virtuals a l´estranger, o respecte de les quals tinguin la condició de beneficiaris, autoritzats o que en tinguin el poder de disposició o en siguin titulars reals.

 • Quina informació s´ha de declarar?

  • Identificació de la persona o entitat que proporciona Serveis per salvaguardar les Claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir les monedes virtuals.

  • Identificació completa de cada tipus de moneda virtual

  • Saldos de cada tipus de moneda virtual a 31 de desembre expressats en unitats de moneda virtual i la seva valoració en euros.

Si la condició d´obligat a declarar s´hagués extingit abans de 31 de desembre, la informació a subministrar serà la corresponent a la data d'extinció.

 

 • Hi ha un límit excloent d’obligació? No hi haurà obligació d´informar sobre cap moneda virtual quan els saldos a 31 de desembre de cada tipus de moneda virtual a l´estranger valorats en euros no superin, conjuntament, els 50.000 euros. En cas de superar-se aquest límit conjunt s´haurà d´informar sobre totes les monedes virtuals.  

 • Quan s´enten una moneda virtual situada a l’estranger?

Les monedes virtuals s´entendran situades a l´estranger quan la persona o entitat que les custodiï proporcionant serveis per salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir les monedes no estigui obligat a subministrar a l´Administració tributària informació sobre la totalitat de les monedes virtuals que tinguin custodiades.

Podeu posar-vos en contacte amb el nostre despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que pugueu tenir al respecte.


Àrea fiscal

Pérez-Sardà55 views0 comments

Comments


bottom of page