top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Juliol 2020: declaracions trimestrals d'IVA, retencions, IRPF i Impost de Societats

Updated: Jul 17, 2020

Et recordem que en el mes de juliol cal fer la presentació de l'IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva) i de la declaració de l'impost sobre societats de l'exercici 2019.


Benvolgut client i amic,


En concret, fins el pròxim dia 20 juliol s'ha de presentar i si escau procedir a l'ingrés del 2n TRIMESTRE 2020 corresponent a l'IVA i al pagament fraccionat de l'IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l'ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.


A diferència del primer trimestre, que estàvem en ple estat d´alarma i es va habilitar la possibilitat de fraccionar I ajornar els pagaments, en aquest 2º trimestre no hi ha cap mesura excepcional prevista, i per tant, els terminis de presentació I ingrés, i les possibilitats d´ajornament són les establertes per la normativa tributària general.

En conseqüència, no es permet ja ajornar el pagament de retencions, per exemple.


En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 27 de juliol (perquè el 25 i 26 són dies inhàbils) finalitza el termini per presentar la declaració de l'impost sobre societats de l'exercici 2019. No obstant l'anterior, si el període impositiu coincideix amb l'any natural i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és fins al 22 de juliol de 2020.


Atenció.


COVID-19. Adaptacions per a la presentació de la declaració de l'impost sobre societats: el Reial decret llei 19/2020 estableix que el termini de tres mesos per formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris es computarà des de l'1 de juny de 2020 i redueix a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des que finalitza el termini per a la seva formulació. D'acord amb els nous terminis de formulació i aprovació dels comptes anuals, es permet que es presenti una segona autoliquidació de l'impost sobre societats fins al 30 de novembre de 2020 en cas que els comptes anuals finalment aprovats difereixin de la informació utilitzada en l'autoliquidació a presentar en període voluntari, sense aplicar recàrrecs, però sí interessos de demora.

Remarcar que en tot cas, s´ha de presentar una primera (o única) declaració de l´impost de Societats dins el termini reglamentari de presentació (fins el 27 de juliol), i si l´aprovació de comptes difereix finalment del presentat, caldrà presentar una nova declaració. Per aquest motiu, s´han introduït unes caselles especifiques per indicar aquests caràcters.


NOVETAT: dades fiscals de l'impost sobre societats. Exercici 2019

Des del passat dia 1 de juliol s´ha posat a la disposició dels obligats tributaris per l'impost sobre societats, informació de les seves dades fiscals a l'efecte de l'emplenament de la declaració de l'impost corresponent a l'exercici 2019, similar a les dades fiscals facilitades per la declaració de la Renda, però en aquest cas, ja també per les entitats que tributin per Societats.


Com sempre estem a la teva disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessitis.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Fiscal63 views0 comments

Comments


bottom of page