top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Inspecció de Treball promou la imposició de sancions a les empreses que no tinguin pla d'Igualtat.

Totes les empreses a partir de 50 treballadors han de tenir pla d'igualtat des de març de 2022. La Inspecció de Treball ha detectat durant l’any 2022 més de 950 infraccions i que més del 70% de les empreses que haurien de tenir-lo, no compleix amb la legislació segons el registre públic de plans.


Benvolgut client i amic,


Com ja us anem informant darrerament, el RD Llei 6/2019 d’igualtat laboral va establir importants modificacions en els anomenats Plans d’Igualtat.


Un Pla d’Igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, per aconseguir a l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe. Els Plans d’Igualtat han de fixar objectius concrets a aconseguir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva consecució i l'establiment de sistemes de seguiment i avaluació dels objectius.


L’import de les sancions imposades durant els mesos de gener a octubre de 2022 és de més de 2.300.000,00 euros, xifra que suposa més de 7 vegades les sancions imposades durant tot l’any 2021 que van ser d’uns gairebé 324.800 euros.


No complir amb l'obligació de tenir un pla d'igualtat està qualificat com una infracció greu i pot ser sancionada amb multes des de 751 a 7.500 euros. Igualment, si l'exigència parteix d'un mandat de la Inspecció de Treball, no complir amb el pla d'igualtat és considerat una infracció molt greu. En aquest cas, les multes poden arribar fins als 225.018 euros en el seu grau màxim.


No tenir pla d'igualtat suposa una infracció greu i pot ser sancionada amb multes des de 751 a 7.500 euros.


L'any 2019, es va ampliar l'exigència de disposar obligatòriament d'aquesta eina per evitar i reduir la desigualtat de gènere, a totes les empreses a partir de 50 empleats, ( a data d’avui unes 31.700 empreses en tot l’estat, segons les dades de la Seguretat Social). Fins llavors, només estaven obligades les que superaven els 250 treballadors, que suposaven unes 4.700 companyies.


El nou mandat es va aplicar progressivament: es va donar un any d'adaptació a les empreses de més de 150 persones treballadores; dos anys a les quals comptaven amb més de 100 i fins a 150 persones en la seva plantilla; i finalment es van fixar tres anys, és a dir, fins el 07-03-22, per a les empreses de 50 a 100 persones treballadores.


Tingueu en compte que per els empreses que no arribessin a aquesta xifra de treballadors en aquell moment, aquest càlcul s’ha de refer cada 31 de desembre i cada 30 de juny, i que pel còmput s’ha de comptar no només els treballadors en actiu en aquella data, sinó els temporals que ja no estiguin a l’empresa ( sumant els número de jornades treballades durant els 6 mesos últims i dividint-les entre 100) i els treballadors prestant serveis per ETT.


A PÉREZ SARDÀ som especialistes en Igualtat i us podem ajudar amb el vostre Pla d’Igualtat, així com per realitzar el Registre salarial i el Protocol contra l’assetjament sexual, obligacions aquestes que afecten a totes les empreses independent del nombre de treballadors que tinguin.


PÉREZ SARDÀ

Àrea laboral

48 views0 comments

Comentários


bottom of page