top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

IMPOSTOS DEL 4rt TRIMESTRE 2021: IVA, PAGAMENTS A COMPTE RENDA I SOCIETATS, RETENCIONS


Benvolgut client,

Iniciat el mes de gener, comença el termini per presentar les declaracions tributàries corresponents al 4r trimestre del 2021.


Us demanem com sempre que en la mesura del possible ens feu arribar abans del 14 de gener les dades necessàries per poder preparar les declaracions.

Us agrairem que ens feu arribar preferentment tota la documentació per correu electrònic, utilitzant els correus electrònics habituals.

En cas de dubte, podeu remetre la documentació a fiscal@perezsarda.com

Com sempre, la documentació que necessitem és:


IVA RÈGIM GENERAL (Model 303)


a)- Detall de bases i quotes d´IVA repercutit, segons els diferents tipus aplicats, amb separació de factures rectificatives, exportacions, entregues de béns i prestacions de serveis intracomunitaris[1] i operacions no subjectes o amb inversió del subjecte passiu.

b)- Detall de bases i quotes d´IVA soportat, segons els diferents tipus d´IVA, per les següents operacions:


Béns i serveis corrents

Operacions interiors

Adquisicions intracomunitàries de béns

Adquisició de Serveis intracomunitaris

Importacions

Compensació Règim Especial Agrari


Béns d´inversió2

Operacions interiors

Adquisicions intracomunitàries de béns

Importacions


c)-Relació d´operacions intracomunitàries amb indicació del NIF-IVA de l´operador, raó social, import de les operacions (adquisicions intracomunitàries de béns, adquisicions intracomunitàries de serveis, entregues intracomunitàrias de béns, entregues intracomunitàries de serveis).


RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI DE CAIXA D´IVA (RECC)

Si estàs acollit al règim especial de criteri de caixa d´IVA (RECC), hauràs d´aportar-nos detall dels imports (bases i quotes) de les entregues de béns i prestacions de serveis, indicant les factures cobrades i pagades en el trimestre. Així mateix, l´import de les entregues de béns i serveis a les quals havent aplicat el RECC s´entendrien meritades conforme a la regla general.

Si ets destinatari d´operacions a les quals s´apliqui el RECC, hauràs d´aportar-nos detall de les adquisicions de béns i serveis (bases i quotes) a les quals sigui d´aplicació el RECC, indicant les operacions que hagin estat pagades en el trimestre. Així mateix, detall de les adquisicions de béns i serveis a les quals sigui d´aplicació el RECC. Recordem que si reps factures subjectes al RECC, en les quals ha de constar expressament que les operacions estan subjectes al referit règim especial, aquestes operacions requereixen d´una informació especial en els llibres registre d´IVA.


PAGAMENT FRACCIONAT (Model 130)

Volum de vendes, compres i detall de despeses.


RETENCIONS D´ARRENDAMENTS (Model 115)

Dades identificatives del propietari de l´immoble, base de l´arrendament, retenció practicada i referència cadastral de l´immoble arrendat.


ALTRA INFORMACIÓ

En el cas que hagis practicat retencions sobre rendiments procedents d´activitats empresarials en estimació objetiva o d´activitats professionals, hauràs d´ingressar-les junt amb les retencions del treball personal, si fos el cas (model 111). Aquesta informació s´haurà de remetre al nostre Departament Laboral.


Com sempre quedem a la vostra disposició per qualsevol aclaració


Sònia Pérez

Responsable àrea fiscal PÉREZ SARDÀ
(1)Per actuar com operador intracomunitari han d´estar donat d´ALTA en el cens d´operadors intracomunitaris, tant el transmitent com l´adquirent.

(2)A efectes d´IVA es consideren béns d´inversió aquells de valor unitari superior a 3.005,06 euros.


110 views0 comments

Comments


bottom of page