top of page

Aprovat el nou Reial decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer

Updated: Mar 26, 2019


Amb efectes des del 6 de març de 2019, s'ha publicat al BOE el Reial decret llei 7/2019, d' 1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que pretén millorar l'accés a l'habitatge i afavorir el lloguer assequible.

S'aprova després que el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, sobre aquesta mateixa matèria, no aconseguís superar el tràmit de convalidació en el Congrés dels Diputats.Les mesures que contempla el Reial decret llei són les següents:


Millora de la regulació dels contractes de lloguer


  • Es modifica la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans (LAU), introduint les següents modificacions que afecten els contractes del lloguer:


  • S'amplia el termini de pròrroga obligatòria dels contractes d'arrendament d'habitatge de 3 a 5 anys (o 7 anys si l'arrendador és persona jurídica). És a dir, augmenta el termini legal mínim en el qual l'inquilí pot romandre en l'habitatge arrendat. Per a la pròrroga tàcita es disposa que, arribada la data de venciment del contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues i una vegada transcorregut el període de pròrroga obligatòria, si no existeix comunicació d'alguna de les parts en la qual s'estableixi la voluntat de no renovar-lo, realitzada amb quatre mesos d'antelació a la finalització dels cinc o set anys en el cas de l'arrendador i amb dos mesos d'antelació en el cas de l'inquilí, es prorrogarà anualment el contracte durant tres anys més.


  • Es fixa en dues mensualitats de renda la quantia màxima de les garanties addicionals a la fiança que es pot exigir a l'arrendatari, ja sigui a través de dipòsit o d'aval bancari, i tret que es tracti de contractes de llarga durada. I seran a càrrec de l'arrendador, quan sigui persona jurídica, les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte.


  • Es facilita l'adopció d'acords entre el propietari i l'inquilí per a la renovació o millora de l'habitatge en el transcurs d'un mateix contracte d'arrendament. Es millora i s'aclareix la remissió dels contractes de lloguer turístic d'habitatge a la normativa sectorial turística que resulti aplicable. A més, es regulen els sistemes d'índexs de referència del preu del lloguer d'habitatge, per al que es crea el sistema estatal d'índexs de referència del preu del lloguer d'habitatge i es recull la possibilitat de la creació de sistemes d'índexs de referència autonòmics, a l'efecte de dissenyar les polítiques i programes públics en matèria d'habitatge en els seus respectius àmbits territorials.Mesures en favor de les comunitats de propietaris davant el fenomen del lloguer turístic d'habitatges


Els lloguers turístics surten de la LAU i es regularan com una activitat econòmica.


Es modifica la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, per a habilitar la possibilitat que, per majoria qualificada de tres cinquenes parts dels propietaris, en les comunitats de veïns es puguin adoptar acords que limitin o condicionin l'exercici de l'activitat del lloguer turístic d'habitatge, per a, d'aquesta forma, afavorir la convivència en els edificis d'habitatges.


Amb la finalitat d'impulsar la realització d'obres de millora de l'accessibilitat s'incrementa fins al 10% de l'últim pressupost ordinari la quantia del fons de reserva de les comunitats de propietaris i s'estableix la possibilitat que aquests recursos es destinin a la realització de les obres obligatòries d'accessibilitat previstes en l'article Deu.1.b) de la Llei 49/1960 sobre propietat horitzontal. I s'estén l'obligació de realitzar aquestes obres d'accessibilitat a aquells supòsits en els quals les ajudes públiques a les quals la comunitat pugui tenir accés arribin al 75% del seu import.

Els contractes d'arrendament subscrits amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei es continuaran regint per l'establert en el règim jurídic que els era aplicable.
Sense perjudici d'això, quan les parts ho acordin i no resulti contrari a les previsions legals, els contractes preexistents es podran adaptar al règim jurídic establert en aquest Reial decret llei.
La nova norma comprèn modificacions en cinc normes: la Llei d'arrendaments urbans, la Llei sobre propietat horitzontal, la Llei d'enjudiciament civil, el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Mesures fiscals en favor del lloguer d'habitatge


S'estableix l'exempció de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD) en els contractes d'arrendament d'habitatge per a ús estable i permanent, de manera que es redueixen les càrregues fiscals que comporta el mercat del lloguer d'habitatge habitual.


A més, es modifica la regulació de l'impost sobre béns immobles (IBI) amb la incorporació de mesures que afavoreixen el mercat de lloguer d'habitatge:


S'exceptua de l'obligació de repercutir l'impost a l'arrendatari quan l'arrendador sigui un ens públic en els supòsits de lloguer d'immoble d'ús residencial amb renda limitada per una norma jurídica.


Es modifica la regulació del recàrrec previst per als immobles d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent, mitjançant la seva remissió a la corresponent normativa sectorial d'habitatge, autonòmica o estatal, amb rang de llei, perquè pugui ser aplicat pels ajuntaments mitjançant l'aprovació de l'ordenança fiscal corresponent.


Es crea una bonificació potestativa de fins al 95% per als immobles destinats a lloguer d'habitatge amb renda limitada per una norma jurídica, a la qual es podran acollir els habitatges subjectes a règims de protecció pública en lloguer o habitatges en lloguer social en els quals la renda està limitada per un marc normatiu determinat.Sistema d'índexs de referència del preu del lloguer d'habitatge


Com ja hem assenyalat, per garantir la transparència i el coneixement de l'evolució del mercat del lloguer d'habitatges, així com per aplicar polítiques públiques que incrementin l'oferta d'habitatge assequible i per facilitar l'aplicació de mesures de política fiscal, es crea el sistema estatal d'índexs de referència del preu del lloguer d'habitatge, que s'ajustarà a les següents regles:


a) L'elaborarà en el termini de vuit mesos l'Administració General de l'Estat, a través d'un procediment subjecte als principis de transparència i publicitat. La resolució per la qual es determini el sistema d'índexs de referència es publicarà al «Boletín Oficial del Estado». Contra la resolució per la qual s'aprovi el sistema d'índexs de referència es podrà interposar recurs contenciós administratiu.


b) Per a la determinació de l'índex estatal s'utilitzaran les dades procedents de la informació disponible en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, en el cadastre immobiliari, en el registre de la propietat, en els registres administratius de dipòsits de fiança i en altres fonts d'informació, que siguin representatius del mercat del lloguer d'habitatge. Anualment s'oferirà una relació de valors mitjans de la renda mensual en euros per metre quadrat de superfície de l'habitatge, agregats per seccions censals, barris, districtes, municipis, províncies i comunitats autònomes.


En els seus respectius àmbits territorials, les comunitats autònomes podran definir de manera específica i adaptada al seu territori, el seu propi índex de referència, per a l'exercici de les seves competències i a l'efecte de dissenyar les seves pròpies polítiques i programes públics d'habitatge.


Truca'ns.

Equip Pérez Sardà31 views0 comments

Comments


bottom of page