top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Fi a la impunitat per no dipositar els comptes anuals

Tens alguna societat de la que no has presentat els comptes anuals? O potser formes part d'una societat inactiva? Fins ara, tot i la obligatorietat de dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil, no s'aplicava cap tipus de sanció, cosa que feia que o bé per confidencialitat o per altres motius, no es presentessin...

Tot això ja ha canviat!!!!Benvolgut client i amic,


El passat 12 de gener es va aprovar el Real Decret 2/2021 del Reglament que desenvolupa la Llei 22/2015 d´Auditoria de Comptes, i que va entrar en vigor el dia 1 de febrer.


Aquest Real Decret, si bé té per contingut principal l’adaptació de la normativa d’auditoria espanyola en el marc de la normativa europea, introdueix unes modificacions importants que implicaran canvis substancials en el règim sancionador per la no presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil.


La Llei de Societats de Capital i el Reglament del Registre Mercantil regulen l’obligació de les societats a presentar els comptes anuals pel seu dipòsit en el Registre Mercantil. L´incompliment d´aquesta obligació comporta la imposició de sancions per part de l´ICAC (Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes), sancions que oscil·len entre els 1.200 i els 60.000 euros.


Malgrat tot, fins ara no ha sigut habitual la incoació d´expedients sancionadors per part de l´ICAC per no dipositar els Comptes Anuals, i pràcticament l’única conseqüència que en la majoria de casos se’n derivava era el tancament registral de la societat.


Ara bé, aquest Real Decret habilita als Registradors mercantils per la gestió i proposta de decisió sobre els expedients sancionadors per incompliment del deure de dipòsit de comptes, i amés tindran el dret a cobrar un aranzel com a premi de liquidació per aquesta gestió.


ULL!!!!!! Els Registradors tindran "premis" si sancionen per la falta de dipòsit dels comptes anuals!!!

Aquest fet fa preveure que per part dels Registradors Mercantils es puguin iniciar pròximament campanyes massives de sancions a les societats per no dipositar els comptes anuals dels últims 3 anys.


A títol informatiu, els criteris per determinar l´import de les sancions que es regulen són:

  1. La sanció serà del 0,5 per mil de l´import total de les partides d´actiu, més el 0,5 per mil de la xifra de vendes inclosa en l´última declaració presentada a l´Administració tributària, que haurà d´aportar-se en la tramitació del procediment.

  2. En el cas de no aportar la declaració de l´apartat anterior, la sanció es fixarà en el 2 per cent del capital social segons dades que figuren en el Registre Mercantil.

  3. En el cas que s´aporti la declaració, i el resultat d´aplicar els anteriors percentatges a la suma de les partides d´actiu i xifra de vendes fos major que el 2 per cent del capital social, es quantificarà la sanció en aquest últim reduït en un 10 per cent.


Es fa evident així la importància de dipositar els Comptes Anuals dels últims 3 anys per totes les empreses, incloent les inactives, a fi d’evitar sancions.

Contacte amb nosaltres i t'ajudarem a gestionar el dipòsits endarrerits per tal d'evitar més que una problable sanció.PÉREZ SARDÀ

Àrea Mercantil151 views0 comments

Comments


bottom of page