top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Ets autònom? T’expliquem el nou sistema de cotitzacions que entrarà en vigor l’01-01-2023.

El 26-07-2022 es va publicar el RD Llei 22/2022 que ha establert el nou sistema de cotització pels treballadors autònoms. El text ha estat en els últims dies confirmat pel congrés i per tant ja en coneixem el contingut definitiu, sent la principal novetat que les cotitzacions passen a fer-se en funció dels “rendiments nets”. Si vols conèixer-ne els detalls i saber com t’afectarà, llegeix el nostre resum.
Benvolgut client i amic,


Tal i com es preveia abans de l’estiu, ja tenim aprovat pel govern de l’estat i ratificat pel Congrés el text definitiu que regula el nou sistema de cotització dels autònoms. La reforma del sistema actual és fruit de les negociacions mantingudes durant mesos entre el govern i les principals agrupacions sindicals i empresarials i d’autònoms, de les que els mitjans de comunicació s’han anat fet ressò.


L’objectiu del nou sistema és equiparar prestacions entre els treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social i els afiliats al RETA, ja que les estadístiques diuen que la pensió mitjana dels autònoms és un 43% inferior a la dels del règim general, uns 600 euros de diferència. No obstant això, aquesta reforma no només aborda la taula de cotitzacions, sinó que també s’han aprovat altres aspectes que afecten els autònoms.


En què consisteix el nou sistema de cotització i quan s’aplica?

La reforma estableix un nou sistema de cotització d'autònoms per “ingressos reals” o “rendiments nets”, que començarà a aplicar-se a partir de gener de 2023 i ho farà progressivament amb un període de transició de 9 anys, és a dir fins el 2032.

A partir de 2023 desapareixerà el sistema actual en virtut del qual els autònoms podien escollir lliurement (excepte amb algunes excepcions com per raó d’edat, etc...) la quota a pagar entre una base mínima i una base màxima que es fixava anualment.

Amb el nou sistema, també l’autònom podrà també escollir entre una base mínima i una base màxima, però sempre ho haurà de fer dins de cadascun dels 15 trams en el que s’organitza el sistema, en funció del rendiments nets obtinguts.


Com queden les quotes d'autònoms?

La reforma ha establert quins seran els imports de les bases i de les quotes a pagar en cadascun dels 15 trams pels anys 2023, 2024 i 2025.
A partir de 2026 la base màxima i mínima de cadascun dels trams s’establiran a la Llei de Pressupostos.


Quins autònoms afecta?

La reforma afecta tots els treballadors afiliats al RETA, ja siguin treballadors per compte propi, autònoms societaris, autònoms col.laboradors de familiars, etc...


Què és el Rendiment Net?

El rendiment net en funció del qual s’aplicaran els trams es calcularà deduint dels ingressos de l’autònom totes les despeses produïdes en l'exercici de l'activitat i necessàries per a l'obtenció d'ingressos. A aquesta quantitat, sumarem la quota a la Seguretat Social (la pròpia quota d’autònom) i posteriorment a la quantitat resultant li restarem, addicionalment, el 7% de despeses genèriques (3% per als autònoms societaris). El resultat obtingut seran els “rendiments nets” i aquesta xifra dividida entre 12, serà l’import que determinarà el tram corresponent de la base de cotització i la quota a abonar.

L’autònom haurà de determinar la quota a abonar en funció de les seves previsions d’ingressos, podrà modificar fins a 6 cops l’any la quota a abonar per fer-la quadrar amb l’evolució dels seus ingressos i amb l’exercici tancat, haurà de regularitzar l’import abonat per fer-lo coincidir amb el rendiment net finalment obtingut.

Els autònoms que actualment estiguin cotitzant per bases superiors a les que li correspondrien amb el nou sistema podran continuar fent-ho en el futur. I aquells que vulguin pujar les seves bases, encara que siguin majors de 47 anys, podran elevar-les sempre que els seus ingressos declarats li ho permetin, possibilitat que actualment tenien vetada.Altres novetats


Paper fiscalitzador de l'Agència Tributària. Una de les principals novetats del nou sistema és que dota a l'Agència Tributària d'un important paper fiscalitzador a l'hora de determinar els ingressos reals que siguin determinants a l'hora de fixar la quota. La regularització corresponent a cada exercici econòmic es durà a terme l'any següent i es realitzarà en funció de les dades comunicades tant per l'Agència Tributària. El paper de l’Agència Tributària també serà determinant a l'hora de conèixer i aplicar les diferents deduccions a les què el treballador autònom pugui tenir dret a l'hora de fixar els seus ingressos nets sobre els quals s'aplicarà la cotització segons taules.


Deduccions generals de l'autònom. La informació de l'AEAT també serà crucial a l'hora de creuar dades amb la Seguretat Social en matèria de deduccions. A més de les que es recullen a la corresponent normativa, la reforma en contempla dues de noves: una deducció per despeses genèriques del 7% per a aquells treballadors autònoms individuals, i la mateixa deducció tot i que reduïda al 3% per als autònoms societaris.


Fins a 6 canvis de trams. Fins ara i des de fa pocs anys, els autònoms podien canviar de base fins a 4 vegades l’any. Amb la reforma s'amplia el nombre de vegades que els autònoms poden modificar la seva base de cotització. A partir d'ara se'ls permetrà fins a 6 canvis l’any. L'objectiu és ajustar la cotització a la seva previsió de rendiment de l'any, fet que dota al nou sistema de més flexibilitat però també de molta més complexitat. A més de la sol·licitud els treballadors hauran d'efectuar una declaració de la mitjana mensual dels rendiments econòmics nets anuals.


Desapareix el topall de cotitzacions per autònoms més grans de 47 anys. A partir de 2023, el topall de cotitzacions per als treballadors majors de 47 anys desapareix. Aquesta limitació deixa de tenir sentit, ja que amb el nou sistema la condició que regirà serà que els ingressos avalin que es troba en el tram correcte de cotització.


Quota plana: 80 euros. Es manté però modificada l’anomenada TARIFA PLANA: L'inici d'activitat com a treballador per compte propi tindrà un ajut en forma de quota reduïda. Amb una durada inicial de 12 mesos la nova norma contempla una quota de 80 euros mensuals. Aquesta durada es pot ampliar per un altre any, si l'autònom registra ingressos inferiors a l'SMI durant el primer any d'activitat com a treballador per compte propi.


Desgravació del 10% del pla de pensions. Una altra novetat que es contempla per als autònoms és la desgravació d'un 10% de les aportacions al pla de pensions en l'IRPF.


Reforç prioritari de la tramitació electrònica. El telèfon mòbil es convertirà en la principal eina de gestió de l'autònom. Es podran realitzar altes, baixes, elegir el tram de cotització, així com accedir a les dades i a qualsevol dada de l’expedient de l'autònom i fins i tot procedir a la realització de simulacions de càlcul de quota a pagar en funció dels ingressos, abans de procedir a la realització de l’alta.


Prestació cessament d'activitat parcial. Es reconeix una prestació de cessament parcial de l’activitat del 50% de la base reguladora compatible amb una altra activitat per part de l’autònom i que es podrà cobrar de 4 mesos a 2 anys, sense que calgui donar-se de baixa del RETA i sense que sigui necessari el tancament. Per poder-hi accedir, l’autònom ha de patir una reducció del 75% del nivell d'ingressos o vendes quan no es compta amb treballadors, o aquesta mateixa condició durant 2 trimestres, ingressos no superiors a l'SMI i reducció de jornada o suspensió de contractes del 60% de la plantilla, si hi ha treballadors a càrrec.

La norma preveu una avaluació periòdica d'aquest nou sistema, que es realitzarà en el marc del diàleg social cada tres anys.


Estem preparant una sessió formativa durant aquest mes de setembre per aprofundir en tots i cadascun dels aspectes de la reforma i de la que en breu us informareu.


No dubteu en contactar-nos si mentrestant necessiteu fer alguna consulta. (Elisabeth Guiñon)


PÉREZ SARDÀ391 views0 comments

Comments


bottom of page