top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Es pot aplicar la reducció del 40% a les prestacions procedents de diversos plans de pensions?

Es pot aplicar en l'IRPF la reducció del 40% a les prestacions procedents de diversos plans de pensions? D'acord amb el criteri del TEAC, quan es reben prestacions de diversos plans de pensions, la reducció en l'IRPF del 40% es pot aplicar a totes les quantitats percebudes en forma de capital (pagament únic) en l'exercici en el qual es produeixi la contingència corresponent a cada pla i en els dos exercicis següents. T'ho aclarim!!Benvolgut client i amic,


Arribat el moment de la jubilació, el rescat de les aportacions fetes a plans de pensions es pot realitzar de diferents maneres: en forma de renda, de capital o bé de manera mixta.


Cal tenir en compte que el rescat en forma de capital tindrà un impacte significatiu en la declaració de l'IRPF en haver d'integrar aquestes quantitats cobrades de cop com a rendiments del treball donat el caràcter progressiu de la tarifa de l´impost.


Reducció en l'IRPF

No obstant això, la normativa de l'IRPF vigent fins a 2006 preveia l'aplicació d'una reducció del 40% per a les prestacions en forma de capital derivades de plans de pensions, quan haguessin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació.

Amb l'eliminació d'aquesta reducció per la Llei 35/2006 de l'IRPF, es va regular un règim transitori en virtut del qual aquesta reducció es pot aplicar a les prestacions derivades de contingències anteriors a 1 de gener de 2007 i a les derivades de contingències posteriors, en aquest cas per la part corresponent a les aportacions realitzades abans d'aquesta data. A aquest efecte, s'estableix que el règim transitori només es podrà aplicar a les prestacions rebudes en l'exercici en què tingui lloc la contingència o en els dos exercicis següents.


Els cobraments que procedeixin d'aportacions dutes a terme abans del 31-12-2006 podran gaudir d'una reducció del 40% quan s'incorporin en l'IRPF. Per gaudir d'aquesta reducció, el cobrament s'ha de fer o bé en el mateix exercici en el qual ocorri la contingència o bé en els dos exercicis següents.

Més d'un pla de pensions

Però què succeeix si tens més d'un pla al qual podries aplicar aquesta reducció?

Per a la DGT únicament podria gaudir de la reducció un únic any podent triar quin d'ells. És a dir, si volguessis cobrar en forma de capital dos plans de pensions en dos exercicis diferents, només en un d'ells podries aplicar la reducció.

No obstant això, el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), en la seva recent Resolució de 24 d'octubre de 2022 (d'unificació de doctrina) ha acabat corregint aquest criteri restrictiu d'Hisenda i permet aplicar la reducció a totes les quantitats cobrades en forma de capital en l'exercici de la contingència o en els dos següents.


D'acord amb el TEAC, quan es rebin prestacions de diversos plans de pensions, la reducció del 40% es podrà aplicar a totes les quantitats percebudes en forma de capital (pagament únic) en l'exercici en el qual es produeixi la contingència corresponent a cada pla i en els dos exercicis següents.

Devolució d'ingressos indeguts

En cas que haguessis aplicat el criteri d'Hisenda i no t´haguessis beneficiat de la reducció en algun dels plans de pensions cobrats en forma de capital, ara pots rectificar la teva declaració de renda sol·licitant la devolució d'ingressos indeguts si l'exercici encara no ha prescrit.


Pots contactar amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta qüestió.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Fiscal116 views0 comments

Comments


bottom of page