top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Els Ertos davant l'actual situació de desescalada i de gradual represa de l'activitat econòmica

Updated: May 14, 2020

Davant els dubtes que es plantejaven en relació amb la vigència dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (Ertos) adoptats a l'empara del RDL 8/2020 per a fer front a l'impacte negatiu del COVID-19, el Govern i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives van aconseguir dilluns passat 11 de maig un Acord per a aclarir la situació en la qual han de quedar aquests Expedients davant el panorama actual de desescalada i a la represa progressiva de l'activitat econòmica.Benvolgut client i amic,


Aquest Acord s'ha traduït en el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació, en vigor des d'ahir 13 de maig, que comença desvinculant la durada dels Ertos per força major de la vigència de l'estat d'alarma, prorrogant-los fins al 30 de juny i establint les condicions per a les empreses que reprenguin la seva activitat en nova aquesta etapa de desescalada.

A tal fi, el nou Reial decret llei procedeix a diferenciar entre les empreses afectades per una causa de força major total i les que es troben en una situació de força major parcial, distinció que lluny de de ser una mera precisió terminològica, resulta transcendental amb vista a l'aplicació de les diferents mesures recollides en la nova norma, en particular les relatives a l'exoneració en la cotització pels treballadors afectats per aquests Ertos.


A aquest efecte, es considera que estan afectades per una causa de “força major total” les empreses en les quals s'hagi tramitat un ERTO per força major sobre la base del Art. 22 del RDL 8/2020, que continuïn impossibilitades per a reiniciar la seva activitat fins al 30 de juny de 2020.

Pel contra, es trobaran en situació de “força major parcial” derivada del COVID-19, aquelles empreses que comptin amb un ERTO de força major, des del moment en el qual les causes que van justificar l'Expedient permetin la recuperació parcial de la seva activitat fins al 30 de juny de 2020, procedint a la gradual reincorporació dels treballadors afectats per les mesures de regulació temporal d'ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat. D'aquesta forma, les empreses amb un ERTO per força major que es trobin impedides per a reprendre la seva activitat podran mantenir aquesta situació de força major total fins al 30 de juny. Si amb anterioritat a aquesta data reprenen parcialment la seva activitat, reincorporant a part dels seus treballadors, passaran a trobar-se en situació de força major parcial. Finalment estaran les empreses que estiguin en disposició de reprendre plenament la seva activitat, renunciant totalment al ERTO que haguessin tramitat.

Ertos per força major total. Entren dins d'aquesta categoria les empreses acollides a un ERTO per força major que per les circumstàncies concurrents relacionades amb l'impacte del COVID-19 no poden reprendre, ni tan sols parcialment, la seva activitat, podent mantenir aquesta situació fins al 30 de juny de 2020, tret que el Consell de Ministres acordi la seva pròrroga més enllà d'aquesta data en atenció a les restriccions de l'activitat vinculades a les raons sanitàries que subsisteixin. En aquest cas les empreses podran continuar aplicant-se l'exoneració de quotes de l'Art. 24 del RDL 8/2020 respecte a la cotització dels mesos de maig i juny de 2020,en tant es mantinguin en aquesta situació de força major total. Per la seva part els treballadors afectats pel ERTO continuaran percebent la prestació per desocupació com ho fan fins ara, i fins al 30 de juny de 2020.

Ertos per força major parcial. Des del moment en què variïn les circumstàncies que van portar a l'empresa adoptar un ERTO per força major, permetent la recuperació parcial de la seva activitat fins al 30 de juny de 2020, l'empresa haurà de procedir a reincorporar a les persones treballadores afectades per les mesures de regulació temporal d'ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, passant llavors a la situació de força major parcial. En aquest cas: La reincorporació gradual de treballadors en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat podrà efectuar-se, quedant totalment desafectats del ERTO, o mitjançant ajustos en termes de reducció de jornada. En tal cas l'exoneració de quotes s'aplicarà com segueix:

-Respecte a treballadors que continuïn amb les seves activitats suspeses, en un ERTO de força major parcial, l'exoneració serà del 60%, al maig, i del 45% al juny (empreses amb menys de 50 treballadors) i del 45% al maig i del 30% al juny (empreses de 50 o més treballadors).

-Per als treballadors que reprenen la seva activitat l'exoneració serà del 85% al maig i del 70% al juny (empreses amb menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020). En empreses de 50 o més treballadors l'exempció aconseguirà el 60% al maig i el 45% al juny.

A més el pas a la situació de força major parcial exigirà a l'empresa realitzar les següents comunicacions:

a) Al SEPE hauran de comunicar-se les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d'accés a la protecció per desocupació. En concret s'hauran de comunicar aquelles variacions que es refereixin a la finalització de l'aplicació de la mesura respecte als treballadors que reprenguin la seva activitat, bé en el número d'aquestes o bé en el percentatge d'activitat parcial de la seva jornada individual, quan la flexibilització de les mesures de restricció que afecten l'activitat de l'empresa permeti la reincorporació al treball efectiu d'aquelles.

b) D'altra banda, l'aplicació del nou règim de cotització en aquestes empreses, exigirà la prèvia comunicació la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre la situació de força major parcial, identificant els treballadors afectats i els períodes de la suspensió o reducció de jornada. Aquesta comunicació es realitzarà, per cada codi de compte de cotització, mitjançant una declaració responsable de l'empresa que haurà de presentar-se, abans que se sol·liciti el càlcul de la liquidació de quotes corresponent, a través del Sistema XARXA.

Finalització del ERTO. Quan les circumstàncies concurrents permetin a l'empresa reprendre totalment la seva activitat, hauran de comunicar a l'Autoritat laboral la renúncia total a l'Expedient de regulació temporal d'ocupació autoritzada, en el termini de 15 dies des de la data d'efectes d'aquella. Així mateix les empreses hauran de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal la finalització de l'aplicació de la mesura respecte a la totalitat dels treballadors afectats per l'Expedient.

Ertos per causes objectives. Els Expedients de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que es trobin actualment en vigor, continuaran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació final de l'empresa i fins al terme referit en aquesta.

Es contempla així mateix la possibilitat que les empreses tramitin fins al 30 de juny un ERTO per aquestes causes aplicant les especialitats recollides en l'Art. 23 del RDL 8/2020, fins i tot es tracti d'empreses amb un ERTO per força major o a la finalització d'aquest, i en aquest cas la data d'efectes d'aquell es retrotraurà a la data de finalització del ERTO per força major.

En tot cas, les mesures de protecció per desocupació que derivin d'aquests expedients en els termes que estableix l'Art. 25 del RDL 8/2020, resultaran aplicables fins al 30 de juny de 2020. Treballadors fixos discontinus. Les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació per als treballadors fixos discontinus previstes en l'Art. 25.6 del RDL 8/2020, en redacció donada pel RDL 15/2020, resultaran aplicables fins al 31 de desembre de 2020.

Inaplicació de les mesures en algunes empreses. La durada dels Ertos per força major tramitats en empreses que tinguin el seu domicili fiscal en paradisos fiscals, no serà objecte de la pròrroga fins al 30 de juny, quedant vinculada la seva vigència a la declaració de l'estat d'alarma, Les societats mercantils o altres persones jurídiques que comptin amb 50 o més treballadors o assimilats, que haguessin tramitat ERTOS de força major, no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquin aquests Expedients, excepte si abonen prèviament l'import corresponent a d'exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social. Durada de les mesures. La durada dels Ertos per força major fins al 30 de juny de 2020, així com les mesures de protecció per desocupació i el nou règim previst per a les exempcions de quotes en aquests Expedients, podran prorrogar-se més enllà d'aquella data per Acord del Consell de Ministres, que també podrà estendre les exempcions de quotes als Expedients de regulació temporal d'ocupació per causes objectives.

Així mateix, mantindran la seva vigència fins al 30 de juny de 2020 les previsions del RDL 9/2020 en relació a la prohibició d'adoptar acomiadaments basats en l'impacte negatiu del COVID-19, i a la interrupció de la durada dels contractes temporals que hagin estat suspesos a conseqüència de Ertos per força major o per causes objectives.

Obligació de manteniment de l'ús de la Disposició addicional 6 del RDL 8/2020. Finalment ha de destacar-se la modificació de la de la D.A. 6a del RDL 8/2020,aclarint, ara sí, a nivell normatiu, el alance de l'obligació de manteniment de l'ocupació prevista en aquesta Disposició: a) L'obligació mantenir l'ocupació serà aplicable a aquelles empreses que s'haguessin acollit a un ERTO per força major de l'Art. 22 l'RDL 8/2020. No afectés per tant, als Ertos per causes objectives de l'Art. 23 del mateix text legal, i tampoc, i per expressa previsió legal, a les empreses en les quals concorri un risc de concurs. b) L'obligació de manteniment de l'ocupació haurà de prolongar-se per un període de 6 mesos des de la data de represa de l'activitat, entenent per tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l'expedient, encara que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla. c) Les empreses que incompleixin aquesta obligació hauran de reintegrar la totalitat de l'import de les cotitzacions del pagament de les quals van resultar exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents. d) No obstant això, no es considerarà incomplida l'obligació de manteniment de l'ocupació quan el contracte de treball s'extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora, ni per la fi de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció d'aquest. En el cas de contractes temporals no s'entendrà incomplida l'obligació quan el contracte s'extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l'obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de manera immediata l'activitat objecte de contractació.


Atesa la incertesa i els canvis que constantment estan afectant a aquesta matèria, aquestes respostes poden patir modificacions. Us mantindrem informats de totes les novetats que anem coneixent.

Mentre, no dubteu en contactar-nos per qualsevol consulta o aclariment.

GEMMA PEREZ ARMENGOL Advocat/Gerent

PEREZ SARDA491 views0 comments

Commentaires


bottom of page