top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

En què consisteix el recàrrec de les prestacions derivades d'accident de treball?

Una de les obligacions empresarials és vetllar per la salut dels treballadors, i per això, les empreses estan obligades a complir totes les exigències relacionades amb la prevenció de riscos laborals.


Per això, quan es produeix un accident de treball o una malaltia professional i aquests s’han ocasionat a causa d'una infracció de l’empresa de les normes de prevenció de riscos, aquesta estarà obligada a abonar un recàrrec de les prestacions a les que pugui tenir dret el treballador (ja sigui incapacitat temporal, invalidesa permanent o inclús viudetat si l’accident ha causat la mort del treballador).
Quan un treballador pateix un accident de treball per l'incompliment de la normativa de prevenció de riscos, l'empresa es pot veure obligada a pagar-li un recàrrec d’entre el 30% i el 50% de la quantia de qualsevol prestació a la que el treballador tingui dret com a conseqüència de l’accident.


Recàrrec de les prestacions


L'article 164 de la Llei General de la Seguretat Social estableix que totes les prestacions econòmiques que tinguin la seva causa en accident de treball o malaltia professional s'augmentaran, segons la gravetat de la falta amb un import que pot anar d’un 30 a un 50 per cent de les mateixes quan la lesió es produeixi per equips de treball o en instal·lacions o centres de treball que no tinguin els mitjans de protecció reglamentaris, els tinguin inutilitzats o en males condicions, o quan no s'hagin observat les mesures generals o particulars de seguretat i salut en el treball, tenint a més en compte l'edat, sexe i altres condicions del treballador.


Perquè es pugui aplicar el recàrrec s'han de donar les següents condicions:


  • S'hagi produït un accident de treball o una malaltia professional que comporti el reconeixement d'una prestació econòmica de la seguretat social pel treballador o pels seus beneficiaris en cas de defunció. És a dir, sense prestació associada, no hi pot haver recàrrec.

  • S’hagi produït un incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals per part de l'empresari. El recàrrec sanciona la infracció de normes de prevenció, és a dir, té caràcter indemnitzatori.

  • Hi hagi una relació causa-efecte entre l’incompliment de l’empresa i el resultat lesiu sofert pel treballador. És a dir l'accident ha de tenir la seva causa en la infracció de normes de seguretat per part de l’empresa. La relació causa-efecte es pot trencar si hi intervé en la producció de l’accident un tercer aliè a l'empresa, és un cas de força major o hi ha hagut imprudència temerària del treballador. Aquesta última pot determinar el grau de responsabilitat de l'empresari i fins i tot la seva exoneració, però no pot ser una simple imprudència, sinó que la mateixa ha de ser tan greu, que pugui ser qualificada de temerària.


Atenció. La responsabilitat del pagament del recàrrec recaurà directament sobre l'empresari infractor i no pot ser objecte de cap assegurança, ja que serà totalment nul qualsevol pacte o contracte que es realitzi per a cobrir-la, compensar-la o transmetre-la.

Aquesta responsabilitat és independent i compatible amb les de qualsevol altre ordre, administratiu civil i fins i tot penal, que puguin derivar-se de la infracció. És a dir, que a més del recàrrec, l’empresa sovint es pot veure obligada a satisfer l’import de la sanció administrativa que Inspecció de Treball li pugui imposar, la responsabilitat civil (aquesta sí assegurable i normalment assegurada) que li pugui reclamar el treballador, i inclús responsabilitats de tipus penal.


Procediment


La competència per declarar la responsabilitat està atribuïda a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), i pot iniciar-se el procediment a instàncies del propi treballador afectat o per actuació de la Inspecció de Treball.


El procediment habitual és que la Inspecció de Treball, quan té constància d'un accident de treball o malaltia professional que pot donar lloc a un recàrrec per falta de mesures de seguretat, realitzi un informe, amb una proposta de recàrrec i el remeti a l'INSS perquè en tramiti l'expedient i si escau acordi el recàrrec.


El termini de prescripció per reclamar el recàrrec de prestacions és de 5 anys i s'inicia quan l'última prestació ha estat reconeguda. Per exemple, si es reconeix una incapacitat permanent, 6 mesos després d'un accident laboral, els 5 anys començaran a comptar-se a partir d’aquests 6 mesos.


No obstant això, els efectes econòmics d'aquesta prestació, només es poden retrotreure 3 mesos des de la corresponent sol·licitud o reclamació. És a dir, si es concedeix, no es retrotreuen les conseqüències des de la data de l'accident, sinó des de la sol·licitud.


Consell.

Complir de la manera més acurada possible amb la normativa de prevenció de riscos i tenir una bona assegurança de responsabilitat civil que cobreixi de forma àmplia la responsabilitat de l’empresa en cas d’accident dels treballadors, (us recordem que la responsabilitat per recàrrec però no es pot assegurar) són dos aspectes bàsics per reduir les conseqüències econòmiques en cas de que algú de l’organització pateixi un accident.


No dubteu en preguntar-nos si teniu qualsevol dubte, voleu informació més detallada o voleu valorar el grau de compliment en aquesta matèria i/o la idoneïtat de la vostra assegurança de responsabilitat civil.


Pérez Sardà

Àrea Jurídica70 views0 comments

Comments


bottom of page