top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

En l’IRPF com es computen els “mòduls” en els períodes en què l'activitat està aturada?

Si bé les activitats en mòduls són cada vegada més residuals, encara és un règim que es pot utilitzar en determinats casos i que pot resultar beneficiós pel contribuent. Per al còmput dels mòduls quan l'activitat determina el rendiment net pel mètode d'estimació objectiva (per mòduls) en l'IRPF, no es tindran en compte els dies en què l'activitat hagi estat tancada, sense que es considerin com a tal els dies de vacances i de descans setmanal.Benvolgut client i amic


D'acord amb l'Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre, per la qual es desenvolupa per a l'any 2022 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF ("mòdul") es fixen una sèrie de regles que ha d'aplicar el contribuent per calcular la mitjana dels signes, índexs o mòduls relatius a tot el període en què hagi exercit l'activitat durant l´any natural per al càlcul del rendiment net que correspongui, quan es produeixi durant l'exercici alguna de les següents circumstàncies:

  • Inici de l'activitat amb posterioritat al dia 1 de gener de l'any natural.

  • Cessament en l'activitat abans del dia 31 de desembre de l'any natural.

  • Exercici discontinu de l'activitat (sense que tinguin aquesta consideració els períodes de vacances).

  • Que s'hagin produït variacions durant l'any en la quantia de les variables o mòduls corresponents a l'activitat.


Còmput dels mòduls en els períodes en què l'activitat estigui aturada

La Direcció General de Tributs (DGT) ha recordat en la seva consulta vinculant V1838-22, de 2 d'agost de 2022, com s'ha de realitzar el còmput dels mòduls en el període en el qual l'activitat roman aturada. En particular, fa l'anàlisi en relació amb un supòsit d'activitat de transport de mercaderies per carretera que determina el seu rendiment net per mòduls i que va romandre parada en els mesos d'estiu, perquè qui l'exerceix va rebre una oferta de treball per compte d'altri per a aquest període.

Com a punt de partida la DGT segueix les Instruccions de l'Ordre HFP/1335/2021, per la qual es desenvolupa per a l'any 2022 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF ("mòdul"), assenyalant que:

  • En finalitzar l'any o en produir-se el cessament de l'activitat o la finalització de la temporada, el contribuent haurà de calcular la mitjana dels signes, índexs o mòduls relatius a tot el període en què hagi exercit l'activitat durant aquest any natural, procedint així, al càlcul del rendiment net que correspongui.

  • A l'efecte de determinar el rendiment net anual, la mitjana es determinarà en funció de les hores, quan es tracti de personal assalariat i no assalariat, o dies, en els restants casos, d'efectiva ocupació, utilització o instal·lació, excepte per al consum d'energia elèctrica o distància recorreguda, en què es tindran en compte, respectivament, els quilowatts/hora consumits o quilòmetres recorreguts. Si no fos un nombre enter s'expressarà amb dues xifres decimals.

Quan existeixi un ús parcial del mòdul en l'activitat o sector d'activitat, el valor a computar serà el que resulti del seu prorrateig en funció de la seva utilització efectiva. Si no fos possible determinar-la, s'imputarà per parts iguals a cadascuna de les utilitzacions del mòdul.

Així les coses, per a la determinació del rendiment net de les activitats incloses en aquest annex II de l'Ordre de mòduls, només es tindran en compte els dies d'efectiva ocupació, utilització o instal·lació de cada mòdul en l'activitat; inclosos dins d'aquests dies d'efectiva ocupació els de vacances i descans setmanal.


Conclusió: no es computaran els dies en què l'activitat hagués estat tancada sense que es considerin com a tal els dies de vacances i descans setmanal.


Podeu contactar amb el nostre departament fiscal per qualsevol dubte o aclariment que pugueu tenir sobre aquesta qüestióPÉREZ SARDÀ Departament Fiscal.9 views0 comments

Comments


bottom of page