top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Eleccions al Parlament de Catalunya. Com afecta als treballadors de la teva empresa?

Tens treballadors que han estat triats per les meses de les eleccions al Parlament de Catalunya el proper 14 de febrer o potser algun interventor/elector? Quins permisos s'han de donar? I si algun treballador vol votar per correu?

Surt de dubtes!!!Benvolgut client i amic,


A continuació et fem un breu resum de l’ordre TSF/19/2021, de 27 de gener, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021. (DOGC 29-01-2021)Treballadors amb designació de mesa o interventors.


Permís per als membres de mesa electoral o els interventors per als quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral


Als treballadors i treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d'interventors se'ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 14 de febrer de 2021 i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.


Per tal de facilitar el compliment dels deures dels membres de les meses electorals durant la jornada electoral, el torn de nit que comença el dia de la votació s'ha de computar com a jornada laboral del dia.


Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els ha de retribuir l'empresa un cop es justifiqui l'actuació com a membre de mesa o interventor.

Permís per als membres de mesa electoral o els interventors que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal


El permís de les cinc primeres hores que estableix l'article anterior es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de mesa o interventor, en les mateixes condicions de l’apartat anterior.

Permís per als apoderats per als quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del diumenge 14 de febrer de 2021 i de caràcter no recuperable als treballadors i treballadores que acreditin la condició d'apoderats.

Possibilitat de canvi de torn

Si alguna de les persones treballadores incloses en els apartats anteriors hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresari o l'empresària, a petició de la persona interessada, li ha de canviar el torn perquè pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís


Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s'ha de calcular d'acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.


Treballadors que tinguin la condició d'electors


Permís per a les persones treballadores per a les quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral


El dia de les eleccions, 14 de febrer de 2021, les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electores i que no gaudeixin de dia festiu en aquesta data, un permís de fins a quatre hores dins la jornada laboral que els correspongui. Aquest permís és en tot cas retribuït i no recuperable, d'acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.


No cal concedir el permís esmentat a les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l'horari dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i de menys de quatre, s'ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s'ha de concedir el permís general de quatre hores.


S'ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda.


Les persones treballadores que tinguin una jornada l'horari del qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals no tenen dret a cap permís.


Determinació del moment d'utilització de les hores

La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l'horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l'empresari o empresària.

Justificants de votació

A l'efecte de l'abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitar a les persones treballadores que exhibeixin el justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Treballadors que volen votar per correu


Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu


Amb la finalitat que les persones treballadores puguin formular personalment la sol·licitud de certificació acreditativa de la seva inscripció en el cens que estableix l'article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general, a l'efecte de poder emetre el vot per correu, poden gaudir d'un permís de fins a quatre hores si duen a terme funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, d'acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.


Es podrà gaudir d'aquest permís des de la data de la convocatòria fins al dia 5 de febrer de 2021.


No dubteu en contactar amb nosaltres, us ajudarem a valorar la vostra situació i us oferirem la millor solució.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Jurídica89 views0 comments

Comentarios


bottom of page