top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

El contracte de treball fixe-discontinu: saps quan es pot utilitzar i com funciona?

La reforma laboral de 2022 ha modificat els contractes temporals i un dels seus objectius és fomentar l'ús del contracte fixe-discontinu, que ja existia però era poc utilitzat. T’expliquem com funciona!
Benvolgut client i amic,


El principal objectiu de l'última reforma laboral ha estat limitar els contractes de treball temporals que fan les empreses, i per això s'han endurit les condicions en les que es poden celebrar i fins i tot s’han eliminat algunes modalitats que fins al moment eren molt rellevants, com el contracte d'obra o servei. Aquest escenari ha fet que els contractes fixos-discontinus, que ja existien prèviament, probablement passin a ser més utilitzats.


Què és el contracte fixe-discontinu i quan pot utilitzar-se?

Són contractes de treball indefinits tot i que intermitents pensats per a aquelles activitats productives que es desenvolupen de manera periòdica i que, per motius de l'activitat, tenen interrupcions més o menys prolongades.


Abans de la reforma aquest tipus de contracte estava pensat només per a necessitats permanents durant un període de temps inferior a l'any per a unes determinades dates incertes (activitats temporals que es repetien cíclicament, per exemple depenent de les estacions, vacances...)


Després de la reforma, es pot utilitzar també per a les següents necessitats empresarials:

  • Activitats cícliques, de temporada, és a dir que es repeteixen tots els anys, les dates dels quals pot ser incerta.

  • Activitats que no tenen un component cíclic o estacional, però sí que impliquin una prestació intermitent al llarg de l'any en determinades dates que poden ser indeterminades.

  • Treballs consistents en la prestació de serveis en el marc de l'execució de contractes mercantils o administratives que, sent previsibles, formin part de l'activitat ordinària de l'empresa.

Han de realitzar-se per escrit i especificar la durada aproximada del període d'activitat, així com la jornada i la seva distribució horària prevista.

Durant el temps d'interrupció, la persona treballadora segueix vinculada a l'empresa; per tant, no s'extingeix el contracte, sinó que se suspèn el deure de treballar i d’abonar salari. A diferència dels contractes temporals, que quan finalitzen s’ha de pagar indemnització per fi de contracte, no es paga indemnització quan s’acabi la temporada o període d’activitat dels fixos-discontinus, sinó només la quitança corresponent i el contracte queda suspès fins que es torni a iniciar l’activitat .


Crida

Inici de l'activitat.

Una particularitat del contracte fixe-discontinu és la denominada “crida” o “llamamiento”, és a dir, l'avís que han de donar les empreses als seus treballadors cada cop que hagi d’iniciar-se l'activitat.


Vigència

Com dèiem, una vegada s’acaba l'activitat estacional, cessa l'obligació de prestar serveis per part del treballador i la de pagar salaris i cotitzar per part de l'empresa.


Tot i això, el vincle amb el treballador no s'extingeix: queda suspès fins que torni a iniciar-se l'activitat. És precisament en aquest moment quan l'empresa ha d'avisar (cridar) als treballadors –per escrit o per qualsevol mitjà del qual en quedi constància– perquè s'incorporin al treball. Amb caràcter general, tot i que amb alguna opinió contrària sobretot en casos de subcontractes mercantils o administratives, s’entén que si un treballador fixe-discontinu es manté d’alta durant 11 mesos consecutius, la relació laboral es converteix en una relació indefinida ordinària.


Amb quin ordre s’ha de fer la crida?

L'ordre de la crida ha d'obeir a criteris objectius i formals, que normalment estaran contemplats en el conveni o també poden haver estat pactats en un acord col·lectiu d'empresa. Per tant, l’empresa no pot decidir lliurement quin treballador fixe-discontinu s'incorpora primer, sinó que s’hauran de seguir els criteris que hi hagi fixats. A títol d’exemple, un dels criteris més habituals és l'antiguitat, ja que és totalment objectiu.


I si l’empresa incompleix el deure de crida?

El treballador pot reclamar per acomiadament improcedent i tenir dret a ser readmès o a rebre la corresponent indemnització.


Els tribunals han entès però que les incorporacions puguin produir-se de manera gradual d'acord amb les necessitats de l'activitat sempre que es justifiquin.

Per tant, si no es vol efectuar la crida al principi de l’activitat, és recomanable comunicar per escrit als afectats justificant les circumstàncies de la demora (baixa demanda, poca activitat, etc.). D'aquesta manera, l’empresa podrà cridar-los més endavant i no es considerarà que existeix un acomiadament improcedent .


Tingueu en compte doncs que la crida dels treballadors fixos-discontinus ha de realitzar-se cada vegada que es reinici l'activitat, seguint l’ordre que respongui i, sempre que sigui possible, per escrit.

L´Estatut dels Treballadors no estableix un termini mínim per efectuar la crida abans de l’incorporació (només indica que s´haurà de fer amb la suficient antelació per al treballador) així que s´estarà a lo que marquin els convenis col·lectius o acords d’empresa.


Jornada parcial o completa?

La jornada dels fixos-discontinus ha de ser obligatòriament a jornada completa, excepte que el conveni col·lectiu d’aplicació permeti fer-los a jornada parcial.


Cobra atur el treballador?

El treballador fixe-discontinu, tot i tenir contracte indefinit, pot cobrar la prestació d’atur quan està en una situació d'inactivitat.

Quan reiniciï la seva activitat, el treballador podrà aturar l’atur fins al següent període en què el contracte estigui en suspens.


En qualsevol cas, per a tenir dret a l’atur cal haver cotitzat el temps mínim, és a dir, almenys 360 dies dins dels sis anys anteriors a la situació legal de desocupació.No dubteu en contactar amb el nostre Departament Laboral si necessiteu ampliar aquesta informació o tenir qualsevol consulta.


PÉREZ SARDÀ

Àrea laboral129 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page