top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Dues noves subvencions de l’Ajuntament de Granollers . Vols conèixer els detalls per obtenir-les?

L’Ajuntament de Granollers ha obert la convocatòria de 2 noves subvencions per promoure l'emprenedoria, la creació d'activitat empresarial i la contractació de personal desocupat al territori.
Benvolgut client i amic,

En aquest article trobaràs els terminis i les condicions per poder-les demanar.

N'hi ha de dos tipus:1.-SUBVENCIÓ PER A LA CREACIÓ D’ACTIVITAT EMPRESARIAL:

Té com a finalitat promoure la creació de noves activitats empresarials de persones empadronades a Granollers o que l'activitat econòmica estigui localitzada al municipi de Granollers.


Qui en pot ser beneficiari?

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques, de naturalesa privada, que iniciïn una activitat econòmica, de manera individual o col·lectiva, i reuneixin les següents condicions:

-Que estigui desocupada el dia abans de l'inici de l'activitat empresarial.

-Que l'activitat econòmica s'hagi donat d'alta entre el dia 01-10-2021 i el dia que finalitza el termini per presentar la sol·licitud d'aquesta subvenció. S'entendrà com a data d'inici de l'activitat econòmica, la que figuri com a data d'alta en el Règim Especial del Treball Autònom a la Tresoreria General de la Seguretat Social o mutualitat del col·legi professional corresponent.

-Que estigui empadronada a Granollers, amb una anterioritat mínima de 6 mesos abans de la data d'inici de l'activitat econòmica o que l'activitat econòmica estigui localitzada al municipi de Granollers.

-No haver percebut una subvenció, d'aquesta mateixa línia, a les convocatòries dels 2 anys anteriors.


De quina quantia és la subvenció?

Dotació total de 35.000,00 €.


L'import de la subvenció pel foment a l'emprenedoria serà de:

-3.000,00 € de manera general.

-4.000,00 € quan sigui una cooperativa.

Els imports anteriors seran incrementats en un 50 % si la nova activitat empresarial es localitza en un local comercial buit, en planta baixa, dins la trama urbana de Granollers, que no hagi acollit una activitat econòmica durant el mes anterior a l'inici de la nova activitat.


Els imports anteriors seran incrementats en un 100 % si la nova activitat empresarial es localitza en un local comercial buit, en planta baixa, dins l'àrea delimitada corresponent al Bé Cultural d'Interès Nacional de la plaça de la Porxada (veure annex de les Bases), que no hagi acollit una activitat econòmica durant el mes anterior a l'inici de la nova activitat.


Fins quan puc presentar la sol·licitud?
Fins el 21 de juliol de 2022.


2.-SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DURANT 12 MESOS DE PERSONES DESOCUPADES:

Qui en pot ser beneficiari?

  • Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions qualsevol persona, física o jurídica, de naturalesa privada, que hagi de realitzar l'activitat que fonamenta la seva concessió (contractar persones desocupades durant mínim 12 mesos).

  • Tenir el domicili social o centre de treball al Vallès Oriental.

  • Estar donat/da d'alta al cens d'activitats econòmiques de l'Agència Tributària.

  • Haver contractat una persona desocupada, seleccionada lliurement per l'empresa, mitjançant qualsevol modalitat de contracte laboral, en el període comprès entre el dia 01-10-2021i el dia que finalitza el termini per presentar la sol·licitud d'aquesta subvenció.


Quins requisits ha de tenir la persona contractada?

  • Estar empadronada en Granollers amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data de contractació.

  • Estar desocupada el dia abans de la data d'inici del contracte laboral.

  • No haver estat contractada a la mateixa empresa, en els 6 mesos anteriors a la data d'inici de la contractació per la qual es sol·licita la subvenció.


De quina quantia és la subvenció?

Dotació total de 115.000,00 €.


L'import de la subvenció per a una contractació a jornada completa serà de 5.000,00 € de manera general.

L'import de la subvenció per a una contractació a jornada completa serà de 6.000,00 € quan la persona contractada sigui una dona, no hagi complert els 35 anys d'edat o hagi complert els 45 anys d'edat.


Es subvencionarà fins a un màxim de 3 persones contractades per part de la mateixa empresa.


L'import màxim a atorgar quedarà reduït de manera proporcional al temps a treballar, en els següents supòsits:

a) Contractació amb una jornada parcial.

b) Contractes fixes discontinus, on la contractació podria no arribar a sumar 12 mesos de durada, l'import màxim de la subvenció a pagar serà proporcional al temps contractat inferior als 12 mesos.

No es subvencionaran els contractes amb una jornada laboral inferior al 40%.


Fins quan es poden presentar les sol.licituds? Fins al 15 de juliol de 2022!!!!!

Més informació i les bases senceres de les convocatòries a : https://seuelectronica.granollers.cat


Estem a la teva disposició per qualsevol dubte que puguis tenir.


PÉREZ SARDÀ

Àrea laboral169 views0 comments

Comments


bottom of page