top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Darreres novetats Ertos i Autònoms RDLlei 24/2020 de 26 de juny

Updated: Jun 30, 2020

Al BOE del 27 de juny de 2020 s'ha publicat el Reial decret llei 24/2020, referent a les noves mesures socials de reactivació de l'ocupació (Ertos) i protecció del treball autònom.


Benvolgut client i amic,


Dissabte passat es va publicar el Reial Decret Llei 24/2020 referent a les noves mesures socials per reactivar l'ocupació i per protegir el treball autònom, fruit de l’acord al que es va arribar entre govern, patronal i sindicats.

Aquest Reial Decret recull els detalls de la pròrroga tant dels ERTOS com de l'ajuda als autònoms fins al 30 de setembre.

A continuació les nostres respostes a les FAQ:

Què passa si l’empresa amb ERTO de Força Major no ha pogut encara reprendre l’activitat?

Per les empreses que encara tinguin problemes per a reiniciar l'activitat, es crea una nova figura: l’ERTO de transició.

En aquests casos, en que tots els treballadors que es van afectar inicialment segueixen afectats igual, amb la mateixa suspensió o grau de reducció, les empreses podran seguir aplicant-se una reducció en la seguretat social, ja no del 100%, sinó en els següents percentatges, que com veureu són decreixents:


  • Per a empreses amb - de 50 treballadors, l'exoneració serà del 70% al juliol, del 60% a l'agost i del 35% al setembre.

  • En el cas d’empreses amb 50 o + treballadors les reduccions en les cotitzacions seran del 50%, del 40% i del 25% al juliol, agost i setembre, respectivament.

Què passa amb els ERTOS de força major (abans ERTOS parcials) en els que les empreses vagin reincorporant a partir d’ara part de la seva plantilla, o ja ho van anar fent a partir de mitjans de maig?

Es permet la pròrroga d’aquests ERTOs fins a 30-09-20 i es manté l'esperit actual de bonificar més a les empreses pels treballadors activats que pels que encara estan suspesos o amb jornada reduïda:

  • Per a les empreses amb – de 50 treballadors, les exoneracions seran del 60% per als treballadors activats i del 35% pels no activats durant els mesos de juliol, agost i setembre.

  • Per a les empreses amb 50 o + treballadors, les exoneracions seran del 40% per als treballadors activats i del 25% per als no activats durant els tres pròxims mesos.


Quines novetats hi ha pels ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) derivades del Covid-19?


Es podran seguir tramitant nous ERTOS ETOP fins el 30-09-20.

NOVETAT, els ERTOS ETOP iniciats abans del 27-06-20 i els que s’hagin iniciat després, sempre que, en aquest últim cas, siguin immediatament consecutius a un ERTO de força major, i fins al 30 de setembre de 2020, es podran acollir a les mateixes condicions en matèria d'exoneracions a la cotització que els ERTO per força major.


Què es preveu en cas de rebrot?


Tot i que el nou RD Llei preveu que ja no es podran tramitar més ERTOS de Força Major a l’empara de la normativa especial COVID, sí que es preveu un nou tipus de ERTO per a casos excepcionals en els que una empresa hagi de tancar el seu centre de treball a conseqüència d'un rebrot de la pandèmia, o altres supòsits de restriccions o mesures de contenció.


En aquests casos, que han de ser aprovats per les autoritats laborals via la tramitació d’un ERTO de força major normal, s'estableix ja des d’ara una exoneració en les cotitzacions a la Seguretat Social del 80% per als treballadors en el cas d’empreses de menys de 50 treballadors; reducció que serà del 60% en cas d’empreses de 50 o més treballadors.


Quines limitacions hi ha en cas d’ERTO?


Les empreses que s'acullin a les exoneracions previstes en cas d’ERTO, hauran de mantenir l'ocupació durant un període de sis mesos. Durant aquest període no podrà ser baixa de l’empresa cap treballador que hagi estat afectat per un ERTO.

Les empreses que s’hagi aplicat ERTOs poden tenir limitacions importants alhora de repartir dividends.

Queden fora de l'àmbit d'aplicació d'aquests ERTO les empreses radicades en paradisos fiscals.

Les persones treballadores de les empreses que s'acullin a aquests ERTO:

-tenen prohibit fer hores extra.

-tenen prohibit fer nous contractes laborals, ja siguin directes o indirectes, i també, via ETT, excepte que quedin plenament justificat per impossibilitat que per capacitació, requisits, etc puguin fer els feines el personal de l’empresa.

-tenen prohibit fer noves externalitzacions d’obres o serveis, durant la vigència dels ERTO.


Es preveuen millores en l’atur dels treballadors afectats per ERTOS?


Si, els afectats per ERTOs derivats del Covid-19, tant els de força major total o parcial, com els basats en causes productives i també pels tramitats en cas de rebrot, gaudiran de la protecció reforçada prevista en l'anterior acord social, i per tant se'ls reconeixerà la prestació encara que no acreditin període de cotització previ i se'ls aplicarà el comptador a 0.

Hi ha novetats en les ajudes pels autònoms?

En primer lloc, els beneficiaris que han vingut cobrant la prestació extraordinària no hauran de pagar les cotitzacions socials del mes de juliol i tindran una exoneració del 50% a l'agost i del 25% al setembre, el que suposarà un estalvi mínim de més de 500 euros per autònom durant els pròxims tres mesos. Aquesta exoneració és però incompatible amb la prestació que comentem al següent paràgraf.

Per a aquells l'activitat dels quals encara segueixi molt afectada pels efectes de la pandèmia, podran accedir a la prestació ordinària per cessament si, complint amb la resta de requisits (alta al RETA; al corrent de pagament; periode de carència de 365 dies com a mínim; etc), la seva facturació en el tercer trimestre de 2020 és un 75% més baixa que la del mateix període de l'any passat i sempre que els seus rendiments nets en el període no superin la quantia de 5.818,75 € (1.939,58 € mensuals). Aquesta possibilitat, que serà compatible amb mantenir l'activitat, suposa un benefici econòmic mínim de 930 euros al mes per treballador, ja que suposa una prestació econòmica equivalent al 70% de la base reguladora més l'exoneració de les quotes per contingències comunes.

Per a accedir a aquesta prestació ordinària, no és necessari esperar que finalitzi el trimestre. Els treballadors autònoms que estimin que poden ser beneficiaris de la prestació poden sol·licitar-la en qualsevol moment. Posteriorment es realitzarà una verificació del compliment dels requisits. Els autònoms tenen la possibilitat de renunciar a la prestació durant aquests tres mesos si veuen recuperada la seva activitat.

Cal dir però que les Mútues no han aprovat encara un formulari ni la documentació necessària per poder-la tramitar. Tant bon punt ho facin us informarem.


Per qualsevol aclaració, no dubteu en contactar-nos.

PEREZ SARDA

àrea laboral243 views0 comments

Comentarios


bottom of page