top of page
 • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

COVID-19. El Govern aprova 50 noves mesures per ampliar la protecció als col·lectius més vulnerables


Benvolgut client i amic,


El Consell de Ministres ha aprovat un nou Reial decret llei 11/2020 pel qual s’adopten fins a 50 mesures urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COCID-19. Aquestes noves mesures entren en vigor avui, dia 2 d’abril i, amb caràcter general, mantindran la seva vigència un mes després de finalitzat l’estat d’alarma.


Aquest nou paquet de mesures s'articula en tres blocs:


 • Suport als treballadors, les famílies, els consumidors, els autònoms i els col·lectius més vulnerables, de manera que es pugui alleujar la seva situació financera i les seves despeses fixes, i preservar així una renda mínima.

 • S'impulsen iniciatives per sostenir el teixit productiu i l'ocupació, i facilitar la futura recuperació de l'activitat; i, en tercer terme, s'adopten mesures de flexibilització de diverses activitats i processos de l'Administració.


 • Finalment, s'han reforçat algunes de les mesures adoptades en el Reial decret llei 8/2020, aprovat el passat 17 de març, a més d’estendre’n la seva durada fins un mes després del final de l'estat d'alarma.


A continuació es desenvolupen de manera resumida i a l’espera de futurs desenvolupaments normatius les mesures que considerem més rellevants:


Noves ajudes pels contractes temporals i treballadores de la llar:


 • S'estableix que les persones que tinguessin un contracte temporal de durada d'almenys dos mesos que s'hagués extingit després de la declaració de l'estat d'alarma i que no arribin al període de cotització mínim per percebre una prestació per desocupació poden percebre un subsidi extraordinari equivalent al 80% de l'import mensual de l’IPREM amb uns requisits d'accés establerts en funció de la situació de rendes de la llar familiar.


 • Es crea un subsidi extraordinari temporal per a empleades de la llar que hagin vist reduïda la seva jornada o que se'ls hagi extingit el contracte com a conseqüència de la COVID-19. L'import d'aquesta prestació, que té caràcter retroactiu si la causa és l'actual crisi sanitària, serà l'equivalent a un 70% de la base reguladora de l'empleada. Serà compatible amb el manteniment d'altres activitats, sense que, en aquest cas, la suma de retribucions pugui excedir l'import del salari mínim interprofessional.


Mesures de suport i flexibilització per als autònoms i les empreses:


 • S'habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social per la concessió de moratòries en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social atenent excepcionals circumstàncies que podrà ser de fins a 6 mesos, sense interessos, en els casos i condicions que es determinin mitjançant Ordre Ministerial. El període de meritació en el cas d'empreses seria el comprès entre abril i juny de 2020 (per tant serien les cotitzacions a pagar del mes de maig a juliol), mentre que en el cas dels autònoms seria el comprès entre maig i juliol de 2020 (en aquest cas coincideix meritació i abonament, i també serien les quotes d’autònoms a pagar de maig a juliol).

La sol·licitud de moratòria haurà de comunicar-se telemàticament a la Tresoreria dins dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari per a l’ingrés corresponent (per tant entre l’1 i el 10 de maig en ambdós casos).
 • La TGSS respondrà en el termini dels 3 mesos següents al de la sol·licitud.

 • Es requisit pels autònoms que no s’hagin suspès les activitats degut a l’estat d’alarma i per les empreses que no hagin aplicat exempcions per haver fet ERTO de Força Major.


 • En el cas dels autònoms, s'estableix que els que siguin beneficiaris de la prestació per cessament d'activitat d’acord amb el Real decret llei 8/2020 i que no hagin ingressat en termini les cotitzacions corresponents als dies treballats al mes de març podran abonar-les fora de termini i sense recàrrec.

 • S’estableix La possibilitat que les empreses i autònoms que no tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social puguin sol·licitar fins al 30 de juny de 2020 l'ajornament del pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, que hagin d'ingressar entre els mesos d'abril i juny de 2020, sent aplicable un 0,5% d'interessos. Aquests ajornaments a diferència de les moratòries, s’han de sol.licitar dins dels 10 primers dies del termini d’ingrés, per tant, pel que fa a la Seguretat Social de les empreses a pagar a finals d’abril, cal sol.licitar l’ajornament abans del dia 10 d’abril.

 • Per a l'accés a la prestació extraordinària per cessament d'activitat, s'adapta la norma per contemplar la situació de determinats col·lectius que tenen un alt grau d'estacionalitat, com ara l'agrari, el de la cultura, els vinculats a esdeveniments com la Setmana Santa o d'altres.

 • Es facilita, així mateix, la realització de tots els tràmits relatius a ajornaments en el pagament de deutes, moratòries o devolucions d'ingressos indeguts a través del Sistema RED de comunicació electrònica.

 • Es permet que els autònoms i empreses puguin suspendre temporalment els seus contractes de subministrament o modificar les seves modalitats de contractes sense penalització; així mateix, se'ls possibilita el canvi de peatge d'accés i l'ajust de la potència contractada a l'alça o a la baixa, sense cap cost. Una vegada conclòs l'estat d'alarma, se'ls torna a permetre una nova modificació sense cost ni penalització.

 • Concretament per als autònoms i PIMES s'ha establert un mecanisme de suspensió del pagament de la factura d'electricitat, gas natural i altres productes derivats del petroli, per part del titular del contracte al comercialitzador d'electricitat i gas o, en el seu cas, el distribuïdor en gasos manufacturats i GLP canalitzat. Així mateix, perquè els comercialitzadors o distribuïdors no assumeixin càrregues de tresoreria indegudes, se'ls eximeix d'afrontar el pagament dels peatges durant el període de suspensió del pagament.

 • Aclareix el contingut de la D. Addicional 6ª del RD Llei 8/2020, en relació al compromís de l’empresa de mantenir el volum d’ocupació durant el termini de 6 mesos des de la finalització dels ERTOS de força major o per altres causes derivades del COVID: el compromís no s'entendrà incomplert quan el contracte de treball s'extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, baixa voluntària, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador. En el cas de contractes temporals, el compromís tampoc s'entén incomplert quan el contracte s'extingeixi per finalització del temps convingut o la realització de l'obra o servei o quan no pugui realitzar-se de forma immediata l'activitat objecte de contractació.

Mesures de suport al teixit industrial i a l'ocupació:


La norma estableix també una sèrie de mesures que, persegueixen preservar al màxim l'ocupació:

S'adapten els compromisos de manteniment de l'ocupació durant el termini de sis mesos fixats en el Reial decret llei 8/2020 a les particularitats de determinats sectors, en particular els vinculats al món de la cultura, atenent la seva variabilitat i alineament amb esdeveniments concrets.


 • També es flexibilitzen els procediments de les convocatòries de préstecs o ajudes de la Secretaria General d'Indústria i de la Pime. En aquest sentit, les garanties per a nous préstecs en procés de resolució es podran presentar una vegada finalitzi l'estat d'alarma. Així mateix, es podran sol·licitar modificacions en els quadres d'amortització de préstecs ja concedits a projectes industrials. S'estableixen criteris de graduació en el compliment de programes finançats per la Secretaria General.

 • S'amplia en 60 milions d'euros la dotació per a CERSA (Companyia Espanyola de Reafiançament), amb la finalitat que pugui avalar un nombre més elevat d'operacions.

 • S'habilita l'ICEX per a la devolució a les empreses que hagin incorregut en despeses no recuperables per les quotes pagades per a la participació en fires o altres activitats de promoció internacional que hagin estat convocades per la institució i s'hagin vist cancel·lades, ajornades o afectades per la COVID-19.

 • Es suspèn, durant un període d'un any i sense necessitat de sol·licitud prèvia, el pagament d'interessos i amortitzacions dels crèdits concedits per la Secretaria d'Estat de Turisme.

 • S'inclou el CDTI entre els organismes que podran agilitar les ajudes i aportacions al sector empresarial, amb la finalitat de fomentar la innovació en la lluita contra la pandèmia, així com garantir l'adequat funcionament del teixit empresarial. Es permetrà així tant el ràpid finançament de prototips com poder disposar de la industrialització de productes sanitaris considerats d'urgència.

 • D'altra banda, s'introdueix flexibilitat en la comercialització de combustibles, donat el descens del consum i la menor rotació dels tancs d'emmagatzematge sobre el que es preveu, de manera que es permet retardar la data d'inici de comercialització de gasolines amb especificació estival, i es pot vendre fins al 30 de juny de 2020 gasolines la pressió de vapor i destil·lat de les quals presenti uns límits compresos entre el límit mínim d'estiu i el màxim d'hivern.

 • I s'amplia en dos mesos des de la finalització de l'estat d'alarma els permisos d'accés i connexió a les xarxes elèctriques establerts en la Llei 24/2013 del sector elèctric, amb la finalitat de donar seguretat jurídica als promotors de projectes de generació elèctrica, dels quals depenen copioses inversions imprescindibles per al compliment dels objectius de penetració de noves renovables.Suspensió de desnonaments, pròrroga de contractes i moratòria del deute en relació al lloguer d’habitatge habitual:


El primer bloc de mesures té com a objectiu fer costat a les persones arrendatàries d’habitatge habitual que no puguin pagar els seus lloguers per trobar-se en situació de vulnerabilitat per la COVID-19 i que no tinguin alternativa d'allotjament:


 • Es suspenen els desnonaments d’aquells habitatges que tinguin la consideració de vulnerables sense alternativa d’allotjament. Caldrà que la persona arrendatària acrediti la situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda per causa de la COVID-19 i que no tingui cap alternativa d’allotjament. El termini de suspensió serà de sis mesos des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

 • S'implanta la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer d’habitatge habitual que vencin entre el 2 d’abril de 2020 i fins que hagin transcorregut dos mesos posteriors a la finalització de l’estat d’alarma. Aquesta pròrroga serà com a màxim de sis mesos, s’haurà de realitzar prèvia sol·licitud de l’arrendatari que haurà d’acceptar l’arrendador, i s'hi mantindran els termes i condicions del contracte en vigor.

 • S'estableix una moratòria automàtica en el pagament de la seva renda per a aquells arrendataris en situació de vulnerabilitat l'arrendador dels quals sigui un GRAN TENIDOR d'habitatge, tant públic com privat, inclòs el fons social d'habitatge de les entitats financeres. S'entén com gran tenidor aquella persona física o jurídica que posseeixi més de deu immobles urbans, exclosos garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats. En cas de que no hi hagi acord previ entre les parts, l’arrendador té un termini de 7 dies laborables per a comunicar la seva decisió a l’arrendatari d’entre aquestes dues opcions:

 1. Una reducció del 50% de la renda.

 2. Una moratòria en el pagament de la renda que s’aplicarà de forma automàtica. Una vegada superada aquesta situació, l'inquilí retornarà la quota o quotes no pagades al llarg d'un període no superior a tres anys, sense que se li pugui aplicar cap mena de penalització ni interessos. Ambdues opcions aplicables mentre duri l’estat d’alarma o mentre persisteixi la situació de causa de vulnerabilitat, i sempre amb un màxim de 4 mesos de durada.


 • Es regula la moratòria per al cas en què l'arrendador NO SIGUI GRAN TENIDOR d'immobles (això succeeix en el 85% dels casos). En aquestes circumstàncies, l'inquilí que es trobi en situació de vulnerabilitat, podrà sol·licitar un ajornament temporal en el pagament de la seva renda. Un cop rebuda la sol·licitud, l’arrendador tindrà set dies laborables per a acceptar-lo, proposar una alternativa o rebutjar-lo.


En el cas que no hi hagi un acord entre les parts, l'inquilí tindrà accés a un programa d'ajudes transitòries de finançament a cost zero amb aval de l'Estat. L'inquilí podrà sol·licitar un crèdit finalista, directament pagat a l'arrendador, per import de fins a sis mensualitats de la renda de lloguer, a retornar en un període màxim de deu anys. Aquest crèdit no tindrà interès, serà concedit per les entitats de crèdit i comptarà amb l'aval de l'Estat, a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), que signarà el corresponent acord amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. • Per a persones que tinguin problemes més permanents per al pagament del lloguer, s'estableix també un nou programa d'ajudes directes al lloguer sobre habitatge habitual i que podran ser afegides a les esmentades anteriorment a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i dels òrgans competents per a ajudes a nivell de la Comunitat Autònoma.

 • La norma incorpora un programa específic per a víctimes de violència de gènere, persones sense llar i d'altres especialment vulnerables, a fi de dotar-los d'una solució d'habitatge immediata. S'estableix una ajuda de fins a 600 euros al mes, que es pot elevar en casos justificats fins a 900 euros, sempre amb un límit del 100% de la renda de l'immoble. I s'afegeixen altres 200 euros per a l'atenció de les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics, amb un límit del 100%.

Especial menció a la situació de vulnerabilitat de l’arrendatari com a requisit imprescindible per aplicar les anteriors mesures:


 • Podran acollir-se a les ajudes les persones obligades a pagar la renda que en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria es trobin en situació:

 1. De desocupació, Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTE), o hagi reduït la seva jornada per motiu de cures.

 2. En cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars, que se sofreixin una pèrdua substancial d'ingressos. No aconseguint per això el conjunt dels ingressos la resta dels membres de la unitat familiar.


 • Donada una de les situacions anteriors caldrà revisar el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar:

 1. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (d'ara en endavant, IPREM), és a dir, aproximadament 1.645 euros/mes, que es podrà incrementar 0,1 vegades per cada fill a càrrec o major de 65 anys en la unitat familiar (0,15 si és unitat familiar monoparental).

 2. El límit pujarà a quatre o cinc vegades el IPREM si algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33% o al 65%, respectivament.

 3. Que la renda del lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.


 • S'entendrà que NO concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella sigui propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya, a excepció de que es tracti d’una part alíquota o bé no se’n tingui disponibilitat per causa aliena a la seva voluntat. Fet que caldrà acreditar degudament.

 • Aquesta situació haurà de ser acreditada mitjançant certificacions i documentació. En cas de no poder aportar algun dels documents, és suficient amb una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius que impedeixen l'aportació de la renda. No obstant, els documents acreditatius hauran de ser entregats dins el termini d’un mes posterior a la finalització de l’estat d’alarma.

Ampliació del termini de moratòria hipotecària, aclariment d’aspectes dubtosos i inclusió de moratòria als crèdits al consum:


Pel que fa la moratòria hipotecària regulada inicialment al Reial decret llei 8/2020, se n’amplia el termini de suspensió que passa d’un a tres mesos de moratòria hipotecaria, i s’aclareixen i modifiquen els següents aspectes:


 • S’afegeix als autònoms entre els col·lectius que es poden beneficiar d'aquesta moratòria. D’aquesta manera s’estableix que el deute hipotecari susceptible de moratòria serà aquell que s’hagi contret per a la adquisició de l’habitatge habitual, dels immobles afectes a activitats econòmiques que realitzin empresaris i professionals en situació de vulnerabilitat (pèrdues o reducció de facturació com a mínim d’un 40%), així com per a habitatge arrendat respecte del que se n’hagi deixat de percebre la renda des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i fins transcorregut un mes posterior a la finalització de l’estat d’alarma.

 • S'adapta l'acreditació de vulnerabilitat a la situació derivada de l'estat d'alarma, i n'hi haurà prou en aquestes circumstàncies amb una declaració responsable del beneficiari sobre la seva situació;

 • S'aclareix que les quotes suspeses no s'abonen en finalitzar la suspensió, sinó que tots els pagaments restants es posposen durant un període idèntic.


Així mateix, s'estableix la possibilitat d'una moratòria en els crèdits i préstecs no hipotecaris que mantinguin les persones en situació de vulnerabilitat, incloent expressament els crèdits al consum. D’aquesta aquestes persones podran sol·licitar la suspensió durant un termini de tres mesos ampliable per acord del Consell de Ministres al creditor sense que aquesta meriti cap tipus d’interès. Ara bé, cal acreditar la situació i compliment dels requisits de vulnerabilitat ja que en cas que s’hagi beneficiat en frau de llei de les mesures de suspensió se li aplicarà l’establert al Reial decret llei 8/2020 per a l’aplicació indeguda d’aquestes mesures (danys i perjudicis a l’entitat).


S'habilita a les corporacions locals perquè utilitzin el superàvit d'exercicis anteriors per adoptar mesures de suport a col·lectius vulnerables en matèria d'habitatge.


Mesures de suport pel que fa a subministraments bàsics:


Un altre dels eixos en els quals aprofundeix el nou paquet de mesures té a veure amb garantir els subministraments bàsics a les llars motiu pel qual s’han pres les següents mesures:


 • S'amplia el col·lectiu de potencials perceptors del bo social elèctric als treballadors autònoms que hagin cessat en la seva activitat o que hagin vist reduïts els seus ingressos en més d'un 75% a conseqüència del COVID-19. En cas de donar-se aquesta situació, cal també que es tracti de persones físiques, amb renda igual o inferior als llindars de l'IPREM de 14 pagues que haurà de ser:

 1. A 2,5 vegades en el cas que el titular del punt de subministrament no formi part d'una unitat familiar o no hi hagi cap menor en la unitat familiar.

 2. A 3 vegades en el cas que hi hagi un menor en la unitat familiar.

 3. A 3,5 vegades en el cas que hi hagi dos menors en la unitat familiar.


 • S'estableixen mesures excepcionals per garantir la continuïtat dels subministraments d’energia elèctrica, derivats del petroli, gas natural i d'aigua als consumidors persones físiques al seu habitatge habitual, i se’n prohibeix la seva suspensió per motius diferents de la seguretat del subministrament. Per a acreditar davant el subministrador que el subministrament es produeix en l'habitatge habitual, el consumidor podrà emprar qualsevol mitjà documental que acrediti de manera fefaent aquesta circumstància.

 • Així mateix, el període durant el qual estigui en vigor l'estat d'alarma no computarà a l'efecte dels terminis compresos entre el requeriment fefaent del pagament i la suspensió del subministrament per impagament establerts en la normativa vigent o en els contractes de subministrament en el seu cas.

Altres mesures de suport als consumidors:


 • S'amplien els supòsits en els quals es poden rescatar les aportacions realitzades a plans de pensions, de manera que s’hi inclou un nou supòsit com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

Mitjançant una disposició addicional al Real decret aprovat s’estableix que durant un termini de sis mesos a comptar des de l’estat d’alarma els partícips dels plans de pensions podran, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els següents supòsits:

 1. Trobar-se en situació legal de desocupació a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació derivada de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 2. Ser empresari titular d'establiments l'obertura dels quals al públic s'hagi vist suspesa a conseqüència del que s'estableix en l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

 3. En el cas dels treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i hagin cessat en la seva activitat a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 4. L’import susceptible de rescat en cap cas podrà ser superior a:

 5. Els salaris deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l'expedient de regulació temporal d'ocupació.

 6. Els ingressos nets estimats que s'hagin deixat de percebre mentre es mantingui la suspensió d'obertura al públic.

 7. Els ingressos nets estimats que s'hagin deixat de percebre mentre es mantingui la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


 • S'adopten diferents mesures de protecció al consumidor en els contractes de compravenda de béns i de prestació de serveis, siguin de tracte successiu o no, l'execució dels quals sigui impossible com a conseqüència de l'aplicació de les mesures adoptades en la declaració de l'estat d'alarma. En aquests casos, els consumidors podran exercir el dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 dies, excepte acceptació expressa de condicions diferents per part del consumidor i usuari.

 • En els contractes de tracte successiu, es paralitzarà el cobrament de noves quotes fins que el servei es pugui tornar a prestar amb normalitat, sense que això suposi la rescissió del contracte.

 • Respecte de les quotes ja abonades en contractes de tracte successiu, l’empresa prestadora podrà oferir opcions de recuperació del servei a posteriori, i només en el cas que el consumidor no pugui o no accepti aquesta recuperació es procedirà a la devolució de les quotes ja abonades.

 • Quant a serveis prestats per diversos proveïdors, cas, per exemple, dels viatges combinats, el consumidor podrà optar per sol·licitar el reemborsament o fer ús del bo que li lliurarà l'organitzador o, si escau, el detallista. Aquest bo el podrà utilitzar en el termini d'un any des de la conclusió de l'estat d'alarma. En cas que no s'utilitzi durant aquest període, el consumidor podrà exercir el dret de reemborsament.

 • En l'àmbit del sector de telecomunicacions, la norma matisa que la suspensió de la portabilitat només afecta a aquelles operacions en les quals existeixi necessitat dels usuaris de desplaçar-se físicament a botigues o que es realitzin intervencions físiques en el seu domicili, excepte en casos de força major. A més, i per evitar que el consumidor es pugui veure perjudicat per la suspensió de les operacions de portabilitat, s'estableix que els usuaris no puguin veure les seves tarifes incrementades durant el temps en què no puguin sol·licitar un canvi de companyia.

 • També s'estableixen limitacions en la publicitat i en les activitats de promoció de determinades activitats de joc en línia.

Altres mesures aprovades:

 • El Reial decret llei permet que els empleats públics, sense modificació de les seves circumstàncies laborals, puguin fer tasques diferents de les del seu lloc de treball i secundar voluntàriament aquelles àrees i activitats de caràcter sanitari, sociosanitari, d'ocupació, per a la protecció de col·lectius vulnerables i aquelles altres que requereixin un reforç en matèria de personal com a conseqüència de la situació provocada pel COVID-19.

 • De la mateixa manera, s'habilita al fet que el personal sanitari jubilat pugui retornar a la feina, compatibilitzant la seva activitat amb la percepció de la seva pensió.

 • D'altra banda, es permet que els ingressos derivats de la cotització per formació professional es puguin aplicar al finançament de qualsevol de les prestacions i accions del sistema de protecció per desocupació, incloses, d'aquesta manera, finalitats més àmplies que la mera formació.

 • Donades les actuals circumstàncies, es concedeix a les fundacions bancàries que tinguessin un pla de desinversió ja aprovat pel Banc d'Espanya ampliar fins a dos anys el termini amb el qual comptessin. En cas que s'opti per aquesta ampliació, s'haurà de dotar un fons de reserva amb una dotació anual d'almenys el 50% dels imports rebuts de l'entitat de crèdit de la qual siguin accionistes en concepte de dividend.

 • En matèria d'inversió, s'adopta una norma de caràcter macroprudencial, en què s'habilita a la Comissió Nacional del Mercat de Valors per modificar els requisits aplicables a les societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva.

 • Així mateix els contractes de professorat temporal en la universitat (associats, visitants, ajudants i ajudants doctoris) que finalitzin durant la vigència de l'estat d'alarma es prorroguen. D'igual forma es prorroguen els contractes de personal investigador procedents de convocatòries d'ajudes de recursos humans realitzades per agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació. Aquestes pròrrogues tindran una extensió equivalent a la durada de l'estat d'alarma i excepcionalment, aquestes pròrrogues es podran estendre fins a 3 mesos addicionals al seu temps de durada.


PEREZ SARDA396 views0 comments

Comentarios


bottom of page